Chi tiết đề thi

đề thi thử THPTQG trường THPT Lê Xoay lần 2-2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64891] - [Loga.vn]

Trong những năm 1939 - 1945, sự phát triển lực lượng chính trị cách mạng của Đảng Cộng sản
Đông Dương có đặc điểm gì?

Câu 2 [64889] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Câu 3 [64888] - [Loga.vn]

Để phát triển khoa học kĩ thuật, sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản có chủ trương gì ít
thấy ở các nước tư bản khác?

Câu 4 [64887] - [Loga.vn]

Nguyên tắc cơ bản nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định
Giơ-ne-vơ về Đông Dương (21-7-1954) là gì?

Câu 5 [64886] - [Loga.vn]

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp (1946 - 1954) là chiến dịch nào?

Câu 6 [64885] - [Loga.vn]

Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 gây ra đối với xã hội Việt Nam là gì?

Câu 7 [64884] - [Loga.vn]

Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có ảnh hưởng như thế
nào đến Việt Nam?

Câu 8 [64883] - [Loga.vn]

Điểm chung trong kế hoạch Rơ-ve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 và kế
hoạch Nava năm 1953 là

Câu 9 [64882] - [Loga.vn]

Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

Câu 10 [64881] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào là đúng?

Trang 6
1. Nguyên nhân quyết định cho sự phát triển kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là Mĩ áp dung
khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.
2. Sau khi giành được độc lập các nước sáng lập ASEAN thực hiện chính sách kinh tế lấy xuất khẩu làm
chủ đạo
3. Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế nửa sau thế kỷ XX là tình trạng chiến tranh lạnh.
4. Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh sau chiến tranh thế giới thứ hai
là đấu tranh vũ trang.

Câu 11 [64880] - [Loga.vn]

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 12 [64879] - [Loga.vn]

So với những năm đầu thế kỉ XX, một trong những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở
Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Câu 13 [64878] - [Loga.vn]

Từ năm 1919 đến 1930, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam tồn tại những khuynh hướng
nào dưới đây?

Câu 14 [64876] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người Việt Nam yêu nước thành Đảng viên cộng sản?

Câu 15 [64875] - [Loga.vn]

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam (1919 – 1929), giai
cấp có số lượng tăng nhanh nhất là

Câu 16 [64874] - [Loga.vn]

Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978) và đường lối đổi mới ở Việt Nam
(từ năm 1986) có điểm giống nhau là

Câu 17 [64873] - [Loga.vn]

Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng tháng Tám trong giai đoạn
1945 - 1946 là gì?

Câu 18 [64872] - [Loga.vn]

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc chủ yếu là do

Câu 19 [64870] - [Loga.vn]

Thắng lợi về quân sự nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) đã
làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của thực dân Pháp?

Câu 20 [64869] - [Loga.vn]

Sự khác biệt căn bản giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra trong thế
kỉ XX là

Câu 21 [64868] - [Loga.vn]

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay là

Câu 22 [64867] - [Loga.vn]

Tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hệ tư tưởng nào dưới đây?

Câu 23 [64866] - [Loga.vn]

Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ.
Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi đã đến”(SGK Lịch sử 12 trang 115).

Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là

Câu 24 [64865] - [Loga.vn]

Vì sao trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884, nhà
Nguyễn bỏ qua những cơ hội để thoát khỏi số phận một nước thuộc địa nửa phong kiến?

Câu 25 [64863] - [Loga.vn]

Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập.
3. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng ra đời.

Câu 26 [64862] - [Loga.vn]

Nhận xét nào sau đây không đúng về Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10
- 1930)?

Câu 27 [64861] - [Loga.vn]

Lí do nào dưới đây khẳng định Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, đúng đắn?

Câu 28 [64859] - [Loga.vn]

Việc đưa ra quyết định: sau khi đánh bại phát xít Đức ở Châu Âu, Liên Xô sẽ tham chiến chống
Nhật ở Châu Á tại Hội nghị Ianta (2 -1945) thể hiện

Câu 29 [64857] - [Loga.vn]

: Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm 1911
ở Trung Quốc là

Câu 30 [64856] - [Loga.vn]

Sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian:
1.Chiến dịch Việt Bắc.
2.Chiến dịch Biên giới.
3.Cuộc chiến đấu ở các đô thị.
4.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng.

Câu 31 [64855] - [Loga.vn]

Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng - đặt
nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

Câu 32 [64854] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét sau có mấy nhận xét đúng:
1. Công lao lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919-1930 là tìm ra con
đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.
2. Đảng ra đời là kết quả truyền bá lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc, là
sản phẩm kết hợp các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
3. Mặt trận Việt Minh đóng vai trò quan trọng trực tiếp đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
4. Tính chất điển hình của cuộc cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là dân tộc, dân chủ nhân dân.

Câu 33 [64853] - [Loga.vn]

Biến đổi về mặt xã hội của Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 là gì?

Câu 34 [64852] - [Loga.vn]

So với hội nghị tháng 11 năm 1939, Hội nghị tháng 5 năm 1941 của Ban chấp hành Trung ương
Đảng cộng sản Đông Dương có điểm gì mới?

Câu 35 [64851] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp của hơn hai triệu đồng bào ta cuối 1944 đầu
1945 là do đâu?

Câu 36 [64850] - [Loga.vn]

Nguyên tắc hoạt động nào của Liên hợp quốc được Đảng ta vận dụng triệt để trong việc giải quyết
vấn đề chủ quyền biển đảo hiện nay?

Câu 37 [64849] - [Loga.vn]

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp (1945-1954) vì

Câu 38 [64847] - [Loga.vn]

Sự kiện ngày 11-9-2001 ở nước Mĩ đã ảnh hưởng tới tình hình thế giới như thế nào?

Câu 39 [64846] - [Loga.vn]

Văn kiện lịch sử nào sau đây không liên quan đến nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp?

Câu 40 [64613] - [Loga.vn]

Yếu tố được coi là "chìa khóa" trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản có thể áp dụng cho Việt
Nam trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook