Chi tiết đề thi

hịc thử môn hoá

nn5723123
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [12020] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 2 [13340] - [Loga.vn]

Hóa chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Câu 3 [14730] - [Loga.vn]

Đốt cháy hết 0,2 mol hỗn hợp X gồm amin Y (CnH2n + 3N) và amino axit Z (CmH2m+1O2N) cần dùng vừa đủ 0,45 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân cấu tạo của Z là

Câu 4 [12006] - [Loga.vn]

Dung dịch amin nào sau đây không làm quỳ tím hóa xanh?

Câu 5 [26344] - [Loga.vn]

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

Câu 6 [6956] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng nhất?

Câu 7 [52343] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là amin bậc hai?

Câu 8 [7400] - [Loga.vn]

Kí hiệu viết tắt Glu là chỉ chất amino axit có tên là:

Câu 9 [5357] - [Loga.vn]

Trong phân tử Gly-Ala-Val-Phe, amino axit đầu N là

Câu 10 [35449] - [Loga.vn]

Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là 

Câu 11 [55042] - [Loga.vn]

Cho 9 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

Câu 12 [23560] - [Loga.vn]

Người ta tổng hợp polistiren dùng sản xuất nhựa trao đổi ion từ các sản phẩm của phản ứng hóa dầu đó là

Câu 13 [53879] - [Loga.vn]

Chất X có Công thức phân tử C4H9O2N. Biết:

X + NaOH -->Y+CH4O Y + HCl dư -->Z+NaCl

Công thức cấu tạo thu gọn của X và Z có thể lần lượt là

Câu 14 [28746] - [Loga.vn]

Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

Câu 15 [11286] - [Loga.vn]

Số liên kết peptit trong phân tử Gly–Ala–Ala–Gly là

Câu 16 [30532] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
 

Câu 17 [16068] - [Loga.vn]

Trong các chất dưới đây, chất nào là glyxin?

Câu 18 [20043] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

Câu 19 [20041] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu 20 [7317] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 21 [5356] - [Loga.vn]

. Đốt cháy hết 4,5 gam đimetylamin thu được sản phẩm gồm N2, H2O và a mol khí CO2. Giá trị của a bằng:

Câu 22 [12212] - [Loga.vn]

Đốt cháy hòa toàn amin X ( no, đơn chức, mạch hở) bằng O2 thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo ở đktc). Số đồng phân bậc 1 của amin X là

Câu 23 [19926] - [Loga.vn]

Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là:

Câu 24 [11260] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây làm hồng quỳ tím

Câu 25 [23548] - [Loga.vn]

Tính chất vật lý chung của kim loại là

Câu 26 [14713] - [Loga.vn]

Cặp dung dịch nào sau đây đều làm qùy tím hóa xanh?

Câu 27 [28699] - [Loga.vn]

Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?

Câu 28 [10009] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

(c) Đốt cháy hoàn toàn C2H5OC2H5 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch H2SO4.

Số phát biểu đúng là:

Câu 29 [38194] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây có phản ứng màu biure ?
 

Câu 30 [55046] - [Loga.vn]

Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc I có cùng công thức phân tử C3H9N là

Câu 31 [8508] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không có trạng thái khí, ở nhiệt độ thường?

Câu 32 [6927] - [Loga.vn]

Glyxin là amino axit

Câu 33 [23568] - [Loga.vn]

Cho các cấu hình electron sau

(a) [Ne]3s1                 (b) [Ar]4s2        (c) 1s22s1                (d) [Ne]3s23p1

Các cấu hình trên lần lượt ứng với các nguyên tử (biết số hiệu nguyên tử 20Ca, 3Li, 13Al, 11Na)

Câu 34 [20650] - [Loga.vn]

Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là:

Câu 35 [52674] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH vừa tác dụng được với CH3NH2?

Câu 36 [6942] - [Loga.vn]

Khi thay thế hết các nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon thì tạo thành hợp chất mới là

Câu 37 [23554] - [Loga.vn]

Từ 4,2 tấn etilen người ta có thể thu được bao nhiêu tấn PVC biết hiệu suất của cả quá trình là 80%?

Câu 38 [35500] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về N,N–đimetylmetanamin?
 

Câu 39 [23982] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl?

Câu 40 [18868] - [Loga.vn]

Tên gọi của H2NCH2COOH là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook