Chi tiết đề thi

Đề thi trắc nghiệm sinh học lớp 9 2017 - 2018

ctvloga3
8 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51505] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng là :

Câu 2 [51504] - [Loga.vn]

Lĩnh vực công nghệ sinh học nào sao đây đã sản xuất ra các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi , trồng trọt và bảo quản ?

Câu 3 [51503] - [Loga.vn]

Thực tế sinh con ở lứa tuổi nào sau đây thì tỉ lệ mắc bệnh di truyền là thấp nhất mà vẫn bảo đảm công tác ?

Câu 4 [51502] - [Loga.vn]

Một gen có chiều dài 5100 $A^o$ , số chu kì vòng xoắn của gen là :

Câu 5 [51501] - [Loga.vn]

Cho cà chua quả đỏ mang tính trạng trội thuần chủng lai phân tích thu được:

Câu 6 [51500] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung của ADN dẫn đến hệ quả :

Câu 7 [51499] - [Loga.vn]

Phân tử prôtêin có tính chất :

Câu 8 [51498] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN có số lượng Nuclêôtit loại Xitôxin bằng 200 Nu . Hỏi số lượng Guanin bằng bao nhiêu?

Câu 9 [51497] - [Loga.vn]

Một phân tử AND có số lượng Nuclêôtit loại Adênin bằng 300Nu. Hỏi số lượng timin bằng bao

nhiêu?

Câu 10 [51496] - [Loga.vn]

Bộ NST 2n bị thừa hoặc thiếu 1 hoặc 1 vài NST được gọi là:

Câu 11 [51495] - [Loga.vn]

Điều nào đúng khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng ?

Câu 12 [51494] - [Loga.vn]

Cấu trúc nào dưới đây là của prôtêin bậc 3?

Câu 13 [51493] - [Loga.vn]

Quá trình tự nhân đôi của phân tử ADN diễn ra như thế nào :

Câu 14 [51492] - [Loga.vn]

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin qui định cấu trúc một loại prôtêin được gọi là:

Câu 15 [51491] - [Loga.vn]

Diễn biến của nhiễm sắc thể ở kỳ giữa của quá trình giảm phân I là

Câu 16 [51490] - [Loga.vn]

Sự duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể là nhờ những quá trình nào?

Câu 17 [51489] - [Loga.vn]

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:

Câu 18 [51488] - [Loga.vn]

Tế bào con được hình thành qua quá trình nguyên phân có bộ nhiễm sắc thể như thế nào?

Câu 19 [51487] - [Loga.vn]

NST giới tính là:

Câu 20 [51486] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được thể hiện bằng sơ đồ nào sau đây ?

Câu 21 [51485] - [Loga.vn]

Mắc:  “ Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông “ Là bệnh của nam giới có đúng không ?

Câu 22 [51484] - [Loga.vn]

Một phân tử ADN có 2500 nuclêôtit , để nhân đôi 1 lần phân tử ADN này cần có số nuclêôtit tự do môi trường cung cấp là:

Câu 23 [51483] - [Loga.vn]

Hiện tượng một cặp NST trong bộ NST bị thay đổi về số lượng gọi là:

Câu 24 [51482] - [Loga.vn]

Trong nghiên cứu di truyền học để xác định vai trò của kiểu gen và môi trường người ta dùng phương pháp nào ?

Câu 25 [51481] - [Loga.vn]

Bậc cấu trúc nào sau đay có vai trò chủ yếu xác định đặc trưng của phân tử prôtêin ?

Câu 26 [51480] - [Loga.vn]

Kết thúc phân bào I của giảm phân , bộ NST có mỗi tế bào con là:

Câu 27 [51479] - [Loga.vn]

Nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại trong rõ nhất kì nào ?

Câu 28 [51478] - [Loga.vn]

Loại tế bào nào sau đây có bộ nhiễm sắc thể đơn bội ?

Câu 29 [51477] - [Loga.vn]

Khi riboxom dịch hết chiều dài của phân tử mARN có 1200 nucleotic chuỗi polypeptit được tổng hợp có số axit amin là :

Câu 30 [51476] - [Loga.vn]

Ở các loài giao phối cơ chế nào đảm bảo bộ NST của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ?

Câu 31 [51435] - [Loga.vn]

Trong bộ NST của người bệnh Đao, cặp NST:

Câu 32 [51434] - [Loga.vn]

Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Câu 33 [51433] - [Loga.vn]

Ở chó, Lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây:

Câu 34 [51432] - [Loga.vn]

Thường biến là gì ?

Câu 35 [51431] - [Loga.vn]

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?

Câu 36 [51430] - [Loga.vn]

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là?

Câu 37 [51429] - [Loga.vn]

Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

Câu 38 [51428] - [Loga.vn]

Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thu được:

Câu 39 [51507] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập là:

Câu 40 [51506] - [Loga.vn]

Chức năng sau đây không phải là của Prôtêin?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook