Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Thuận Thành Số 3 - Bắc Ninh- Lần 1 - Năm 2018

ctvsinhhoc1
1 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31941] - [Loga.vn]

Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4199 ađênin và 6300 guanin. Dạng đột biến nào sau đây đã xảy ra?

Câu 2 [31940] - [Loga.vn]

Phân tích thành phần các loại nuclêôtit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như sau: A = 32%; G = 20%; T= 32% ; X = 16%.

Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 3 [31939] - [Loga.vn]

Có 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 180 mạch pôlynucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Mỗi ADN ban đầu đã nhân đôi

Câu 4 [31938] - [Loga.vn]

Một gen có khối lượng 720.000 đvC, biết rằng mỗi nuclêôtit nặng trung bình 300 đvC. Gen này tiến hành phiên mã 4 lần, mỗi bản mã sao lại được 3 riboxom dịch mã một lần, số axit amin mà môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là:

Câu 5 [31937] - [Loga.vn]

Một gen có chiều dài 5100 Ao và có số nuclêôtit loại A bằng 2/3 số nuclêôtit khác. Gen nhân đôi liên tiếp 5 lần. Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình trên là:

Câu 6 [31936] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch mã gốc của gen cấu trúc thuộc vùng mã hoá có 5 bộ ba:

Câu 7 [31935] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN chứa toàn N15 có đánh dấu phóng xạ được tái bản 4 lần trong môi trường chứa N14. Số phân tử ADN còn chứa N15 chiếm tỉ lệ

Câu 8 [31934] - [Loga.vn]

Phân tử mARN được tổng hợp nhân tạo từ 3 loại nuclêôtit loại A, U và G . Số loại bộ ba mã hoá axit amin tối đa trên phân tử mARN là:

Câu 9 [31933] - [Loga.vn]

Gen A dài 0,51µm, có hiệu số giữa số nuclêotit loại G với nuclêotit loại khác là 10%. Sau đột biến, gen có số liên kết hiđrô là 3897. Dạng đột biến gen là

Câu 10 [31932] - [Loga.vn]

Một mARN rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự các nuclêôtit là: AUGAXUAAXUAXAAGXGA. Nếu đột biến xảy ra làm mất nuclêôtit loại X ở vị trí 12 trên mARN thì chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ ARN nói trên có số axit amin là:

Câu 11 [31931] - [Loga.vn]

Một đoạn của gen cấu trúc có trật tự nucleotit trên mạch gốc như sau:
3’TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- TTA - XXT - XGG- GUG - GXX - GAA - ATT 5’
Nếu đột biến thay thế nuclêotit thứ 19 là X thay bằng A, thì số axit amin (aa) môi trường cung cấp để gen trên tổng hợp chuỗi polipeptit là

Câu 12 [31930] - [Loga.vn]

Trên một mạch của phân tử ADN có tỉ lệ các loại nucleotit \[\frac{A+G}{T+X}=\frac{1}{2}\]. Tỉ lệ này ở mạch bổ sung của phân tử ADN nói trên là

Câu 13 [31929] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền

Câu 14 [31928] - [Loga.vn]

Một chuỗi pôlipeptit được tổng hợp đã cần 799 lượt tARN. Trong các bộ ba đối mã của tARN có A = 447; ba loại còn lại bằng nhau. Mã kết thúc của mARN là UAG. Số nuclêôtit mỗi loại của mARN điều khiển tổng hợp chuỗi pôlipeptit nói trên là

Câu 15 [31927] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 16 [31916] - [Loga.vn]

Một đoạn phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Đoạn ADN này

Câu 17 [31914] - [Loga.vn]

Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau:

Số axit amin trong 1 phân tử polypeptit do mARN trên tổng hợp là

Câu 18 [31903] - [Loga.vn]

Nhận xét nào không đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?

Câu 19 [31902] - [Loga.vn]

Trong điều hoà hoạt động gen của ôperon Lac ở E.coli, đường lactozo có vai trò:

Câu 20 [31901] - [Loga.vn]

Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xináp?

Câu 21 [31900] - [Loga.vn]

Hooc môn kích thích sự phát triển của thực vật gồm:

Câu 22 [31899] - [Loga.vn]

Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền có ý nghĩa bảo hiểm thông tin di truyền?

Câu 23 [31898] - [Loga.vn]

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, gen điều hòa có vai trò:

Câu 24 [31897] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 25 [31896] - [Loga.vn]

Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN mới liên tục là:

Câu 26 [31895] - [Loga.vn]

Gen là:

Câu 27 [31894] - [Loga.vn]

Điều nào dưới đây là không đúng với các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân chuẩn ?

Câu 28 [31893] - [Loga.vn]

3 bộ ba không mã hóa axit amin trong 64 bộ ba là:

Câu 29 [31891] - [Loga.vn]

Cho các đặc điểm sau:

1. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

2. Đơn phân là các Nuclêôtít A, T, G, X

3. Gồm 2 mạch đơn xoắn đều quanh một trục.

4. Phân tử ADN có dạng mạch vòng

5. Có các liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung

Các đặc điểm của ADN ở sinh vật nhân thực bao gồm

Câu 30 [31890] - [Loga.vn]

Sinh trưởng ở thực vật là:

Câu 31 [31865] - [Loga.vn]

Tác nhân sinh học có thể gây đột biến gen là:

Câu 32 [31864] - [Loga.vn]

Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi

Câu 33 [31863] - [Loga.vn]

Trong quá trình nhân đôi của ADN, enzym ADN polymeraza di chuyển

Câu 34 [31862] - [Loga.vn]

Hướng động là:

Câu 35 [31861] - [Loga.vn]

Trong các dạng đột biến gen, dạng nào thường gây biến đổi nhiều nhất trong cấu trúc của prôtêin tương ứng, nếu đột biến không làm xuất hiện bộ ba kết thúc?

Câu 36 [31860] - [Loga.vn]

Các phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng ống là:

Câu 37 [31859] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa ADN, ARN, Protein được tóm tắt theo sơ đồ:

Câu 38 [31858] - [Loga.vn]

Mã di truyền có tính phổ biến, tức là:

Câu 39 [31857] - [Loga.vn]

Điện thế nghỉ là:

Câu 40 [31853] - [Loga.vn]

Bộ ba mã sao, bộ ba mã gốc, bộ ba đối mã lần lượt có ở

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook