Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG môn Hoá

ctvloga389
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66435] - [Loga.vn]

X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp (\[{{M}_{X}}<\text{ }{{M}_{Y}}\]), T là este tạo bởi X, Y với một ancol hai chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam hỗn hợp M gôm X, Y, Z, T bằng lượng \[{{O}_{2}}\] vừa đủ, thu được 2,576 lít \[C{{O}_{2}}\] (đktc) và 2,07 gam \[{{H}_{2}}O\]. Mặt khác, 3,21 gam M phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,2M (đun nóng). Thành phần phần trăm về khối lượng của Z có trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 2 [66413] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe, hỗn hợp Y gồm Al và kim loại R. Biết rằng, khối lượng của Al có trong X và Y bằng nhau, tổng khối lượng của Na và Fe có trong X gấp 2 lần khối lượng của R có trong Y. Hòa tan hoàn toàn lần lượt X, Y băng lượng dư dung dịch \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\] loãng thì cả 2 trường hợp đều thu được V lít khí \[{{H}_{2}}\] (đktc). Kim loại R là

Câu 3 [66395] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng nước brom có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ.

(b) Amoni gluconat có công thức phân tử là \[{{C}_{6}}{{H}_{10}}{{O}_{6}}N\].

(c) Muối natri, kali của các axit béo được dùng làm xà phòng.

(d) 1 mol Gly-Ala-Glu phản ứng tối đa với 4 mol NaOH.

(e) Axit stearic là đồng đẳng của axit axetic.

(g) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn natri etylat.

Số phát biểu đúng là

Câu 4 [66391] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Fe, Zn, Al, Mg, Ag, Cu. Số lượng kim loại vừa phản ứng được với dung dịch \[NaHS{{O}_{4}},\] vừa phản ứng được với dung dịch \[HN{{O}_{3}}\] đặc, nguội là

Câu 5 [66386] - [Loga.vn]

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

Câu 6 [66380] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl fomat, trilinolein, etyl fomat. Số chất khi tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH (đun nóng), sản phâm thu được có ancol là

Câu 7 [66375] - [Loga.vn]

Lên men 162 gam tinh bột thành ancol etylic (hiệu suất của cả quá trình là 75%). Hấp thụ hoàn toàn \[C{{O}_{2}}\] sinh ra vào lượng dư dung dịch \[Ca{{\left( OH \right)}_{2}}\], thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 8 [66371] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam trimetylamin, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ X vào lượng dư dung dịch NaOH, sau khi kết thúc phản ứng thì thoát ra V lít (đktc) một chất khí duy nhất. Giá trị của V là

Câu 9 [66368] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam \[{{\left( {{C}_{17}}{{H}_{35}}COO \right)}_{3}}{{C}_{3}}{{H}_{5}}\] bằng dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 10 [66367] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức phân tử \[{{C}_{3}}{{H}_{7}}{{O}_{2}}N\]. Chất X vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\] đồng thời có khả năng làm mất màu nước brom. Công thức cấu tạo của X là

Câu 11 [66365] - [Loga.vn]

Cho Fe lần lượt tác dụng với các dung dịch: \[FeC{{l}_{3}},\text{ }Cu{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{2}},\text{ }AgN{{O}_{3}},\text{ }MgC{{l}_{2}}\]. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

Câu 12 [66092] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 13,44 gam kim loại M bằng dung dịch HCl, thu được 5,376 lít khí \[{{H}_{2}}\](đktc). Kim loại M là

Câu 13 [66088] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozo và saccarozơ, thu được 5,376 lít khí \[C{{O}_{2}}\] (đktc) và 4,14 gam \[{{H}_{2}}O\]. Giá trị của m là

Câu 14 [66087] - [Loga.vn]

 Cho peptit X có công thức cấu tạo:\[{{H}_{2}}N{{\left[ C{{H}_{2}} \right]}_{4}}CH\left( N{{H}_{2}} \right)CO-NHCH\left( C{{H}_{3}} \right)CO-NHC{{H}_{2}}CO-NHCH\left( C{{H}_{3}} \right)COOH\].Tên gọi của X là

Câu 15 [66086] - [Loga.vn]

Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 1 mol glixerol, 2 mol natri panmitat và 1 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 16 [66085] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Na và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí \[{{H}_{2}}\](đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hoàn toàn dung dịch X là

Câu 17 [66084] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất nào sau đây thì thu được số mol \[{{H}_{2}}O\] lớn hơn số mol \[C{{O}_{2}}\] ?

Câu 18 [66083] - [Loga.vn]

Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng gang thường bị ăn mòn điện hóa học, tại catot xảy ra quá trình

Câu 19 [66082] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 20 [66081] - [Loga.vn]

Glixerol và dung dịch glucozo đều phản ứng được với

Câu 21 [66080] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp?

Câu 22 [66079] - [Loga.vn]

Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây viết sai?

Câu 23 [66078] - [Loga.vn]

Gly-Ala-Gly không phản ứng được với

Câu 24 [66077] - [Loga.vn]

Phần trăm khối luợng của nitơ trong phân tử 2,4,6-tribromanilin là

Câu 25 [66076] - [Loga.vn]

Số đồng phân của este ứng với công thức phân tử  \[{{C}_{4}}{{H}_{8}}{{O}_{2}}\] là

Câu 26 [66075] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 27 [66074] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 28 [66073] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có thể phản ứng được với ${{H}_{2}}$ 

Câu 29 [66072] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 30 [66071] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây có thành phần hóa học gồm các nguyên tố C, H và O?

Câu 31 [66070] - [Loga.vn]

Tên gọi nào sau đây của hợp kim, có thành phần chính là sắt?

Câu 32 [66069] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây cho được phản ứng tráng bạc?

Câu 33 [66068] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng là

Câu 34 [66067] - [Loga.vn]

Valin có công thức cấu tạo là

Câu 35 [66066] - [Loga.vn]

Nilon-6,6 thuộc loại tơ

Câu 36 [66065] - [Loga.vn]

Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic và axit axetic được gọi là phản ứng

Câu 37 [66064] - [Loga.vn]

Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ

Câu 38 [66063] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Câu 39 [64408] - [Loga.vn]

thuyết A-rê-ni-ut, axit là chất khi tan vào nước có khả năng phân li ra cation nào?

Câu 40 [66477] - [Loga.vn]

Kim loại cứng nhất là kim loại nào sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook