Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG môn Hoá

ctvloga389
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [68573] - [Loga.vn]

X, Y là hai hợp chất hữu cơ đơn chức phân tử chỉ chứa C, H, O. Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau hoặc khối lượng bằng nhau đều thu được CO2 với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Số cặp chất X, Y thỏa mãn là

Câu 2 [68559] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm \[FeC{{l}_{2}},\text{ }Cu,\text{ }Fe{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{2}}~\]vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch\[~AgN{{O}_{3}}~\]vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy đã dùng hết 0,58 mol \[~AgN{{O}_{3}}~\], kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất với

Câu 3 [68551] - [Loga.vn]

Cho m gam glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X chứa 16,88 gam chất tan. X tác dụng với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

Câu 4 [68545] - [Loga.vn]

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol \[{{O}_{2}}\], thu được \[C{{O}_{2}},\text{ }N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}~v\grave{a}\text{ }0,4\text{ }mol\text{ }{{H}_{2}}O\]. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là:

Câu 5 [68539] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức trong oxi thu được 0,09 mol CO2, 0,125 mol H2O và 0,336 lít khí N2 (ở đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4loãng thu được a gam muối. Giá trị của a là:

Câu 6 [68538] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong X là:

Câu 7 [68536] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.

(2) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(3) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học.

(4) Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

(5) Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2.

(6)Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

Số phát biểu đúng là

Câu 8 [68535] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X và 1 amino axit Y (trong đó khối lượng của X lớn hơn 20) được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1, tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch G chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch G phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch H chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với

Câu 9 [68530] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là:

Câu 10 [68526] - [Loga.vn]

X là chất hữu cơ có công thức phân tử \[{{C}_{3}}{{H}_{12}}{{N}_{2}}{{O}_{3}}\]. Khi cho X với dung dịch NaOH thu được một muối vô cơ và hỗn hợp 2 khí đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số đồng phân thỏa mãn tính chất của X là:

Câu 11 [68525] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Nhận xét nào các chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng?

Câu 12 [68522] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

Câu 13 [68517] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Câu 14 [68513] - [Loga.vn]

Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là:

Câu 15 [68511] - [Loga.vn]

Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

Câu 16 [68509] - [Loga.vn]

Este X mạch hở, có công thức phân tử \[{{C}_{4}}{{H}_{6}}{{O}_{2}}.\] Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch \[AgN{{O}_{3}}~trong\text{ }N{{H}_{3}}\], thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

Câu 17 [68503] - [Loga.vn]

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\] loãng và \[NaN{{O}_{3}}\] vai trò của \[NaN{{O}_{3}},\]trong phản ứng là:

Câu 18 [68494] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 19 [68489] - [Loga.vn]

Este X có công thức phân tử \[{{C}_{4}}{{H}_{8}}{{O}_{2}}\] thỏa mãn các điều kiện sau: 

Tên gọi của X là

Câu 20 [68486] - [Loga.vn]

Anilin và phenol đều có phản ứng với

Câu 21 [68483] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau đây có cùng nồng độ: \[N{{H}_{3}}~\left( 1 \right),\text{ }NaOH\text{ }\left( 2 \right),\text{ }Ba{{\left( OH \right)}_{2}}~\left( 3 \right),\text{ }KN{{O}_{3~}}\left( 4 \right).\]Dung dịch có pH lớn nhất là:

Câu 22 [68471] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 23 [68469] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, glucozơ và fructozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 5,824 lít \[{{O}_{2}}\] (đktc). Giá trị của m là:

Câu 24 [68463] - [Loga.vn]

Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe và \[F{{e}_{x}}{{O}_{y}}\], nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ và 11,2 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của m là

Câu 25 [68458] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: \[C{{O}_{2}},\text{ }CO,\text{ }Si{{O}_{2}},\text{ }NaHC{{O}_{3}},\text{ }N{{H}_{4}}Cl\]. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là:

Câu 26 [68454] - [Loga.vn]

Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}\] 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Câu 27 [68448] - [Loga.vn]

Để phân biệt ba dung dịch glyxin; axit axetic; etylamin chỉ cần dùng một thuốc thử. Thuốc thử đó là:

Câu 28 [68442] - [Loga.vn]

Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch \[Ba{{\left( HC{{O}_{3}} \right)}_{2}}~\]là

Câu 29 [68439] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 30 ml NaOH 1M. Giá trị của m là:

Câu 30 [68438] - [Loga.vn]

Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% quan sát hiện tượng (1); lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, quan sát hiện tượng (2). Kết quả hai lần quan sát (1) và (2) lần lượt là

Câu 31 [68435] - [Loga.vn]

Sắt tây là hợp kim của sắt và kim loại nào sau đây?

Câu 32 [68434] - [Loga.vn]

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu 33 [68431] - [Loga.vn]

Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân bón kép?

Câu 34 [68428] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

Câu 35 [68427] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không tan trong nước?

Câu 36 [68426] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?

Câu 37 [68424] - [Loga.vn]

Số liên kết peptit trong phân tử Gly–Ala–Ala–Gly là

Câu 38 [68423] - [Loga.vn]

Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể gây tử vong. Tên gọi khác của etanol là

Câu 39 [68420] - [Loga.vn]

Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

Câu 40 [68419] - [Loga.vn]

Axetilen (\[{{C}_{2}}{{H}_{2}}\]) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook