Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPT Yên Khánh A - Ninh Bình - Lần 1 - Năm 2018

ctvsinhhoc1
0 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27513] - [Loga.vn]

Một tế bào sinh tinh của một cơ thể có bộ NST là AaBbDd giảm phân, trong giảm phân I có sự phân li không bình thường ở cặp NST Aa. Kết thúc giảm phân, cho các loại tế bào nào sau đây:

Câu 2 [27511] - [Loga.vn]

Một quần thể ngẫu phối xuất phát ở trạng thái cân bằng di truyền có 16% cơ thể có kiểu gen aa còn lại là AA và Aa. Trong đó những cơ thể đồng lặn không có khả năng sinh sản. Sau 2 thế hệ ở F2 tỉ lệ kiểu gen đồng lặn là:

Câu 3 [27508] - [Loga.vn]

Cho gen 1 có 3 alen nằm trên NST thường số 1. Gen hai, gen ba, mỗi gen có 2 alen cùng nằm trên NST thường số 2. Gen bốn có 4 alen nằm trên vùng tương đồng của X, Y.

Cho các khẳng định sau:

(1) có 1560 kiểu gen được tạo nên từ 4 gen trên.

(2) Ở giới dị giao có số kiểu gen là 960.

(3) Giới đồng giao có số kiểu gen đồng hợp là 45.

(4) Số kiểu gen dị hợp về cả 4 cặp gen ở giới đồng giao là 36.

Số khẳng định đúng là:

Câu 4 [27507] - [Loga.vn]

Ở thỏ, cho P thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng thu được F1 đồng tính mắt đỏ, lông dài. Cho F1 lai phân tích thế hệ sau thu được 50% mắt đỏ, lông dài và 50% mắt đen, lông ngắn. Biết rằng một gen quy định tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về phép lai trên

Câu 5 [27505] - [Loga.vn]

Một quần thể ngẫu phối có tần số A là 0,8 và a là 0,2. Ở trạng thái cân bằng di truyền, trong những cá thể mang alen lặn thì tỉ lệ cơ thể dị hợp là

Câu 6 [27503] - [Loga.vn]

Bố có bộ NST là AABBDDEE (2n =8), mẹ có bộ NST là aabbddee( 2n = 8). Trong giảm phân ở bố có sự phân li không bình thường ở cặp NST AA còn ở mẹ giảm phân bình thường, nếu giao tử đột biến của bố kết hợp với giao tử bình thường của mẹ có thể cho con có bộ NST nào sau đây

Câu 7 [27502] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN chứa các NU mang N15 nhân đôi 3 lần liên tiếp trong môi trường chỉ chứa các Nu mang N14. Khi quá trình nhân đôi kết thúc thì số phân tử ADN có Nu mang N15 là:

Câu 8 [27501] - [Loga.vn]

Cho phép lai P AaBb x AaBB thu được F. Biết rằng một gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, số kiểu gen và số kiểu hình ở F lần lượt là:

Câu 9 [27500] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về di truyền liên kết gen:

Câu 10 [27499] - [Loga.vn]

Cho A-B - hoa đỏ: A-bb + aaB + aabb hoa trắng. D quả tròn và d quả dài. Cho P có kiểu gen Aa BD/bd lai phân tích thế hệ sau có tỉ lệ phân li kiểu hình là

Câu 11 [27498] - [Loga.vn]

Đâu không phải là đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm ở vùng không tương đồng của X quy định.

Câu 12 [27497] - [Loga.vn]

Cho A hoa đỏ, a hoa vàng. Cho phép lai P Aa x Aa thu được F1. Cho những cây hoa đỏ ở F1 lai phân tích thì ở F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là:

Câu 13 [27495] - [Loga.vn]

Khẳng định nào đúng về quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực.

Câu 14 [27494] - [Loga.vn]

Loại phân tử axit nucleic mang các codon mã hóa cho axit amin là:

Câu 15 [27493] - [Loga.vn]

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm các dạng.

Câu 16 [27492] - [Loga.vn]

Qua các thế hệ tự thụ phấn thì cấu trúc của quần thể:

Câu 17 [27491] - [Loga.vn]

Một đoạn của ADN tiến hành phiên mã có trình tự các Nu

mạch gốc là                       5'AAG TTX GGA ATT 3'.                 

Mạch bổ sung                    3'TTX AAG XXT TAA 5'.

Sau khi kết thúc phiên mã đoạn phân tử ARN được tổng hợp có trình tự các riboNu là:

Câu 18 [27490] - [Loga.vn]

Phép lai nào sau đây cho thế hệ sau có 3 loại kiểu gen.

Câu 19 [27489] - [Loga.vn]

Cấu trúc xoắn nào sau đây của nhiễm sắc thể có đường kính lớn nhất

Câu 20 [27488] - [Loga.vn]

Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là 0,6AA + 0,2 Aa + 0,2 aa. Tần số alen A trong quần thể sinh vật này là:

Câu 21 [27487] - [Loga.vn]

Một gen cấu trúc có 3 vùng là

Câu 22 [27486] - [Loga.vn]

Cho 1 gen quy định tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho thế hệ sau có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1:1.

Câu 23 [27485] - [Loga.vn]

Nhân tố ảnh hưởng đến màu lông thỏ núi Himalaya là:

Câu 24 [27479] - [Loga.vn]

Cơ thể nào dưới đây khi giảm cho 4 loại giao tử

Câu 25 [27476] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây về đột biến đa bội là không đúng

Câu 26 [27475] - [Loga.vn]

Cho A mắt đỏ, a mắt trắng. Phép lai nào sau đây cho thế hệ sau có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 đỏ : 1 trắng.

Câu 27 [27474] - [Loga.vn]

Cơ thể có kiểu gen là AB/ab trong giảm phân có trao đổi chéo nhiễm sắc thể với tần số hoán vị gen là 20%. Tỉ lệ loại giao tử mang một gen trội mà cơ thể này phát sinh là:

Câu 28 [27404] - [Loga.vn]

Cho rằng A hoa đỏ, a hoa vàng. Một quần thể tự thụ xuất phát có 100% Aa. Sau 4 thế hệ tự phối tỉ lệ cơ thể hoa đỏ đồng hợp là:

Câu 29 [27379] - [Loga.vn]

Loài thứ nhất có bộ NST 2n = 10; loài 2 có bộ NST 2n = 14. Sau quá trình lai xa và đa bội hóa thu được thể song nhị bội. Số lượng NST trong thể song nhị bội này là:

Câu 30 [27378] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây về đột biến điểm là đúng

Câu 31 [27377] - [Loga.vn]

Một trong các đặc điểm của thường biến là

Câu 32 [27376] - [Loga.vn]

Cho A cây cao, a cây thấp; B hoa đỏ, b hoa vàng. Phép lai P: AaBb x Aabb thu được F1.Tỉ lệ cơ thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ là

Câu 33 [27375] - [Loga.vn]

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể là:

Câu 34 [27374] - [Loga.vn]

Nhiễm sắc thể được cấu tạo nên từ những thành phần hóa học chính là:

Câu 35 [27373] - [Loga.vn]

Bộ ba nào sau đây mã hóa cho axit amin foocmyl - metionin ở vi khuẩn

Câu 36 [27372] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây về đột biến gen là đúng

Câu 37 [27371] - [Loga.vn]

Trong cấu trúc của operon Lac, vùng vận hành O có chức năng

Câu 38 [27370] - [Loga.vn]

Chất hóa học 5 Brom - uraxin gây ra dạng đột biến nào sau đây?

Câu 39 [27369] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào của thể đột biến lệch bội của loài này có thành phần nhiễm sắc thể là AabbdddEE. Đây là tế bào của thể đột biến

Câu 40 [24957] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây về quá trình dịch mã là đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook