Chi tiết đề thi

Đề thi thử TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG năm 2017

ctvloga212
0 lượt thi
Vật Lý
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52388] - [Loga.vn]

T đim A bt đầu th rơi t do mt ngun phát âm công suất không đi. Khi chạm đất tại B nguồn âm đứng yên luôn. Tại C khoảng giữa A B (nhưng không thuộc AB) một máy M đo mức cường độ âm, C cách AB 12m. Biết khoảng thời gian từ khi thả nguồn đến khi máy M thu được âm mức cường độ âm cực đại, lớn hơn 1,528 (s) so với khoảng thời gian từ đó đến khi máy M thu được âm mức cường độ âm không đổi, đồng thời hiệu 2 khoảng cách tương ứng này 11m. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/${{s}^{2}}$ . Hiệu giữa mức cường độ âm cuối cùng đầu tiên giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 2 [52387] - [Loga.vn]

Trong một mạch dao động LC tưởng gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với tụ C đang dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng

Câu 3 [52386] - [Loga.vn]

Đt điện áp xoay chiu áp u = ${{U}_{0}}$cosωt (V) vào mch đin gm cuộn d}y điện tr  đ t cm L, nối tiếp với tụ C thay đổi được. Khi C = ${{C}_{1}}$thì công suất của mạch ${{P}_{1}}$ = 200W  cường độ dòng điện qua mạch i = ${{I}_{0}}$cos(ωt + π/3) (A). Khi C = ${{C}_{2}}$ thì hiệu điện thế hai đầu mạch cùng pha với dòng điện công suất mạch ${{P}_{2}}$. Giá trị của ${{P}_{2}}$

Câu 4 [52385] - [Loga.vn]

Đặt đin áp xoay chiều vào hai đầu đon mch gm điện tr thun, cuộn cảm thun t đin mc nối tiếp. Gọi uL, uC, uR lần lượt điện áp tức thời trên L, C, R. Tại thời điểm t1 các giá trị tức thời trên lần lượt -50$\sqrt{2}$ V, 20$\sqrt{2}$V, 40$\sqrt{2}$ V. Tại thời điểm t2 các giá trị tức thời trên lần lượt 100V, -40V, 0V. Biên độ điện áp đặt vào hai đầu mạch

Câu 5 [52384] - [Loga.vn]

Trong một mạch dao động điện từ tưởng đang dao động điện từ tự do với điện tích trên 1 bản tụ điện biểu thức q = 2.$$${{10}^{-6}}$ cos1000t (C). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch

Câu 6 [52383] - [Loga.vn]

Mt máy phát đin xoay chiều mt pha phần ng gm 2 cun dây ging nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra tần số 50Hz giá trị hiệu dụng 200 $\sqrt{2}$ V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng 5/π mWB. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứn

Câu 7 [52382] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = 400cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với đoạn mạch Y. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mch 2A. Biết thi đim t, đin áp tc thi hai đu mch AB giá tr 400V, thi đim t + 1/400 (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch   $\sqrt{2}$A  đang giảm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB gần đúng

Câu 8 [52381] - [Loga.vn]

Trong bài thc hành đo gia tc trng trưng ca Trái Đt ti phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn l = 800 ± 1 (mm) thì chu kỳ dao động T = 1,78 ± 0,02 (s). Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó

Câu 9 [52380] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = U$\sqrt{2}$cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L tụ điện C mắc nối tiếp. Biết w= $\frac{1}{\sqrt{LC}}$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch

Câu 10 [52378] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m = 2g một dây treo mảnh, chiều  dài l, được kích thích cho dao động điều hòa, Trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 40 dao động. Khi tăng chiều dài con lắc thêm một đoạn 7,9cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 39 dao động. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8m/$$${{s}^{2}}$ . Để con lắc với chiều dài tăng thêm cùng chu kỳ dao động với con lắc chiều dài l, người ta truyền cho vật điện tích q = + 0,5.$$${{10}^{-8}}$ C rồi cho dao động điều hòa trong một điện trường đều đường sức thẳng đứng. Vecto cường độ điện trường này

Câu 11 [52375] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật

Câu 12 [52373] - [Loga.vn]

Đt đin áp u = ${{U}_{0}}$ cosωt (V) vi U0  và ω không đi, vào hai đu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C thay đổi được. Khi C = ${{C}_{0}}$  thì ng đ dòng điện trong mạch sm pha hơn u  φ1  ( 0 < ${{\varphi }_{1}}$< π/2)  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 30V. Khi C = 3C0  thì ng độ dòng điện trong mạch tr pha hơn u  ${{\varphi }_{2}}$  = π/2 ${{\varphi }_{1}}$  điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 90V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 13 [52372] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 S2 cách nhau 11cm dao động điều hòa theo phương vuông góc với mt c cùng phương trình u1 = u2 = 5cos100πt (mm). Tc đ truyền sóng v = 0,5m/s biên độ sóng không đi khi truyn đi. Chọn h trục Oxy thuộc mặt phẳng nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1, Ox trùng với S1S2. Trong không gian, phía trên mt c mt cht đim chuyn động hình chiếu (P) của với mt c chuyn động theo phương trình quỹ đạo y = x + 2 tốc độ v1 = 5$\sqrt{2}$cm/s. Trong thời gian t = 2s kể từ lúc (P) tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa sóng?

Câu 14 [52371] - [Loga.vn]

mt s ngun âm ging nhau vi công sut phát âm không đi trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm. Nếu tại điểm A đặt 4 nguồn âm thì tại điểm B cách A một đoạn d mức cường độ âm 60dB. Nếu tại điểm C cách B một đoạn $\frac{2d}{3}$ đặt 6 nguồn âm thì tại điểm B mức cường độ âm bằng

Câu 15 [52370] - [Loga.vn]

Một máy biến áp tưởng cuộn cấp gồm 1000 vòng dây cuộn thứ cấp gồm 2000 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn cấp vào mạng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 100V. Nếu cuộn thứ cấp 100 vòng dây bị cuốn ngược thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở gần đúng

Câu 16 [52369] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s năng 0,18J. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, lấy ${{\pi }^{2}}$= 10. Tại li độ 3$\sqrt{2}$ cm, tỉ số động năng thế năng

Câu 17 [52367] - [Loga.vn]

Một hộp X chỉ chứa 1 trong 3 phần tử điện trở thuần, hoặc tụ điện, hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ tần số thay đổi được. Khi f = 60Hz thì điện áp trên X dòng điện trong mạch thời điểm t1 giá trị lần lượt i1 = 1A u1 = 100V. thời đim t2 giá tr ln t i2 = $\sqrt{3}$ A u2 = 50$\sqrt{2}$ V. Khi f = 120Hz thì ng đ hiệu dng trong mạch $\sqrt{10}$A . Hộp X chứa

Câu 18 [52360] - [Loga.vn]

năng của một dao động tắt dần chậm giảm 5% sau mỗi chu kỳ. Phần trăm biên độ giảm sau mỗi chu kỳ giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 19 [52358] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = U$\sqrt{2}$cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110Ω thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng $\sqrt{2}$V. Giá trị U bằng

Câu 20 [52355] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng A B cách nhau 20cm dao động điu hòa theo phương vuông góc vi mt nước cùng phương trình uA = uB = acos20πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 15cm/s biên độ sóng không đổi khi truyền đi. C D hai điểm nằm trên mặt nước dao động với biên độ cực đại tạo với AB thàng một hình chữ nhật. Diện tích nhỏ nhất của hình chữ nhật

Câu 21 [52351] - [Loga.vn]

Cho dòng điện cường độ i = 5cos100πt (i tính bằng A, t tính bằng giây) chạy qua một đoạn mạch xoay chiều. Chọn kết luận đúng.

Câu 22 [52333] - [Loga.vn]

Về mặt kĩ thuật, để giảm tốc độ quay của roto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng roto có nhiều cặp cực. Roto của một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực quay với tốc độ 1500 vòng/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50Hz. Số cặp cực của roto là

Câu 23 [52332] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = 100$\sqrt{2}$cos100πt (V) o hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R= 50Ω, cuộn cảm thuần L =$\frac{\sqrt{3}}{\pi }$(H) tụ điện điện dung .. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là:

 


 

Câu 24 [52331] - [Loga.vn]

Tần số mạch dao động điện từ lí tưởng được xác định bởi biểu thức

Câu 25 [52330] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Câu 26 [52329] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (với U0 và ω) không đổi vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là

Câu 27 [52328] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện qua mạch được tính bằng biểu thức:

Câu 28 [52327] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính bằng giây. Tần số của sóng này bằng

Câu 29 [52326] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần só có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt+φ1) và x2 = A2cos(ωt+φ2). Pha ban đầu của vật được xác định bởi công thức nào sau đây?

Câu 30 [52258] - [Loga.vn]

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32cm với hai đầu cố định. Tần số dao động của dây là 50Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có

Câu 31 [52255] - [Loga.vn]

Khi nói về máy biến áp, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 32 [52251] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động có li độ phụ thuộc theo thời gian được biểu diễn tương ứng bởi hai đồ thị (1) và (2) như hình vẽ, Nhận xét nào dưới đây đúng khi nói về dao động của hai chất điểm?

Câu 33 [52247] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc thời gian theo hàm cosin như hình vẽ. Chất điểm có biên độ là:

Câu 34 [52243] - [Loga.vn]

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 35 [52240] - [Loga.vn]

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA= uB = 4cos(ωt) (mm). Tốc độ truyền sóng và biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu có biên độ dao động là

Câu 36 [52239] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 3 Hz. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số

Câu 37 [52238] - [Loga.vn]

Âm do một chiếc đàn bầu phát ra

Câu 38 [52227] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R= 60Ω, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 60 Ω và tụ điện có dung kháng ZC = 120 Ω. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện là:

Câu 39 [52217] - [Loga.vn]

Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào

Câu 40 [52215] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = U0cos(100πt+π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là i = U0cos(100πt+π/6)

(A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook