Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI - Sinh Học 12

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66979] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phả hệ:

Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định. Hai gen này nằm cách nhau 12cM.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng về phả hệ này:

(1) Có 7 người xác định được kiểu gen về 2 tính trạng nói trên.

(2) Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả 2 bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%.

(3) Người con trai số 5 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố.

(4) ở thế hệ thứ III, ít nhất 2 người là kết quả của sự thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố.

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 2 [66977] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do gen A,B cung qui định, khi có cả hai alen A,B thi cho kiểu hình quả dẹt; nếu chỉ có A hoặc B thì cho kiểu hình quả tròn, không có alen trội thì cho kiểu hình quả dài. Tính trạng thời gian chín của quả do 1 gen có 2 alen quy định. Trong đó D quy định chín sớm, d quy định chín muộn. Cho một cây có kiểu hình quả dẹt, chín sớm thự thụ phấn thu được F1 có 6 loại kiểu hình trong đó tỉ lệ quả dẹt, chín sớm là 49,5%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

(1) Kiểu gen của P là Aa BD/bd hoặc Bb AD/ad

(2) Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

(3) Cho các cây quả dẹt chín sớm ở F1 giao phấn với nhau thì tỉ lệ quả dài, chín muộn thu được ở F2 là 0,43%

(4) Trong số những cây quả dẹt, chín sớm ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là 10/99.

Câu 3 [66975] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Cho phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu được F1. Tính theo lý thuyết, có mấy kết luận đúng về kết quả của F1

(1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256.

(2) Có thể có tối đa 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên.

(3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16.

(4) Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4).

(5) Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên.

Câu 4 [66973] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có hai alen trội A và B quy định hoa đỏ; các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A và B lần lượt là 0,4 và 0,5. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 12 cây hoa đỏ : 13 cây hoa trắng.

(2) Lấy ngẫu nhiên một cá thể, xác suất được cá thể không thuần chủng là 13/50.

(3) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/12.

(4) Lấy ngẫu nhiên một cây hoa trắng, xác suất thu được cây thuần chủng là 11/26.

Câu 5 [66972] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Alen B quy định màu mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Cho giao phối ruồi đực và cái mắt đỏ, F1 có cả ruồi mắt đỏ và mắt trắng. Cho F1 tạp giao được F2, cho các phát biểu sau về ruồi ở F2, số phát biểu đúng là:

(1) .Ruồi giấm cái mắt trắng chiếm tỉ lệ 18,75%.

(2) .Tỷ số giữa ruồi đực mắt đỏ và ruồi cái mắt đỏ là 6/7.

(3) .Ruồi giấm cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.

(4) .Ruồi đực mắt trắng chiếm tỉ lệ 12,5%.

Câu 6 [66971] - [Loga.vn]

Một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd. Trong đó, cặp Bb và cặp Dd cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2. Giả sử quá trình giảm phân bình thường, cơ thể P đã tạo ra loại giao tử Abd chiếm 11%. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Kiểu gen của P là

2. Cơ thể P sẽ tạo ra giao tử có 3 alen trội chiếm 14%.

3. Trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen với tần số 44%.

4. Cho P lai phân tích, thu được Fa có số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 1,5%.

Câu 7 [66970] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về sự phân bố cá thể của quần thể:

(1) Phân bố theo nhóm thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.

(2) Phân bố đồng đều làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

(3) Phân bố ngẫu nhiên giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tang của môi trường.

(4) Nhóm cây bụi hoang dại, đàn trâu rừng có kiểu phân bố theo nhóm.

Số phát biểu đúng là:

Câu 8 [66969] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn, có hoán vị ở cả hai giới với tần số 20%. Ở đời con của phép lai loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ?

Câu 9 [66967] - [Loga.vn]

ở một loài thực vật tự thụ phấn alen A quy định hoa đó trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ xuất phát (P), số cây có kiểu gen dị hợp từ chiếm tỉ lệ 80%. Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lý thuyết, trong các dự đoán sau về quần thể này, có bao nhiêu sự đoán đúng?

(1). ở F5 có tỉ lệ cây hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở (P)

(2). tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ

(3). tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở F5 luôn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P)

(4). hiệu số giữa hai loại kiểu gen đồng hợp tử ở mỗi thế hệ luôn không đổi

Câu 10 [66966] - [Loga.vn]

Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, cho các phát biểu sau:

(1) Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.

(2) Khi thành phần loài trong quần xã thay đôi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.

(3) Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất.

(4) Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài.

Số phát biểu đúng là:

Câu 11 [66965] - [Loga.vn]

Yếu tố nào sau đây không góp phần vào quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý?

Câu 12 [66964] - [Loga.vn]

Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi măt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 13 [66963] - [Loga.vn]

Diễn biến nào sau đây không phù hợp với sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể khi quan thể đạt kích thước tối đa?

Câu 14 [66962] - [Loga.vn]

Phát biểu nào về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là ĐÚNG?

Câu 15 [66961] - [Loga.vn]

Quan sát một quần thể mà các cá thể được phân phối đồng đều cho thấy rằng

Câu 16 [66960] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, cho lai cây hoa đỏ và cây hoa trắng. Cho cây F1 tự thụ phấn, F2 thu được 245 cây hoa trắng, 315 cây hoa đỏ. Nếu lấy hạt phấn của cây hoa đỏ F1 thụ phấn cho cây có kiểu gen lặn thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ thu được ở đời con là?

Câu 17 [66959] - [Loga.vn]

Đột biến nào sau đây tạo điều kiện để tạo nên các gen mới trong quá trình tiến hóa?

Câu 18 [66958] - [Loga.vn]

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

Câu 19 [66957] - [Loga.vn]

Một người phụ nữ phát hiện ra rằng gia đình cô có tiền sử mắc chứng rối loạn di truyền liên kết X hiếm gặp. Mẹ và bố cô không mắc bệnh, nhưng cả ba anh của cô đều mắc bệnh. Xác suất mà người phụ nữ bị bệnh là bao nhiêu %?

Câu 20 [66956] - [Loga.vn]

Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa có thể được tạo ra trong loài này là

Câu 21 [66955] - [Loga.vn]

Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lê dị hợp tử?

   

Câu 22 [66954] - [Loga.vn]

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp

Câu 23 [66953] - [Loga.vn]

Cây tầm gửi lùn là cây mọc trong các nhánh của cây hemlock (cây độc cần) và hấp thụ chất dinh dưỡng để phát triển . Sự xâm nhập này gây ra sự suy yếu của cây chủ. Đâu là kiểu tương tác của 2 loài

Câu 24 [66952] - [Loga.vn]

Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là

Câu 25 [66951] - [Loga.vn]

Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?

Câu 26 [66950] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất loài người xuất hiện ở

Câu 27 [66949] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?

Câu 28 [66948] - [Loga.vn]

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đen con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng?

Câu 29 [66947] - [Loga.vn]

Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Câu 30 [66946] - [Loga.vn]

Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb × aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ

Câu 31 [66945] - [Loga.vn]

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd là

Câu 32 [66944] - [Loga.vn]

Một chuỗi ADN có trình tự mạch gốc : 5'-ATGGXATXA -3 Nếu chuỗi này được phiên mã, chuỗi ARN tạo thành sẽ như thế nào?

Câu 33 [66943] - [Loga.vn]

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

Câu 34 [66942] - [Loga.vn]

Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là

Câu 35 [66941] - [Loga.vn]

Đơn phân của prôtêin là

Câu 36 [66940] - [Loga.vn]

Chu trình Crep diễn ra trong

Câu 37 [66939] - [Loga.vn]

Timin là nucleotit cấu tạo nên phân tử nào sau đây:

Câu 38 [66053] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phả hệ sau:

Trong các kết luận sau, có mấy kết luận đúng?

I. Bệnh mù màu và bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường gây ra.

 II. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 12 người trong sơ đồ phả hệ trên về bệnh điếc bẩm sinh (sai 10 người)

 III. Người đàn ông II1 có thể mang alen gây bệnh điếc bẩm sinh

IV. Cặp vợ chồng III-2 và III-3 sinh ra một đứa con trai bình thường. Xác suất để đứa con trai này không mang alen gây bệnh là 41,18%

Câu 39 [66052] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, phép lai

P: ABab DHdh XEXe x AbaB DHdh XEY. Tỷ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở F1 chiếm 8,75%. Biết không có đột biến xảy ra, theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

  1. Ở F1 có tối đa 400 kiểu gen
  2. Tỷ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1 chiếm tỷ lệ 21,25%
  3. Trong số các con cái có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng ở F1, tỷ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp là 10%
  4. Cho con đực ở P đem lai phân tích, ở Fb thu được các cá thể dị hợp về tất cả các cặp gen là 25%

Câu 40 [66051] - [Loga.vn]

. Một quần thể thực vật lưỡng tính, xét tính trạng màu hoa, người ta thấy ở quần thể ban đầu có cấu trúc quần thể chưa tuân theo định luật Hacdy-Vanbec. Qua 2 thế hệ giao phấn ngẫu nhiên, người ta khảo sát, thống kê và thấy rằng tỷ lệ cá thể hoa đỏ đồng hợp giảm xuống chỉ còn 90% so với quần thể ban đầu và số cây hoa đỏ chiếm 84% tổng số cây. Biết tính trạng hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

  1. Số cây dị hợp trong quần thể ban đầu chiếm tỷ lệ 40%
  2. Số cây hoa trắng trong quần thể ban đầu chiếm tỷ lệ 40%
  3. Cấu trúc di truyền của quần thể ở F2 là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa
  4. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát (P) là 0,4AA: 0,4Aa:0,2aa

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook