Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Quốc gia Vật lý trường THPT Ngô Quyền lần 2

ctvloga264
13 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(1)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57535] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 như hình vẽ bên.

Li độ của các phần tử tại M và N ở thời điểm t1 lần lượt là 20,0 mm và 15,3 mm.  Biết t2  -  t1  = 0,05s và nhỏ hơn một chu kỳ sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây gần đúng bằng

    

Câu 2 [57534] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, k 50 = N/m, m 200 = g. Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo dãn 12 cm rồi thả cho nó dao động điều hòa. Lấyg = π2 m/s2. Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều với lực phục hồi trong một chu kì là

Câu 3 [57533] - [Loga.vn]

Đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm R nối tiếp X và Y. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một đoạn mạch xoay chiều có tần số thay đổi, điện áp hiệu dụng U = 210V. Biết X và Y là hai hộp kín có sự phụ thuộc trở kháng vào tần số như hình vẽ.

Khi công suất tiêu thụ điện năng lớn nhất của mạch là 270W thì điện áp hiệu dụng hai đầu hộp Y là 60V. Khi tần số của điện áp là 50Hz thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần giá trị nào nhất sau đây?

 

Câu 4 [57532] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 240m, cường độ điện trường cực đại là E0 và cảm ứng từ cực đại là B0. Trên một phương truyền sóng có hai điểm M, N cách nhau 60 m (điểm N xa nguồn hơn điểm M). Biết tốc độ lan truyền sóng điện từ trong chân không là 3.108 m/s. Tại thời điểm t, cảm ứng từ tại M có giá trị \[\frac{{{B}_{0}}}{2}\] và đang tăng. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N có độ lớn \[\frac{{{E}_{0}}}{2}\]

Câu 5 [57531] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[D+D\to {}_{2}^{3}He+{}_{o}^{1}n+3,25MeV\]. Biết độ hụt khối của hạt D là ∆mD = 0,0024u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \[{}_{2}^{3}He\] gần đúng bằng

Câu 6 [57530] - [Loga.vn]

Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{2\pi }\left( F \right)\], điện trở thuần R = \[50\sqrt{3}\Omega \]. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Để điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha \[\frac{\pi }{3}\] so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì giá trị của L là

Câu 7 [57529] - [Loga.vn]

Hai con lắc đơn chiều dài ℓ1 và ℓ2 có chu kì dao động riêng lần lượt là T1 và T2 = 2T1. Nếu cả hai sợi dây cùng được cắt bớt đi 2 dm thì ta được hai con lắc đơn mới có chu kì dao động riêng tương ứng là T1’ và T2’ = 3T1’. Chiều dài ℓ1 có giá trị là

 

Câu 8 [57528] - [Loga.vn]

Cho 1eV = 1,6.10–19J; h = 6,625.10–34J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em = –0,85 eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng En = –13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng gần đúng bằng

 

Câu 9 [57527] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng  λ1 = 0,5 µm và λ2 = 0,75 µm tới hai khe hẹp. Xét về cùng một phía của vân trung tâm. Tại M là vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 và tại N là vân sáng bậc 6 của bức xạ λ2. Số vân sáng trong khoảng giữa M và N (không kể M, N) là

 

Câu 10 [57526] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{3}^{6}Li+{}_{0}^{1}n\to {}_{1}^{3}T+{}_{2}^{4}\alpha +4,9MeV\]. Bỏ qua động năng của các hạt n và Li, động năng của hạt T và hạt α là

Câu 11 [57525] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 132nF. Trong mạch có dao động điện từ. Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ có biểu thức \[u=10\cos \left( {{10}^{4}}t-\frac{\pi }{3} \right)\left( V \right)\] Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 12 [57524] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,6 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn là 1,8 m. Khi chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 thì khoảng cách giữa ba vân tối kế tiếp đo được bằng 1,08 mm và thấy tại điểm M là vân sáng bậc 3. Khi chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 thì tại điểm M có vân tối thứ 3 (tính từ vân sáng trung tâm). Bước sóng λ2 bằng

 

Câu 13 [57523] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 8 cặp cực. Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ

 

Câu 14 [57522] - [Loga.vn]

Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với vận tốc v = 150 cm/s. Phương trình dao động tại nguồn O là u = 4cosπt (cm). Coi biên độ sóng không đổi khi lan truyền. Phương trình sóng tại điểm M trên trục Ox cách O một đoạn 25 cm là

    

Câu 15 [57521] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Động năng của vật tại vị trí cách biên 3 cm là

Câu 16 [57520] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A và B cách nhau 20 cm, dao động cùng pha, cùng tần số 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5 m/s. Trên mặt nước, một chất điểm M chuyển động trên đường thẳng AB với tốc độ không đổi 5 cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần M gặp các vân giao thoa cực đại bằng

Câu 17 [57519] - [Loga.vn]

Trong hạt nhân nguyên tử \[{}_{6}^{14}C\]có

Câu 18 [57518] - [Loga.vn]

Chọn câu sai? Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C một điện áp xoay chiều u = U0cos(2pft), với C, U0 không đổi và f thay đổi được thì

Câu 19 [57517] - [Loga.vn]

Tia X không có cùng bản chất với

Câu 20 [57516] - [Loga.vn]

Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng

Câu 21 [57515] - [Loga.vn]

Trong không khí, phôtôn của chùm sáng đơn sắc có năng lượng 1,65eV. Khi truyền từ không khí vào nước có chiết suất n = 4/3 thì năng lượng của phôtôn bằng

Câu 22 [57514] - [Loga.vn]

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

Câu 23 [57513] - [Loga.vn]

Cho một hệ dao động có chu kì dao động riêng là T = 1 (s). Hệ chịu dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Biểu thức của ngoại lực nào dưới đây sẽ làm cho hệ dao động với biên độ lớn nhất?

Câu 24 [57512] - [Loga.vn]

Trong từ trường đều, đặt khung dây dẫn kín, hình tròn có vectơ pháp tuyến hợp với vectơ cảm ứng từ góc 90o. Tăng dần độ lớn của cảm ứng từ thì trong khung

Câu 25 [57511] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn sắc bước sóng  λ , khoảng cách từ hai khe tới màn là D. Khi thực hiện thí nghiệm trong không khí thì khoảng vân là i. Khi đặt toàn bộ thí nghiệm trong nước có chiết suất n = 4/3 thì để khoảng vân không đổi cần phải

Câu 26 [57510] - [Loga.vn]

Chiếu chùm ánh sáng do đèn chứa khí Hidro ở áp suất thấp phát ra vào khe của máy quang phổ thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh sẽ thu được

Câu 27 [57509] - [Loga.vn]

Biết đồng có giới hạn quang điện là 0,3 µm, sẽ có electron bật ra khỏi tấm đồng khi chiếu vào nó bức xạ có bước sóng nào dưới đây ?

Câu 28 [57508] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có bước sóng λ = 3π (m) , tốc độ truyền sóng v = 6 (m/s), biên độ sóng A = 2 (cm) và không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử vật chất có sóng truyền qua bằng

Câu 29 [57507] - [Loga.vn]

Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải, hiện nay ở Việt Nam thường dùng biện pháp nào dưới đây?

Câu 30 [57506] - [Loga.vn]

Chọn câu sai? Trong phản ứng hạt nhân, có bảo toàn

Câu 31 [57505] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính khoảng d nhỏ hơn tiêu cự f, qua thấu kính cho ảnh

Câu 32 [57504] - [Loga.vn]

Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, công thức nào sau đây không đúng?

Câu 33 [57503] - [Loga.vn]

Sóng cơ là gì?

Câu 34 [57502] - [Loga.vn]

Đối với vật dao động điều hoà, tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

Câu 35 [57501] - [Loga.vn]

Tính chất cơ bản của từ trường là

Câu 36 [57500] - [Loga.vn]

Gọi tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí là c. Mạch dao động lý tưởng LC có thể phát ra sóng vô tuyến truyền trong không khí với bước sóng là

Câu 37 [57499] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 38 [57498] - [Loga.vn]

Hiện tượng quang điện là hiện tượng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi

Câu 39 [57497] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, ta không cần dùng tới vật hoặc dụng cụ nào nêu dưới đây?

Câu 40 [57496] - [Loga.vn]

Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào dưới đây?

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

1

100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

đáp án sai 1 câu

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook