Chi tiết đề thi

hjryjjy5ukujyjuk

duchoang
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4435] - [Loga.vn]

Tìm tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( m+2 \right)x+2018$ không có cực trị.

Câu 2 [16606] - [Loga.vn]

Trong số các chất sau: (1) tinh bột; (2) mantozo; (3) fructozơ; (4) glucozo; (5) saccarozơ; (6) xenlulozơ. Chất thuộc loại polisaccarit là

Câu 3 [27956] - [Loga.vn]

Cho hàm số  $y=\frac{3-x}{x-2}$. Chọn khẳng định đúng.

Câu 4 [34687] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên $\left( -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right)$ ?

Câu 5 [16066] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 mL dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170°c thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 6 [16681] - [Loga.vn]

C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là

Câu 7 [16631] - [Loga.vn]

Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no, đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 8 [27347] - [Loga.vn]

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x+2$ bằng

Câu 9 [15795] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+3x-4$ trên đoạn $\left[ 1;5 \right]$ là?

Câu 10 [27963] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào ?

Câu 11 [20232] - [Loga.vn]

Etyl fomat là chất mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Nó có phân tử khối là

Câu 12 [22851] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+m\] trên đoạn \[\left[ 0;5 \right]\] bằng 5 khi m là: 

Câu 13 [1899] - [Loga.vn]

Đường thẳng \[y=-3x+1\] cắt đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-1\] tại điểm duy nhất có tọa độ $({{x}_{0}};{{y}_{0}})$. Chọn câu trả lời sai trong các câu dưới đây:

Câu 14 [16276] - [Loga.vn]

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu 15 [23907] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=m{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+\left( 2m+1 \right)x+1$, với m là tham số thực. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm khác phía đối với trục tung khi và chỉ khi:

Câu 16 [34691] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ?

Câu 17 [23053] - [Loga.vn]

Số điểm cực trị của hàm số \[y=x+\sqrt{2{{x}^{2}}+1}\] là:

Câu 18 [40728] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{mx+2016m+2017}{-x-m}$ với m là tham số thực. Gọi \[S\] là tập hợp các giá trị nguyên của \[m\] để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Tính số phần tử của\[S\].

Câu 19 [5620] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số nào dưới đây đi qua điểm \[M\left( 2;-1 \right)\] ? 

Câu 20 [2980] - [Loga.vn]

Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt là tứ giác ?

Câu 21 [26083] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{mx-2m-3}{x-m}$, m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

Câu 22 [5573] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x-2}{\sqrt{4{{x}^{2}}-1}}\] có đồ thị \[\left( C \right)\]. Đồ thị \[\left( C \right)\] có bao nhiêu đường tiệm cận ? 

Câu 23 [40981] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d(a\ne 0),$ có đồ thị \[\left( C \right).\] Với điều kiện nào của \[a\] để cho tiếp tuyến của đồ thi \[\left( C \right)\] tại điểm có hoành độ ${{x}_{0}}=-\frac{b}{3a}$ là tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất ?

Câu 24 [35851] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{\text{x}}^{2}}+\left( m+1 \right)x+1$ có đồ thị $\left( {{C}_{m}} \right)$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $d:y=x+1$ cắt đồ $\left( {{C}_{m}} \right)$thị tại ba điểm phân biệt $P\left( 0;1 \right),M,N$ sao cho tam giác OMN vuông tại O (O là gốc tọa độ).

Câu 25 [9747] - [Loga.vn]

Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{x-2}$ với trục hoành. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số trên tại điểm M là:

Câu 26 [27751] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 27 [15849] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 28 [45614] - [Loga.vn]

Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương $\left( a;b \right)$ để hàm số $y=\frac{2x-a}{4x-b}$ có đồ thị trên $\left[ 1;+\infty \right)$ như hình vẽ bên ?

Câu 29 [26191] - [Loga.vn]

Chọn khẳng định đúng :

Câu 30 [16015] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook