Chi tiết đề thi

giữa học kì1

vuvietkhoa
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
49
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [5350] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo

Câu 2 [11976] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây khả năng tham gia phản ứng tráng gương:

Câu 3 [11294] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 30 ml NaOH 1M. Giá trị của m là:

Câu 4 [4908] - [Loga.vn]

Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol (H2SO4 đặc xúc tác) đến  khi phán ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Giá trị của m là?

Câu 5 [7118] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây không phải là chất béo?

Câu 6 [23986] - [Loga.vn]

Tên gọi của este có công thức CH3COOCH3 là:

Câu 7 [6893] - [Loga.vn]

. Đốt cháy hoàn toàn một este mạch hở X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại

Câu 8 [30723] - [Loga.vn]

Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là
 

Câu 9 [7396] - [Loga.vn]

Cho các chất sau đây: metyl axetat; amoni axetat; glyxin; metyl amoni fomat;metyl amoni nitrat; axit glutamic. Có bao nhiêu chất lưỡng tính trong các chất cho ở trên?

Câu 10 [6936] - [Loga.vn]

: Hợp chất X có công thức cấu tạo HCOOC2H5. X có tên gọi nào sau đây?

Câu 11 [11092] - [Loga.vn]

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu 12 [3175] - [Loga.vn]

Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo là

Câu 13 [4914] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo băng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là?

Câu 14 [5522] - [Loga.vn]

. Điều nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat?

Câu 15 [3050] - [Loga.vn]

Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo thu gọn của este này là

Câu 16 [5541] - [Loga.vn]

Isopropyl axetat có công thức 

Câu 17 [23445] - [Loga.vn]

Cho các chất sau : HCOO-CH=CH2 (1), HCOOCH3 (2) , CH3COOC2H5(3), CH3COOC6H5 (4),HCOOCH2-C6H5 (5) .Chất nào sau khi tác dụng với NaOH thu được ancol là :  

Câu 18 [23561] - [Loga.vn]

Nhúng đũa thủy tinh vào dung dịch axit HCl đặc rồi đưa vào miệng bình chứa khí A thấy có "khói trắng" khí A là

Câu 19 [9691] - [Loga.vn]

Aminoaxit X có tên thường là Glyxin. Vậy công thức cấu tạo của X là:

Câu 20 [12006] - [Loga.vn]

Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím hóa xanh?

Câu 21 [6800] - [Loga.vn]

Hợp chất CH3CH2NH2 có tên gọi là

Câu 22 [14966] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu được và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là

Câu 23 [6781] - [Loga.vn]

Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra hỗn hợp đồng chất?

Câu 24 [35456] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu? 
 

Câu 25 [23991] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 26 [23558] - [Loga.vn]

Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxilic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là

Câu 27 [14714] - [Loga.vn]

Anilin phản ứng với chất nào sau đây tạo kết tủa trắng?

Câu 28 [9987] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Câu 29 [23567] - [Loga.vn]

Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

Câu 30 [3218] - [Loga.vn]

Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu đuợc dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dung V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Câu 31 [4546] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan tốt trong nước.

(2) Ở trạng thái tinh thể, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(3) Lực bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(4) Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và là cơ sở tạo nên protein.

(5) Anilin để lâu ngày trong không khí có thể bị oxi hóa và chuyển sang màu nâu đen.

(6) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao, đồng thời bị phân hủy.

Số nhận định đúng là

Câu 32 [11366] - [Loga.vn]

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc là

Câu 33 [23970] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn gam amin X sinh ra 1,12 lít khí N2 (ở đktc). Để tác dụng với m gam X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

Câu 34 [11369] - [Loga.vn]

Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75% thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

Câu 35 [28742] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Câu 36 [11647] - [Loga.vn]

Chất có công thức phân tử C6H12O6 có thể gọi là :

Câu 37 [24039] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 38 [37679] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là polisaccarit?
 

Câu 39 [6687] - [Loga.vn]

Chất không tan trong nước lạnh là

Câu 40 [14705] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây không cho được phản ứng thủy phân?

Câu 41 [32664] - [Loga.vn]

 Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hoá học chung là

Câu 42 [7116] - [Loga.vn]

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Câu 43 [4804] - [Loga.vn]

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là:

Câu 44 [20596] - [Loga.vn]

Tinh bột, xenlulozo, saccarozo đều có khản năng tham gia phản ứng

Câu 45 [20044] - [Loga.vn]

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

Câu 46 [33593] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là

Câu 47 [7121] - [Loga.vn]

Chất không tan được trong nước ở nhiệt độ thường là

Câu 48 [23460] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

Câu 49 [30970] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng? 
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook