Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN-HẢI PHÒNG LẦN 1

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Dễ
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [69433] - [Loga.vn]

Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay

Câu 2 [69430] - [Loga.vn]

Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, sự kiện lịch sử nào thể hiện tinh thần đoàn kết của
giai cấp công nhân Việt Nam với nhân dân lao động thế giới?

Câu 3 [69418] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chung dẫn đến sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, chuyển hóa
của Tân Việt cách mạng Đảng, thất bại của Việt Nam Quốc dân Đảng ở Việt Nam cuối những năm 20
của thế kỷ XX là

Câu 4 [69415] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm
1967?

Câu 5 [69411] - [Loga.vn]

Bài học kinh nghiệm lớn nhất cho Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình đề ra đường lối
lãnh đạo cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 là

Câu 6 [69408] - [Loga.vn]

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động, khẩu hiệu nào
đã đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của nông dân Việt Nam?

Câu 7 [69404] - [Loga.vn]

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt
Nam

Câu 8 [69402] - [Loga.vn]

Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và là nguyên nhân quan trọng
dẫn tới sự bùng nổ của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 9 [69400] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau căn bản về chức năng nhiệm vụ của mặt trận Việt Minh so với Mặt trận Thống
nhất dân tộc phản đế Đông Dương là

Câu 10 [69398] - [Loga.vn]

Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn dân và bước đầu có xuất
khẩu?

Câu 11 [69397] - [Loga.vn]

Trong thập kỷ 90 của thế kỉ XX, nước Mỹ dưới thời tổng thống B. Clinton không theo đuổi mục
tiêu nào trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”?

Câu 12 [69396] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau căn bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam do
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị của Đảng cộng sản Đông Dương do Trần Phú soạn
thảo là

Câu 13 [69394] - [Loga.vn]

Tính chất của phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX

Câu 14 [69392] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành
công là

Câu 15 [69391] - [Loga.vn]

Đặc điểm chung của khu vực Đông Bắc Á ở nửa sau thế kỉ XX là

Câu 16 [69387] - [Loga.vn]

Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ, điều
kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến (SGK Lịch sử 12, trang 115). Điều kiện khách quan
thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là:

Câu 17 [69385] - [Loga.vn]

Điểm mới giữa Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 5 -
1941 so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 là

Câu 18 [69382] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân Đảng với tư cách là một
chính Đảng trong phong trào Dân tộc dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

Câu 19 [69380] - [Loga.vn]

Phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi
nghĩa nào?

Câu 20 [69377] - [Loga.vn]

Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi trong đó “nhân hòa” là yếu tố
quan trọng nhất. Đâu là yếu tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ
địa vào năm 1941?

Câu 21 [69376] - [Loga.vn]

Anh chị hãy chỉ ra mối quan hệ giữa hai sự kiện sau
1. Tháng 7 - 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và
thuộc địa của Lênin.
2. Tháng 12 - 1920 Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế cộng sản và tham gia sáng
lập đảng cộng sản Pháp.

Câu 22 [69374] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa các thành viên của Liên Hợp Quốc được xây dựng dựa trên cơ
sở

Câu 23 [69372] - [Loga.vn]

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư
sản ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX là

Câu 24 [69370] - [Loga.vn]

Mục đích chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) và cuộc khai thác thuộc
địa lần thứ 2 (1919 – 1929) của thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương là

Câu 25 [69369] - [Loga.vn]

Quyết định nào của hội nghị Ianta (tháng 2 – 1945) đã buộc nhân dân các nước Đông Nam Á
phải tiếp tục đứng lên đấu tranh bảo vệ nền độc lập của mình?

Câu 26 [69367] - [Loga.vn]

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 có ý nghĩa như thế nào đối với sự
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 27 [69365] - [Loga.vn]

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 kế hoạch “đánh nhanh thắng
nhanh” của thực dân Pháp đã bị phá sản hoàn toàn sau thắng lợi nào của quân dân ta?

Câu 28 [69363] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu
Phi?

Câu 29 [69362] - [Loga.vn]

Từ sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), phong trào kháng chiến của nhân dân Việt Nam có điểm gì
mới?

Câu 30 [69361] - [Loga.vn]

Sau chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945 quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô thay đổi như thế nào?

Câu 31 [69357] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII - XIX với cuộc cách
mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

Câu 32 [69355] - [Loga.vn]

Cơ sở nào để Đảng cộng sản Đông Dương quyết định sử dụng hình thức đấu tranh công khai hợp
pháp trong phong trào dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1936 - 1939?

Câu 33 [69351] - [Loga.vn]

Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã khắc phục triệt để
những hạn chế của Luận cương chính trị được thông qua trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm
thời Đảng cộng sản Việt Nam (tháng 10 – 1930) và khẳng định trở lại tính đúng đắn của Cương lĩnh
chính trị được thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

Câu 34 [69349] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

Câu 35 [69348] - [Loga.vn]

Vô sản hóa là chủ trương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đưa hội viên

Câu 36 [69346] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau về xu hướng phát triển của phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1925) ở Việt
Nam do tư sản dân tộc và tiểu tư sản lãnh đạo là

Câu 37 [69344] - [Loga.vn]

Nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương được Đảng Cộng sản Đông
Dương xác định trong giai đoạn 1936 - 1939 là

Câu 38 [69342] - [Loga.vn]

Bài học quan trọng nhất rút ra cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sự sụp
đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là

Câu 39 [69333] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang
đấu tranh tự giác?

Câu 40 [69326] - [Loga.vn]

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), thực
dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook