Chi tiết đề thi

đề thi tiếng anh 12

truongnguyenminhhieu1
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29338] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?


Câu 2 [46593] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên khoảng K và có đồ thị là đường cong \[\left( C \right)\]. Viết phương trình tiếp tuyến của \[\left( C \right)\] tại điểm \[M\left( a;f\left( a \right) \right),a\in K.\]

Câu 3 [16022] - [Loga.vn]

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Cho 9,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 6,8 gam chất rắn khan. Số công thức cấu tạo của X phù hợp với tính chất trên là

Câu 4 [41543] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số \[y={{e}^{x}}\left( {{x}^{2}}-3 \right)\] là:

Câu 5 [58784] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)={{x}^{2}}\left( {{x}^{2}}-1 \right).$Điểm cực tiểu của hàm số $y=f\left( x \right)$ là:

Câu 6 [31632] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{ax+b}{cx+d}\] có đồ thị như hình vẽ bên:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 7 [33407] - [Loga.vn]

Để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{x}{x}-m$ trên khoảng

bằng -3 thì giá trị của tham số m là:

Câu 8 [64552] - [Loga.vn]

Cho biểu thức $P=\sqrt{{{x}^{4}}\sqrt[3]{x}}$ với $x$ là số dương khác $1$. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 9 [34133] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=-{{x}^{4}}-{{x}^{2}}+6$ , biết tiếp tuyến có hệ số góc \[k=6.\]

Câu 10 [67974] - [Loga.vn]

Câu 11 [16647] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không phải là este?

Câu 12 [4244] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+3x-1$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?

Câu 13 [16685] - [Loga.vn]

Có 3 chất lỏng: benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

Câu 14 [39873] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau , hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ .

Câu 15 [23923] - [Loga.vn]

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2\sin x+c\text{os}2x$ trên đoạn . Khi đó \[2M+m\] bằng:

Câu 16 [35801] - [Loga.vn]

Gọi M, m theo thứ tự là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+3}{x-1}$ trên đoạn $\left[ -2;0 \right].$ Tính $P=M+m$ .

Câu 17 [18797] - [Loga.vn]

Peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH có tên gọi là

Câu 18 [34446] - [Loga.vn]

Đồ thị nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+1$ ?

Câu 19 [16013] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

Câu 20 [35577] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}+a{{x}^{2}}+b\]. Biết rằng đồ thị hàm số nhận điểm \[A\left( -1;4 \right)\] là điểm cực tiểu. Tổng \[2a+b\] bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook