Avatar

Chu Đức Hoàng

725   |  202000 xu
User Rank Đồng Đoàn

Giới thiệu

Đề thi 40 câu, chỉ sai 1 câu còn lại xém đúng

Thông tin cá nhân

Tên đăng nhập

duchoang

Facebook

facebook.com

Trường học

THPT Lý Nhân

Hoạt động gần đây của Chu Đức Hoàng