Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG môn Hoá

ctvloga389
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67645] - [Loga.vn]

Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là:

Câu 2 [67640] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm chất X (\[{{C}_{3}}{{H}_{10}}{{N}_{2}}{{O}_{4}}\]) và chất Y (\[{{C}_{3}}{{H}_{12}}{{N}_{2}}{{O}_{3}}\]). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5) và dung dịch chứa m gam muối. giá trị của m là:

Câu 3 [67634] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

Câu 4 [67630] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?

Câu 5 [67623] - [Loga.vn]

Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và \[A{{l}_{2}}{{O}_{3}}\] (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí \[{{H}_{2}}\] (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu 6 [67574] - [Loga.vn]

Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của ba amin là :

Câu 7 [67556] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và Mg tác dụng với 250 ml dung dịch \[CuS{{O}_{4}}.\] Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch \[CuS{{O}_{4}}.\] là

Câu 8 [67549] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol gilixerol và 459 gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 9 [67542] - [Loga.vn]

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam \[F{{e}_{2}}{{O}_{3}}\] cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y .Cho dung dịch \[AgN{{O}_{3}}\] vào dư vào Y thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là:

Câu 10 [67537] - [Loga.vn]

Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Câu 11 [67529] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là:

Câu 12 [67527] - [Loga.vn]

Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol \[C{{O}_{2}}\] và 0,03 mol \[N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}\] .Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là:

Câu 13 [67515] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.

(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.

(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp \[{{H}_{2}}\].

Số phát biểu đúng là:

Câu 14 [67510] - [Loga.vn]

Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X so với \[{{O}_{2}}\] luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là

Câu 15 [67498] - [Loga.vn]

 Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y đều mạch hở ( được cấu tạo từ 1 loại amino axit, tổng số nhóm –CO-NH- trong 2 phân tử là 5 ) với tỉ lệ mol X : Y=1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là:              

Câu 16 [67492] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm \[F{{e}_{2}}{{O}_{3}}\], FeO và Cu (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch HCl 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch \[AgN{{O}_{3}}\] dư vào Y thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 17 [67486] - [Loga.vn]

Chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là:

Câu 18 [67481] - [Loga.vn]

Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây ?

Câu 19 [67475] - [Loga.vn]

Cho \[{{C}_{2}}H{{}_{4}}{{\left( OH \right)}_{2}}\] phản ứng với hỗn hợp gồm \[C{{H}_{3}}COOH\] và HCOOH trong môi trường axit \[\left( {{H}_{2}}S{{O}_{4}} \right),\]thu được tối đa số este thuần chức là:

Câu 20 [67465] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch đó là:

Câu 21 [67461] - [Loga.vn]

Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ:

Oxit X là:

Câu 22 [67456] - [Loga.vn]

Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime ?

Câu 23 [67446] - [Loga.vn]

Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch \[AgN{{O}_{3}}\] trong \[N{{H}_{3}}\] (đun nóng), thu được m gam Ag.Gía trị của m là 

Câu 24 [67440] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:

 

Câu 25 [67436] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh ?

Câu 26 [67432] - [Loga.vn]

Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là:

Câu 27 [67429] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên ?

Câu 28 [67426] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với tạo dung dịch bazơ là:

Câu 29 [67419] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Câu 30 [67412] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít \[{{H}_{2}}\] (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Gía trị của m là:

Câu 31 [67404] - [Loga.vn]

Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là:

Câu 32 [67398] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit ?

Câu 33 [67391] - [Loga.vn]

Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là:

Câu 34 [67380] - [Loga.vn]

Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau:

\[{{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}\xrightarrow[30-{{35}^{0}}C]{men}2{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH+2C{{O}_{2}}\]

Để thu được 92 gam \[{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH\]cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là

Câu 35 [67376] - [Loga.vn]

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là:

Câu 36 [67371] - [Loga.vn]

Khi thay nguyên tử H trong phân tử bằng gốc hidrocacbon, thu được ?

Câu 37 [67367] - [Loga.vn]

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Hãng Du Pont đã thu được hàng tỷ đô la mỗi năm bằng sáng chế về loại vật liệu này. Một trong số vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là

Câu 38 [67356] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu được glucozơ.Tên gọi của X là:

Câu 39 [67353] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:

Câu 40 [67347] - [Loga.vn]

Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook