Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG năm 2019 trường Sở GD&ĐT BẠc Liêu

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67827] - [Loga.vn]

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn sáng tạo. Vì

Câu 2 [67825] - [Loga.vn]

Sự kiện nào là mốc đánh dấu kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 của
dân tộc Việt Nam?

Câu 3 [67824] - [Loga.vn]

Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban thường vụ
Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã

Câu 4 [67822] - [Loga.vn]

Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là gì?

Câu 5 [67820] - [Loga.vn]

Trước chiến tranh thế giới thứ hai 1939 – 1945, các nước Đông Nam Á trừ Thái Lan vốn là
thuộc địa của

Câu 6 [67818] - [Loga.vn]

Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng (tháng 2 - 1945) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công
khai ở Việt Nam với tên gọi

Câu 7 [67816] - [Loga.vn]

Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng
tháng Tám năm 1945?

Câu 8 [67815] - [Loga.vn]

Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN năm 1995 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước
trong khu vực vì

Câu 9 [67813] - [Loga.vn]

Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau cách mạng tháng Tám
năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa gì?

Câu 10 [67811] - [Loga.vn]

Định hướng phát triển của Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật sau chiến tranh thế giới
thứ hai (1939 – 1945) là

Câu 11 [67809] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không nằm trong diễn biến của chiến tranh lạnh?

Câu 12 [67807] - [Loga.vn]

Trong khoảng 3 thập kỷ đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) Liên Xô là nước đi
đầu trong lĩnh vực

Câu 13 [67806] - [Loga.vn]

Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX là

Câu 14 [67804] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam sau năm 1954 là

Câu 15 [67803] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng quyết định của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại hội
nghị Ianta (2 - 1945)?

Câu 16 [67802] - [Loga.vn]

Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, biến động nào của tình hình thế giới tạo bất lợi cho phong
trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh?

Câu 17 [67801] - [Loga.vn]

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ khác với “chiến tranh đặc biệt” ở chỗ

Câu 18 [67800] - [Loga.vn]

Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939 – 1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đã có
quyết định thể hiện sự nhạy bén trong lãnh đạo đó là

Câu 19 [67799] - [Loga.vn]

Khi chuyển hướng tấn công vào Gia Định, thực dân Pháp đã thay đổi kế hoạch xâm lược Việt
Nam như thế nào?

Câu 20 [67798] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau cơ bản giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) với luận cương chính
trị (10/1930) là

Câu 21 [67797] - [Loga.vn]

Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 của quân đội Việt Nam là

Câu 22 [67796] - [Loga.vn]

Năm 1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ giành thắng lợi đã

Câu 23 [67795] - [Loga.vn]

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mỹ phát triển mạnh mẽ sau chiến
tranh thế giới thứ hai?

Câu 24 [67794] - [Loga.vn]

Khó khăn nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2 - 9 - 1945 vào tình thế
ngàn cân treo sợi tóc?

Câu 25 [67793] - [Loga.vn]

Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược ở Việt Nam 1958 – 1884?

Câu 26 [67792] - [Loga.vn]

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác nhau về

Câu 27 [67791] - [Loga.vn]

Hai nhà nước ra đời trên bán đảo Triều Tiên từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 – 1945) đều bị chi phối bởi

Câu 28 [67790] - [Loga.vn]

Trong những năm trước chiến tranh thế giới I (1914 – 1918) điểm giống nhau của phong trào cách mạng ở Việt Nam là

Câu 29 [67789] - [Loga.vn]

Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

Câu 30 [67788] - [Loga.vn]

Tội ác tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ trong việc đánh phá miền Bắc nước ta trong những năm 1965 - 1968 là

Câu 31 [67787] - [Loga.vn]

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân như thế nào?

Câu 32 [67786] - [Loga.vn]

Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 của ta

Câu 33 [67785] - [Loga.vn]

Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lần lượt ra đời theo thứ tự

Câu 34 [67784] - [Loga.vn]

Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 35 [67783] - [Loga.vn]

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt
Nam thực dân Pháp đã

Câu 36 [67782] - [Loga.vn]

Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng Miền Nam Việt Nam
đang

Câu 37 [67781] - [Loga.vn]

Cách mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga đã

Câu 38 [67780] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là do:

Câu 39 [67779] - [Loga.vn]

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ và chính
quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây?

Câu 40 [67778] - [Loga.vn]

Từ tháng 9 - 1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam dần đạt tới đỉnh cao vì

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook