Chi tiết đề thi

Đề thi thử THPTQG trường THPT Ngô Gia Tự lần 2 năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Dễ
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67361] - [Loga.vn]

Nguyên nhân khách quan nào đã tạo điều kiện cho Inđônêxia, Lào, Việt Nam giành được độc lập
năm 1945?

Câu 2 [67358] - [Loga.vn]

Điểm khác nhau căn bản giữa cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại so với cách mạng công
nghiệp thế kỉ XVIII là mọi phát minh kĩ thuật đều

Câu 3 [67354] - [Loga.vn]

Nét độc đáo về hình thức khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám
năm 1945 ở Việt Nam là gì?

Câu 4 [67351] - [Loga.vn]

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của
thực dân Pháp?

Câu 5 [67349] - [Loga.vn]

Nhận xét nào dưới đây đúng về Phong trào cách mạng 1930-1931 của nhân dân Việt Nam?

Câu 6 [67344] - [Loga.vn]

Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga và cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc giống nhau cơ
bản là về

Câu 7 [67339] - [Loga.vn]

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim”.

“Mặt trời chân lí” trong những câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu được hiểu là văn kiện nào?

Câu 8 [67337] - [Loga.vn]

Phong trào đấu tranh đầu tiên chống đế quốc của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến
đầu thế kỉ XX là

Câu 9 [67334] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về
đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam?

Câu 10 [67331] - [Loga.vn]

Hoạt động của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 hướng đến mục đích nào dưới đây?

Câu 11 [67328] - [Loga.vn]

Phát xít Đức đầu hàng lực lượng Đồng minh không điều kiện trong chiến tranh thế giới thứ hai
(1939 – 1945) sau thất bại ở trận nào?

Câu 12 [67326] - [Loga.vn]

Điểm khác biệt cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhật những năm 30 của thế kỉ XX so với
sau Chiến tranh thế giới hai là gì?

Câu 13 [67321] - [Loga.vn]

Văn kiện nào của Đảng cộng sản Đông Dương đã phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước”
của nhân dân Việt Nam (1945)?

Câu 14 [67319] - [Loga.vn]

Năm 1912, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam?

Câu 15 [67316] - [Loga.vn]

Mâu thuẫn Đông -Tây tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam trong khoảng thời gian nào
dưới đây?

Câu 16 [67312] - [Loga.vn]

Mục đích cao nhất của việc thành lập Mặt trận Việt Minh (5-1941) là gì?

Câu 17 [67309] - [Loga.vn]

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam (từ đầu tháng 3 – 1945), khẩu hiệu đấu tranh
nào mang cả ý nghĩa kinh tế và chính trị?

Câu 18 [67307] - [Loga.vn]

Đường lối của Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau năm 1978 có điểm gì mới so với trước?

Câu 19 [67304] - [Loga.vn]

Kẻ thù chính của nhân dân các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai
(1939-1945) kết thúc là

Câu 20 [67298] - [Loga.vn]

Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là

Câu 21 [67008] - [Loga.vn]

Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) đánh dấu bước tiến mới của phong trào công
nhân Việt Nam vì

Câu 22 [67007] - [Loga.vn]

Đâu là nguyên nhân quyết định hàng đầu dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế các nước tư bản
chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 23 [67006] - [Loga.vn]

Nội dung nào dưới đây không là nguyên nhân xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản
ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 24 [67005] - [Loga.vn]

Từ những năm 70 của thế kỷ XX nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí

Câu 25 [67004] - [Loga.vn]

Sự sụp đổ của hệ thống Xã hội chủ nghĩa trên thế giới được hiểu là

Câu 26 [67003] - [Loga.vn]

Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn nào dưới đây?

Câu 27 [67002] - [Loga.vn]

Năm 1995, Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vì lí do chủ yếu nào dưới đây?

Câu 28 [67001] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau cơ bản giữa cách mạng Trung Quốc và cách mạng Ấn Độ thời kì 1919 - 1939
là về

Câu 29 [66998] - [Loga.vn]

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2-1930) là sản phẩm kết hợp của những nhân tố nào?

Câu 30 [66994] - [Loga.vn]

“Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn
cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Câu nói nhận định về sự kiện

Câu 31 [66992] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phong trào dân chủ (1936 – 1939) ở Việt Nam là

Câu 32 [66990] - [Loga.vn]

Phong trào đấu tranh nào dưới đây là của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong thời kì 1919 -
1925?

Câu 33 [66989] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào của tổ chức Việt Nam Quốc Dân đảng là tích cực, phù hợp với yêu cầu của xã hội
Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 34 [66988] - [Loga.vn]

Ngoài một nền quốc phòng hùng mạnh, sức mạnh của mỗi quốc gia trên thế giới sau Chiến tranh
lạnh còn dựa chủ yếu vào những yếu tố nào dưới đây?

Câu 35 [66985] - [Loga.vn]

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào dưới đây?

Câu 36 [66984] - [Loga.vn]

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), nước Pháp thoát khỏi nguy cơ bị quân Đức tiêu
diệt (1914) là do

Câu 37 [66978] - [Loga.vn]

Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá?

Câu 38 [66976] - [Loga.vn]

Góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào
yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là ý nghĩa của

Câu 39 [66974] - [Loga.vn]

Thời cơ thuận lợi “ngàn năm có một” cho nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
(năm 1945) là khoảng thời gian nào?

Câu 40 [66968] - [Loga.vn]

Cơ quan nào dưới đây không trực thuộc Liên hợp quốc?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook