Chi tiết đề thi

Đề thi thử số 1

luonghien
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40711] - [Loga.vn]

Âm do hai loại nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về

Câu 2 [41071] - [Loga.vn]

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng:

Câu 3 [43940] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai về sóng cơ?

Câu 4 [38842] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 5 [44519] - [Loga.vn]

Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn $S_1S_2$ sẽ

Câu 6 [3240] - [Loga.vn]

Hiện tượng gì quan sát được khi trên một sợi dây có sóng dừng?

Câu 7 [47442] - [Loga.vn]

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Câu 8 [45697] - [Loga.vn]

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 ở cách nhau 8 cm thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng biên độ, cùng tần số f = 10 Hz cùng pha. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Trên mặt chất lỏng sẽ quan sát thấy

Câu 9 [24759] - [Loga.vn]

Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút là:

Câu 10 [37998] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng.

Câu 11 [38022] - [Loga.vn]

Một sóng âm lan truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là $L_M$ và $L_N$ với$L_M$ = $L_N$ + 30 dB. Cường độ âm tại M lớn hơn cường độ âm tại N.

Câu 12 [24698] - [Loga.vn]

Phương trình sóng tại nguồn O có dạng $u=\cos \left( \frac{\pi }{3}t \right)$ (u tính bằng cm, t tính bằng s). Bước sóng 240 cm. Tốc độ truyền sóng là:

Câu 13 [30517] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là

Câu 14 [40736] - [Loga.vn]

Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa 2 gợn sóng lồi kề nhau là

Câu 15 [38075] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ 

Câu 16 [33508] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc theo sợi dây bằng

Câu 17 [30351] - [Loga.vn]

Trên một dây đàn hồi được căng thẳng theo phương ngang đang có sóng dừng, chu kì sóng là T. Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là:

Câu 18 [32722] - [Loga.vn]

Sóng âm được truyền từ không khí vào nước thì

Câu 19 [41902] - [Loga.vn]

Một sợi dây AB có chiều dài 60cm được căng ngang, khi sợi dây dao động với tần số 100Hz thì trên dây có sóng dừng và trong khoảng giữa A, B có 2 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 20 [15147] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất?

Câu 21 [34255] - [Loga.vn]

Sóng cơ là

Câu 22 [40779] - [Loga.vn]

Chọn phương án sai:

Câu 23 [38326] - [Loga.vn]

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

Câu 24 [38997] - [Loga.vn]

Xét giao thoa của hai sóng mặt nước từ hai nguồn kết hợp cùng pha, bước sóng λ = 10 cm. Biết hiệu khoảng cách tới hai nguồn của một số điểm trên mặt nước, điểm nào dưới đây dao động với biên độ cực đại:

Câu 25 [31407] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là u = 4cos(20πt – π) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là:

Câu 26 [38702] - [Loga.vn]

Mức cường độ âm tại điểm M là L=70dB. Biết cường độ âm chuẩn là $I_0$=1$0^{-12}$W/$m^2$. Cường độ âm tại M là

Câu 27 [38560] - [Loga.vn]

Năng lượng mà sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm tại một điểm gọi là

Câu 28 [33521] - [Loga.vn]

Một sợi dây dài 160 cm được cố định ở 2 đầu. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng 8 cm và tạo ra hình ảnh sóng dừng. Số bụng sóng trong hình ảnh sóng dừng trên là

Câu 29 [43788] - [Loga.vn]

Chọn đáp án sai? Sóng mang

Câu 30 [35923] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây với vận tốc v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là:

Câu 31 [30195] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa ba điểm bụng sóng liên tiếp bằng

Câu 32 [24767] - [Loga.vn]

Âm sắc là:

Câu 33 [34217] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 34 [36079] - [Loga.vn]

Một loa phóng thanh đặt ở gần đầu hở của một ống chứa không khí. Khi thay đổi tần số âm phát ra, người ta thấy rằng hiện tượng cộng hưởng âm trong ống xảy ra ở tần số 700 Hz và 900 Hz, chứ không phải tần số 800 Hz. Điều đó có nghĩa là:

Câu 35 [30156] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 36 [47596] - [Loga.vn]

Sóng truyền trên mặt nước có phương trình truyền sóng là $u=4.cos\pi \left( 2t-\frac{x}{2} \right)\,\left( mm \right)$. Chu kì dao động của sóng trên là

Câu 37 [46774] - [Loga.vn]

Sóng cơ có tần số 160 kHz là

Câu 38 [38957] - [Loga.vn]

Chỉ ra câu đúng. Âm La của cây đàn ghita và của cái kèn không thể cùng:

Câu 39 [38393] - [Loga.vn]

Trong sóng dừng, những điểm nằm giữa hai nút liền kề sẽ

Câu 40 [44529] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook