Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG môn Sử trường THPT Yên Lạc-Vĩnh PHúc lần 3 năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Dễ
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66177] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), yêu cầu bức thiết nhất của người nông dân Việt
Nam là gì?

Câu 2 [66176] - [Loga.vn]

Đông Khê được chọn làm điểm mở màn cho chiến dịch Biên giới thu đông 1950 vì đó là vị trí

Câu 3 [66172] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh trong những năm từ 1952
đến 1973 là

Câu 4 [66171] - [Loga.vn]

Đâu là hình thức đấu tranh trọng tâm của phong trào cách mạng 1930-1931?

Câu 5 [66168] - [Loga.vn]

Hành động nào của thực dân Pháp sau ngày 6-3-1946 tác động trực tiếp đến quyết định phát
động kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng và Chính phủ vào ngày 19-12-1946?

Câu 6 [66166] - [Loga.vn]

Phương châm đấu tranh của ta trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là

Câu 7 [66160] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 8 [66114] - [Loga.vn]

Găng nhưng không được bể” là phương châm đấu tranh của ta trong giai đoạn nào?

Câu 9 [66113] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây thể hiện đúng mối quan hệ giữa Việt Nam với thực dân Pháp từ sau ngày
2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946?

Câu 10 [66110] - [Loga.vn]

Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng theo khuynh hướng chính trị nào?

Câu 11 [66108] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
hai của Đảng (tháng 2-1951)?

Câu 12 [66107] - [Loga.vn]

Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra chủ yếu ở địa bàn nào?

Câu 13 [66105] - [Loga.vn]

Thực tế của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) đã chứng
minh vai trò của mặt trận quân sự trong mối quan hệ với mặt trận ngoại giao là

Câu 14 [66104] - [Loga.vn]

Trong những năm từ 1925 đến 1929, giai cấp công nhân có vai trò như thế nào trong phong trào
dân tộc dân chủ ở nước ta?

Câu 15 [66103] - [Loga.vn]

Hậu quả nặng nề nhất từ sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu
là gì?

Câu 16 [66102] - [Loga.vn]

Năm 1936, hình thức mặt trận dân tộc thống nhất có vai trò tập hợp lực lượng cách mạng là

Câu 17 [66101] - [Loga.vn]

Con đường cách mạng được Nguyễn Ái Quốc xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là

Câu 18 [66100] - [Loga.vn]

Cuộc chiến đấu tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 của quân dân ta đã

Câu 19 [66099] - [Loga.vn]

Sau khi giành độc lập, các nước sáng lập ASEAN đã tiến hành chiến lược kinh tế

Câu 20 [66098] - [Loga.vn]

Nhận định “Rồng Nam phun bạc, đánh đổ Đức tặc” của tạp chí Nam Phong muốn nhấn mạnh
điều gì?

Câu 21 [66097] - [Loga.vn]

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

Câu 22 [66096] - [Loga.vn]

Quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp chinh phục vũ trụ là

Câu 23 [66095] - [Loga.vn]

Sự kiện nào được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931?

Câu 24 [66093] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), thực dân Pháp bắt tay vào

Câu 25 [66090] - [Loga.vn]

Trong năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Tổ chức nào được thành lập
sớm nhất?

Câu 26 [66089] - [Loga.vn]

Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam được xác định trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương
Đảng (12-3-1945) là

Câu 27 [66057] - [Loga.vn]

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 1936 xác định
kẻ thù nguy hiểm nhất đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn mới là

Câu 28 [66056] - [Loga.vn]

Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta là
do giai cấp tư sản

Câu 29 [66055] - [Loga.vn]

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”. Xác định
lực lượng nào sau đây là đối tượng của phong trào vô sản hóa?

Câu 30 [66054] - [Loga.vn]

Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ có vị trí như thế nào trong thế giới tư bản?

Câu 31 [65788] - [Loga.vn]

Quốc gia nào ở Đông Nam Á là một trong bốn con rồng kinh tế châu Á?

Câu 32 [65787] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Trung Quốc chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang
cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

Câu 33 [65786] - [Loga.vn]

Từ năm 1973 đến năm 1982, đặc điểm của kinh tế Mĩ là

Câu 34 [65784] - [Loga.vn]

Nguyên tắc quan trọng nhất của Pháp khi tiến hành đầu tư công nghiệp ở nước ta trong các cuộc
khai thác thuộc địa là

Câu 35 [65779] - [Loga.vn]

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng về bối cảnh phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam
từ năm 1885 đến năm 1896?

Câu 36 [65778] - [Loga.vn]

Sự kiện nào có tác dụng đưa cách mạng Việt Nam sang một thời kì mới?

Câu 37 [65776] - [Loga.vn]

Sau 2-9-1945, lực lượng nào vào miền Bắc nước ta dưới danh nghĩa quân đội Đồng minh?

Câu 38 [65773] - [Loga.vn]

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã phản ánh quy luật nào của chủ nghĩa tư bản?

Câu 39 [65769] - [Loga.vn]

Trong năm 1945, quốc gia Đông Nam Á nào giành độc lập sớm nhất?

Câu 40 [65768] - [Loga.vn]

Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến
tranh thế giới thứ hai là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook