Chi tiết đề thi

hóa 11 chương 2

pnlong26
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4529] - [Loga.vn]

(1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.

(2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Cho khí O3 tác dụng với Ag.

(7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

(8) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2

(9) Cho Na vào dung dịch FeCl3

(10) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

Câu 2 [7356] - [Loga.vn]

Để nhận biết ion NH4+ trong dung dịch, thuốc thử cần dùng là

Câu 3 [52488] - [Loga.vn]

Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

Câu 4 [29416] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

            (1) Ở điều kiện thường, nitơ là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí 1,1 lần. 

            (2) Nitơ lỏng dùng được để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học. 

            (3) Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và xốc, nhẹ hơn không khí. 

            (4) Để làm khô khí, người ta cho khí amoniac có lẫn hơi nước đi qua bình đựng dung dịch axit sunfuric đặc. 

Số phát biểu đúng là

Câu 5 [52439] - [Loga.vn]

Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 dung dịch không màu bị mất nhãn: NaCl, NaNO3, Na3PO4

Câu 6 [20646] - [Loga.vn]

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp a mol Fe2O3 và b mol CuO nung nóng, sau phản ứng thu được 25,92 gam hỗn hợp chất rắn Y. Để khử hoàn toàn chất rắn Y thành các kim loại cần (2a + 0,5b) mol H2. Tỉ khối hơi của X so với H2 là

Câu 7 [6904] - [Loga.vn]

Hình vẽ dưới đây mô tả hiện tượng của thí nghiệm thử tính tan của khí A trongKhí A có thể là

Câu 8 [6987] - [Loga.vn]

. Cho 18,5 gam chất hữu cơ A (có công thức phân tử C3H11N3O6) tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, một chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị gần đúng nhất của m là

Câu 9 [4685] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Công thức của X, Y, Z lần lượt là


Câu 10 [9974] - [Loga.vn]

Để phân biệt khí CO2 và khí SO2, có thể dùng:

Câu 11 [9680] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây làm khô khí NH3 tốt nhất?

Câu 12 [7193] - [Loga.vn]

Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40% P2O5, phân kali clorua sản xuất từ quặng xinvinit (NaCl, KCl) thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat và của kali clorua trong các phân bón lần lượt là

Câu 13 [5601] - [Loga.vn]

Các phát biểu nào sau đây không đúng? (a) Dung dịch đậm đặc của NaSiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng (b) Đám cháy magie có thể được dập tắt bằng cát khô (c) Thủy tinh có cấu trúc vô định hình, khi đun nóng, nó mềm dần rồi mới chảy (d) Than chì là tinh thể có ánh kim, dẫn điện tốt, có cấu trúc lớp (e) Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử. Tinh thể kim cương cứng nhất trong tất cả các chất (f) Silic tinh thể có tính bán dẫn: ở nhiệt độ thường độ dẫn điện cao, khi tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện giảm

Câu 14 [52481] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 15 [20459] - [Loga.vn]

Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 aM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X đến khi kết tủa thu được lớn nhất thì đã dùng 120ml. Giá trị của a là

Câu 16 [11073] - [Loga.vn]

Có các nhận xét sau:

            (1) Khí NH3 làm xanh quỳ tím ẩm.

            (2) Phân đạm là phân bón chứa nitơ.

            (3) Dung dịch HNO3 đặc, nóng có thể oxi hóa được FeO, Cu, CuO và Ag.

            (4) Khí NO2 được tạo ra khi nung nóng KNO3 (rắn) trên ngọn lửa đèn cồn.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

Câu 17 [4689] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 18 [14797] - [Loga.vn]

Cho các thí nghiệm sau:

            (1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.

            (2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.

            (3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.

            (4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là

Câu 19 [27067] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 20 [16757] - [Loga.vn]

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 21 [14624] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu về NH3 và NH4+  như sau:(1) Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có số oxi hóa -3;(2) NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit;(3) Trong NH3 và NH4+,  đều có cộng hóa trị 3;(4) Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa liên kết cộng hóa trị.Số phát biểu đúng là

Câu 22 [6958] - [Loga.vn]

Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi vụ mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, việc đồng giúp

Câu 23 [4802] - [Loga.vn]

 Cho sơ đồ phản ứng:

Câu 24 [24247] - [Loga.vn]

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

Câu 25 [11540] - [Loga.vn]

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu 26 [11248] - [Loga.vn]

Cacbon không phản ứng được (khi đun nóng) với chất nào sau đây?

Câu 27 [4903] - [Loga.vn]

Cho phản ứng oxi hóa – khử giữa Al và  tạo sản phẩm khử duy nhất là  Tỉ lệ số phân tử  tạo muối với số phân từ đóng vai trò oxi hóa là?

Câu 28 [12165] - [Loga.vn]

Có các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là

Câu 29 [29405] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 30 [9692] - [Loga.vn]

. Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ % của H3PO4 trong dung dịch thu được là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook