Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Liên trường - Nghệ An - Lần 1

ctvhoahoc2
6 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29056] - [Loga.vn]

Mắc nối tiếp 2 bình điện phân: 

            – Bình 1: chứa 800ml dung dịch muối MCl2 a (M) và HCl 4a (M).

            – Bình 2: chứa 800ml dung dịch AgNO3.

Sau 3 phút 13 giây điện phân thì ở catot bình 1 thoát ra 1,6 gam kim loại, còn ở catot bình 2 thoát ra 5,4 gam kim loại. Sau 9 phút 39 giây điện phân thì ở catot bình 1 thoát ra 3,2 gam kim loại, còn ở catot bình 2 thoát ra m gam kim loại. Biết hiệu suất điện phân là 100% và tại catot nước chưa bị điện phân. Kim loại M là

Câu 2 [29055] - [Loga.vn]

Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị: 

 

Tổng giá trị (x + y) bằng

Câu 3 [29054] - [Loga.vn]

Cho tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch HNO3, thu được khí NO và dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 32,03 gam chất rắn Z. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng là

Câu 4 [29053] - [Loga.vn]

X là một α - aminoaxit (chứa 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm – COOH). Với a gam đipeptit Y khi thuỷ phân hoàn toàn chỉ thu được m gam X. Còn khi thuỷ phân hoàn toàn b gam tripeptit Z lại chỉ thu được 2m gam X. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn a gam Y thu được 0,24 mol H2O còn khi đốt cháy b gam Z thì thu được 0,44 mol H2O. Y, Z đều là các peptit mạch hở. Giá trị của m gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau đây?

Câu 5 [29052] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3CH2CHO (1) ; CH2=CHCHO (2) ; CH3COOCH3 (3); CH≡CCHO (4) ; CH2=CHCH2OH (5). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là

Câu 6 [29051] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: benzen, stiren, toluen. Nhận xét nào sau đây về dãy các chất trên là đúng?

Câu 7 [29050] - [Loga.vn]

Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta–1,3–đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là

Câu 8 [29048] - [Loga.vn]

Khi cho isopentan tác dụng với Cl2 (ánh sáng) thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dẫn xuất điclo?

Câu 9 [29047] - [Loga.vn]

Trong các chất có công thức cấu tạo dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất?

Câu 10 [29046] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon là đồng đẳng của nhau. Toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy sinh ra 30,0 gam kết tủa và khối lượng bình phản ứng tăng lên m gam. Giá trị m là

Câu 11 [29044] - [Loga.vn]

Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

Câu 12 [29043] - [Loga.vn]

Cho V lít CO đi qua 84,2 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe2O3 nung nóng. Sau phản ứng thu được 78,6 gam chất rắn và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18. Giá trị của V là

Câu 13 [29042] - [Loga.vn]

Thuỷ phân hoàn toàn 1mol peptit X mạch hở thu được 1 mol Alanin và 1 mol Glyxin và 2 mol valin. Nhận định nào sau đây về X là sai?

Câu 14 [29040] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng về các hợp chất cacbohiđrat?

Câu 15 [29038] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 16 [29037] - [Loga.vn]

Phản ứng nào dưới đây là đúng?

Câu 17 [29034] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C7H8O tác dụng được với NaOH?

Câu 18 [29033] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây về este no đơn chức, mạch hở là không đúng?

Câu 19 [29032] - [Loga.vn]

X là hỗn hợp gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp. Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 25,92 gam bạc. % số mol anđehit có số cacbon nhỏ hơn trong X là

Câu 20 [29030] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, HOC6H4OH, CH2=CHCH2OH, CH3COCH3. Số chất chứa nhóm chức ancol là

Câu 21 [29029] - [Loga.vn]

Cho 21,30 gam P2O5 vào 440 gam dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 22 [29027] - [Loga.vn]

Sự khác nhau giữa tinh bột và xenlulozơ là

   

Câu 23 [29025] - [Loga.vn]

Để phân biệt dung dịch NaNO3 với Na2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

Câu 24 [29024] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây về quá trình điện phân dung dịch Na2SO4 là đúng?

Câu 25 [29023] - [Loga.vn]

Đốt cháy m gam hiđrocacbon mạch hở X (là chất khí ở điều kiện thường) thu được m gam H2O. Mặt khác khi cho m gam X vào dung dịch Br2 dư thì thấy có 24,00 gam Br2 phản ứng. Giá trị của m là

Câu 26 [29022] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây về tính chất hoá học của các hợp chất anđehit là đúng?

Câu 27 [29021] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 28 [29020] - [Loga.vn]

Cho các chất sau đây: Ca(HCO3)2, Al, Na2CO3, Al2O3, AlCl3. Số chất có tính lưỡng tính là

Câu 29 [29019] - [Loga.vn]

Dung dịch X chứa 0,1 mol Cu2+; 0,3 mol Cl–; 1,2 mol Na+ và x mol SO42–. Khối lượng muối có trong dung dịch X là

Câu 30 [29018] - [Loga.vn]

Cho 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 31 [29017] - [Loga.vn]

Hợp chất của Na được sử dụng làm bột nở, có công thức phân tử là

Câu 32 [29015] - [Loga.vn]

Công thức phân tử chất đầu tiên của một dãy đồng đẳng là C3H4O. Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng trên là

Câu 33 [29014] - [Loga.vn]

Công thức phân tử của axetilen là

Câu 34 [29012] - [Loga.vn]

Etyl axetat có công thức cấu tạo là

Câu 35 [29011] - [Loga.vn]

Cao su buna có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 36 [29009] - [Loga.vn]

Tơ tổng hợp không thể điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu 37 [29008] - [Loga.vn]

Alanin có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 38 [29007] - [Loga.vn]

Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?

Câu 39 [29006] - [Loga.vn]

Glucozơ có nhiều trong quả nho và nó có công thức phân tử là

Câu 40 [29005] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl dư?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook