Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Quảng Xương 1 môn Vật Lý - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018 - có lời giải chi tiết

ctvloga3
9 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38907] - [Loga.vn]

Người ta có nhiều nguồn âm điểm giống hệt nhau và cùng công suất. Ban đầu tại điểm O đặt 2 nguồn âm. Điểm A cách O một khoảng d có thể thay đổi được. Trên tia vuông góc với OA tại A, lấy điểm B cách A khoảng 6 (cm). Điểm M nằm trong đoạn AB sao cho AM = 4,5 (cm) và góc \[\widehat{MOB}\] có giá trị lớn nhất, lúc này mức cường độ âm tại A là $L_A$ = 40 dB. Cần phải đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn nữa để mức cường độ âm tại M là 50 dB

Câu 2 [38906] - [Loga.vn]

Cho cơ hệ như hình vẽ, vật $m_1$, $m_2$ nối với nhau nhờ sợi dây nhẹ, không dãn có chiều dài ℓ, ban đầu lò xo không biến dạng, đầu B của lò xo để tự do. Biết k = 100 N/m, $m_1$ = 400g, $m_2$ = 600g, lấy g = 10 = $π^2$ (m/$s^2$). Bỏ qua mọi ma sát. Ban đầu (t = 0) giữ cho $m_1$ và $m_2$ nằm trên mặt phẳng nằm ngang và sau đó thả cho hệ rơi tự do, khi hệ vật rơi đạt được tốc độ $v_0$ = 20π (cm/s) thì giữ cố định điểm B và ngay sau đó vật $m_1$ đi thêm được một đoạn 4cm thì sợi dây nối giữa hai vật căng. Thời điểm đầu tiên chiều dài của lò xo cực đại là

Câu 3 [38905] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch X gồm các phần tử điện trở R, cuộn dây thuần cảm R, tụ điện C mắc nối tiếp. Mắc nối tiếp đoạn mạch X với đoạn mạch Y gồm các điện trở thuần $R_0$ = 30 Ω và cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L_0$ = 0,4/π H mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa X và Y một điện áp xoay chiều u = $U_0$cosωt không đổi thì đồ thị điện áp tức thời (dạng hình sin) của đoạn mạch X đường nét đứt và đoạn mạch Y đường nét liền như hình vẽ. Nếu thay đoạn mạch Y bằng đoạn mạch Z gồm cuộn dây không thuần cảm có \[r=20\sqrt{3}\Omega \] nối tiếp với tụ điện thì hệ số công suất của đoạn mạch Z là 0,5 (biết hộp Z có tính dung kháng). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 4 [38904] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi thì các điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện lần lượt là $U_R$ = 40 V, $U_L$ = 50 V, $U_C$ = 120 V. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R' = 2,5R thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3,4A. Dung kháng của tụ điện là

Câu 5 [38903] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động với biên độ \[5\sqrt{3}\] mm là 95 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao động ngược pha với cùng biên độ \[5\sqrt{3}\] mm là 80 cm. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng là

Câu 6 [38902] - [Loga.vn]

Có thể dùng kính lúp để quan sát nào dưới đây cho hợp lí

Câu 7 [38901] - [Loga.vn]

Gọi O là quang tâm của mắt, $C_c$ là điểm cực cận của mắt, $C_y$ là điểm cực viễn của mắt. Khoảng nhìn rõ vật của mắt là khoảng nào?

Câu 8 [38900] - [Loga.vn]

Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi

Câu 9 [38899] - [Loga.vn]

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng dao động điều hòa. Gọi $ℓ_1$, $s_{01}$, $a_1$ và $ℓ_2$, $s_{02}$, $a_2$ lần lượt là chiều dài, biên độ, gia tốc dao động điều hòa cực đại theo phương tiếp tuyến của con lắc đơn thứ nhất và con lắc đơn thứ hai. Biết 3$ℓ_2$ = 2$ℓ_1$, 2.$s_{02}$ = 3$s_{01}$. Tỉ số \[\frac{{{a}_{2}}}{{{a}_{1}}}\] bằng

Câu 10 [38898] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số của dao động là

Câu 11 [38897] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos10πt (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy $π^2$ = 10. Giá trị của m là

Câu 12 [38896] - [Loga.vn]

Đặt điện tích điểm Q trong chân không, điểm M cách Q một đoạn r. Biểu thức xác định cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại M là

Câu 13 [38895] - [Loga.vn]

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau có biên độ lần lượt là A1 và A2. Dao động tổng hợp của hai động này có biên độ là

Câu 14 [38894] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của con lắc này là

Câu 15 [38893] - [Loga.vn]

Một tụ điện phẳng có điện dung C, đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế không đổi U. Điện tích trên tụ điện là

Câu 16 [38892] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = +3 (µC) và $q_2$ = _3 (µC), đặt trong đầu có hằng số điện môi ε = 2 cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là

Câu 17 [38891] - [Loga.vn]

Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện tích q = 1 µC thu được năng lượng A = 2.1$0^{-4}$ J khi đi từ A đến B

Câu 18 [38890] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật A'B' cách thấu kính 60 cm, tiêu cự của thấu kính là f = 30 cm. Vị trí đặt vật trước thấu kính là

Câu 19 [38889] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m được coi là chất điểm đang dao động điều hòa với tần số góc là ω dọc theo trục Ox. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Khi chất điểm có li độ x thì thế năng của vật là

Câu 20 [38888] - [Loga.vn]

Hai nguồn sáng kết hợp A, B giống hệt nhau trên mặt nước cách nhau 2 cm dao động với tần số 100 Hz. Sóng truyền đi với tốc độ 60 cm/s. Số điểm đứng yên trên đường thẳng nối hai nguồn là

Câu 21 [38887] - [Loga.vn]

Một người quan sát trên mặt biển, thấy chiếc phao trên mặt biển thực hiện được 9 dao động liên tiếp trong thời gian 36 (s) và đo được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 9 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

Câu 22 [38886] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều có biểu thức \[u={{U}_{0}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)V\] thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φ)A. Giá trị của φ là

Câu 23 [38885] - [Loga.vn]

Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây số lần điện áp tức thời bằng không là

Câu 24 [38884] - [Loga.vn]

Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể

Câu 25 [38883] - [Loga.vn]

Tốc độ âm thanh không phụ thuộc vào

Câu 26 [38882] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng sóng dừng

Câu 27 [38881] - [Loga.vn]

Độ to của âm phụ thuộc vào

Câu 28 [38880] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường thẳng nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

Câu 29 [38879] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 30 [38878] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình  \[{{x}_{1}}=5\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{3} \right)cm;\,\,{{x}_{2}}=2\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{3} \right)\,cm.\] Dao động tổng hợp của hai vật là

Câu 31 [38877] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc của vật

Câu 32 [38876] - [Loga.vn]

Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải tương tác từ

Câu 33 [38875] - [Loga.vn]

Cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n = 4/3 ra không khí. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới (tính tròn)

Câu 34 [38874] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính một khoảng d, qua thấu kính cho ảnh thật A'B' cách thấu kính một đoạn là d'. Công thức xác định độ phóng đại của ảnh là

Câu 35 [38873] - [Loga.vn]

Quy ước chiều dòng điện không đổi là

Câu 36 [38872] - [Loga.vn]

 Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể. Nối 2 cực của máy với cuộn dây thuần cảm. Khi roto quay với tốc độ n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là I. Hỏi khi roto quay với tốc độ 3n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm bao nhiêu

Câu 37 [38871] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là π/3 rad. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng \[\sqrt{3}\] lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là

Câu 38 [38870] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[u=220\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( V \right)\] vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện có \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }\] và cuộn cảm thuần có \[L=\frac{1}{\pi }\] mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là

Câu 39 [38869] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

Câu 40 [38868] - [Loga.vn]

Cho dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn một khoảng r có độ lớn là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook