Chi tiết đề thi

Đề trắc nghiệm lý thuyết chương Este-Lipit phần 1

ctvloga216
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52554] - [Loga.vn]

Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. CTPT của este là A

Câu 2 [52553] - [Loga.vn]

Este metyl acrilat có công thức là

Câu 3 [52552] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là

Câu 4 [52551] - [Loga.vn]

Este etyl fomat có công thức là

Câu 5 [52550] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 6 [52549] - [Loga.vn]

So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

Câu 7 [52548] - [Loga.vn]

Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

Câu 8 [52547] - [Loga.vn]

Cho các chất sau : CH3OH (1) ; CH3COOH (2) ; HCOOC2H5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là

Câu 9 [52546] - [Loga.vn]

Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần

Câu 10 [52545] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là este ?

Câu 11 [52544] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Câu 12 [52543] - [Loga.vn]

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A

Câu 13 [52542] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây là este ?

Câu 14 [52541] - [Loga.vn]

Mệnh đề không đúng là

Câu 15 [52540] - [Loga.vn]

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ; (3) HCOOC2H5 ;(4) CH3COOH ; (5) CH3OCOC2H3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ; (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là

Câu 16 [52539] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C4H8O2. A có thể là

Câu 17 [52538] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ mạch hở A có CTPT C3H6O2. A có thể là

Câu 18 [52537] - [Loga.vn]

Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là

Câu 19 [52536] - [Loga.vn]

Phân tích 1 lượng este người ta thu được kết quả %C = 40 và %H = 6,66. Este này là

Câu 20 [52535] - [Loga.vn]

Phân tích định lượng 1 este A nhận thấy %O = 53,33%. Este A là

Câu 21 [52534] - [Loga.vn]

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là

Câu 22 [52533] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu este thuần chức có CTPT C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau ?

Câu 23 [52532] - [Loga.vn]

Số đồng phân của hợp chất este đơn chức có CTPT C4H8O2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

Câu 24 [52531] - [Loga.vn]

Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau ?

Câu 25 [52530] - [Loga.vn]

Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?

Câu 26 [52529] - [Loga.vn]

Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu este mạch hở ?

Câu 27 [52528] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH ?

Câu 28 [52527] - [Loga.vn]

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este ?

Câu 29 [52526] - [Loga.vn]

C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?

Câu 30 [52525] - [Loga.vn]

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là

Câu 31 [52524] - [Loga.vn]

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là

Câu 32 [52523] - [Loga.vn]

Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Câu 33 [52522] - [Loga.vn]

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là

Câu 34 [52521] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là

Câu 35 [52520] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là

Câu 36 [52519] - [Loga.vn]

Este mạch hở có công thức tổng quát là

Câu 37 [52512] - [Loga.vn]

Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X là:

Câu 38 [52365] - [Loga.vn]

Etyl axetat có công thức là ?

Câu 39 [52354] - [Loga.vn]

Tổng số đồng phân chức axit và este ứng với công thức phân tử C2H4O2 là ?

Câu 40 [52345] - [Loga.vn]

Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2)CH3COOH,(3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook