Chi tiết đề thi

Hóa 11 (Kiểm tra 1 tiết)

doquangduy363
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55747] - [Loga.vn]

Cho m gam kim loại Zn tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, sinh ra 0,56 lít khí N2O (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị m là

Câu 2 [55738] - [Loga.vn]

Muối nào trong số các muối sau, khi nhiệt phân tạo ra NH3

Câu 3 [55742] - [Loga.vn]

Cho Ca(OH)2 vào dung dịch K2CO3 hiện tượng hoá học là

Câu 4 [55752] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 58,5 gam một kim loại (A) hóa trị 2 vào dung dịch HNO3 dư thì thu được 0,3 mol NO2 và 0,5 mol NO (không có sản phẩm khử khác). Tên kim loại (A) là

Câu 5 [55728] - [Loga.vn]

Hợp chất NH3 có tính chất hóa học cơ bản là

Câu 6 [55729] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với HCl

Câu 7 [55749] - [Loga.vn]

Hoà tan vừa hết 42 gam một kim loại R hóa trị 3 bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 5,04 lít khí N2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại R là

Câu 8 [55724] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

Câu 9 [55737] - [Loga.vn]

Cho phản ứng oxi hóa khử sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O. Tổng hệ số cân bằng oxi hóa- khử phương trình trên là

Câu 10 [55746] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn 68 gam NaNO3, sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít khí X (đktc). Giá trị của V là:

Câu 11 [55727] - [Loga.vn]

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

Câu 12 [55726] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là

Câu 13 [55741] - [Loga.vn]

Phản ứng nào chứng minh axit silixic yếu hơn axit cacbonic

Câu 14 [55743] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai

Câu 15 [55731] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, N2 tinh khiết được điều chế từ

Câu 16 [55739] - [Loga.vn]

Phân biệt 3 dung dịch sau đựng trong 3 bình riêng biệt: K2SO4, (NH4)2SO4, NH4Cl chỉ cần dùng 1 hóa chất:

Câu 17 [55740] - [Loga.vn]

Phân biệt 3 dung dịch sau đựng trong 3 bình riêng biệt: NaCl, NaNO3, Na3PO4 chỉ cần dùng 1 hóa chất:

Câu 18 [55750] - [Loga.vn]

Cho 11 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lít khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng của Al trong hỗn hợp là:

Câu 19 [55725] - [Loga.vn]

Phương trình phản ứng nào sau đây sai?

Câu 20 [55732] - [Loga.vn]

Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?

Câu 21 [55745] - [Loga.vn]

Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001 M là

Câu 22 [55733] - [Loga.vn]

Cho phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2Ophương trình ion thu gọn đã cho biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây ?

Câu 23 [55753] - [Loga.vn]

Cho 100 dd HCl 0,9M cần để trung hoà 300 ml dd hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,01M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là

Câu 24 [55744] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Chất khí chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính là khí CO2.

(2) Các số oxi hoá có thể có của photpho là –3; 0 ; +3 ; +5.

(3) Photpho chỉ có tính oxi hoá.

(4) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa P2O5 và H2O.

(5) Muối NaHCO3 và muối Na2CO3 đều bị nhiệt.

(6) Vì có liên kết ba, nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường khá trơ về mặt hóa họcSố phát biểu không đúng là:

Câu 25 [55751] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 5,905 gam hỗn hợp Zn, Fe bằng HNO3 dư thì thu được 0,896 lít hỗn hợp NO và N2O có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,5. Thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 26 [55734] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Fe, FeO, FeSO4 , Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe(OH)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

Câu 27 [55736] - [Loga.vn]

Cho phản ứng: FexOy + HNO3 ---> Fe(NO3)3 + (…). Phản ứng không thuộc loại phản ứng oxi hóa khử khi x và y lần lượt là

Câu 28 [55748] - [Loga.vn]

Thổi 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH . Sau phản ứng thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :

Câu 29 [55730] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại đều tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là

Câu 30 [55735] - [Loga.vn]

Cho kim loại đồng phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook