Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG 2019 Chuyên Bắc Ninh lần 3

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67654] - [Loga.vn]

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, sức mạnh tổng lự của mỗi quốc gia là

Câu 2 [67651] - [Loga.vn]

Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1941 – 1945), một
trong những nhiệm vụ cấp bách của Đảng cộng sản Đông Dương là vận động quần chúng tham gia:

Câu 3 [67649] - [Loga.vn]

Hệ quả tích cực nhất của cuộc cải cách Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục
là:

Câu 4 [67647] - [Loga.vn]

Thứ tự ưu tiên được thực dân Pháp chủ trương trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai
ở Đông Dương (1939 – 1945) lần lượt là:

Câu 5 [67643] - [Loga.vn]

Trong bối cảnh thế giới bị phân chia làm “hai cực”, “hai phe”, nguyên tắc hoạt động được xem
là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên Hợp Quốc là:

Câu 6 [67639] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây phản ánh đầy đủ mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?

Câu 7 [67637] - [Loga.vn]

So với giai cấp công nhân ở các nước tư bản phương Tây, giai cấp công nhân Việt Nam có đặc
điểm gì khác biệt.

Câu 8 [67633] - [Loga.vn]

Nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của quân dân ta trong chiến dịch biên giới thu – đông
năm 1950 là

Câu 9 [67631] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách
mạng tháng tám năm 1945?

Câu 10 [67628] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?

Câu 11 [67625] - [Loga.vn]

Quốc hiệu Đại Việt có từ đời vua

Câu 12 [67621] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng
quanh Trái Đất (1951) là gì?

Câu 13 [67616] - [Loga.vn]

Một trong những điểm mới của Nghị quyết hội nghị trung ương 8 (5/1941) so với luận cương
chính trị (10 - 1930) của Trần Phú là:

Câu 14 [67613] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây thể hiện ý nghĩa thắng lợi của công cuộc giải quyết giặc đói sau ngày
Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 15 [67609] - [Loga.vn]

Thắng lợi nào của quân dân ta buộc thực dân Pháp phải chuyển từ chiến lược “đánh nhanh,
thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”?

Câu 16 [67606] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây không phải là hệ quả của những phát kiến lớn về địa
lí?

Câu 17 [67604] - [Loga.vn]

Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930) trở
thành nguyên tắc bất biến trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta là gì?

Câu 18 [67600] - [Loga.vn]

Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng Hòa Dân quốc Việt
Nam” là tôn chỉ của:

Câu 19 [67598] - [Loga.vn]

Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau đây:
“Vào giữa thế kỉ XX, trước khi bị (1) _________ xâm lược, Việt Nam là một (2) _________ có chủ quyền,
đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên ở giai đoạn này, chế độ phong kiến Việt
Nam đang có những biểu hiện (3) _________ suy yếu nghiêm trọng” (SGK Lịch sử 11, ban cơ bản, tr
106, NXB Giáo dục, 2009)

Câu 20 [67596] - [Loga.vn]

Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Hồ Chí
Minh trong giai đoạn 1939 – 1945 được thể hiện qua luận điểm nào?

Câu 21 [67591] - [Loga.vn]

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Câu 22 [67589] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của Trung Quốc dưới thời Minh là

Câu 23 [67586] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam

Câu 24 [67582] - [Loga.vn]

Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát
triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?

Câu 25 [67579] - [Loga.vn]

Cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn
ra

Câu 26 [67576] - [Loga.vn]

Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương 1919 -
1929 khi:

Câu 27 [67570] - [Loga.vn]

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai 1945-1954, kế hoạch quân sự nào của

thực dân Pháp đã được thủ tướng Pháp Lanien khẳng định là “chẳng những được Chính phủ pháp mà cả

những người bạn Mỹ cũng tán thành. Nó cho phép hi vọng đủ mọi điều”?

Câu 28 [67567] - [Loga.vn]

Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX là:

Câu 29 [67562] - [Loga.vn]

Sự ra đời của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc đã:

Câu 30 [67561] - [Loga.vn]

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công là kết quả thực hiện chủ trương của
đảng cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939 - 1945 về tiến hành cuộc cách mạng

Câu 31 [67558] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Việt Nam chính thức trở thành một bộ phận khăng khít của
cách mạng thế giới?

Câu 32 [67554] - [Loga.vn]

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là

Câu 33 [67552] - [Loga.vn]

Các nước tư bản Mỹ, Anh, Pháp Đã vượt qua khủng hoảng kinh tế thế thế giới 1929 - 1933 bằng
cách nào?

Câu 34 [67551] - [Loga.vn]

Sự kiện anh muốn rời Liên minh châu Âu 2016 đã tác động như thế nào đến tình hình chung của
khối?

Câu 35 [67548] - [Loga.vn]

Thuận lợi cơ bản nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau ngày cách mạng tháng Tám
năm 1945 thành công là:

Câu 36 [67546] - [Loga.vn]

Phong trào dân chủ 1936 -1939 mang tính dân tộc sâu sắc

Câu 37 [67544] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của phong trào Cần Vương (cuối thế kỷ XIX) là gì?

Câu 38 [67541] - [Loga.vn]

Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng
đất trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

Câu 39 [67533] - [Loga.vn]

Trước tình thế sa lầy và thất bại của thực dân Pháp ở Đông Dương, thái độ của Mỹ đối với cuộc
chiến tranh Đông Dương như thế nào?

Câu 40 [67530] - [Loga.vn]

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook