Chi tiết đề thi

hóa 12 dễ ..

leluuhoang6601
3 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26341] - [Loga.vn]

Đồng phân của glucozơ là:

Câu 2 [52222] - [Loga.vn]

Công thức của triolein là

Câu 3 [6688] - [Loga.vn]

Metyl acrylat có công thức là

Câu 4 [54252] - [Loga.vn]

Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây

Câu 5 [11648] - [Loga.vn]

 nào sau đây là axit béo :

Câu 6 [11969] - [Loga.vn]

Chất có mùi chuối chín là

Câu 7 [52407] - [Loga.vn]

Dãy gồm các hiđroxi t được sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính bazơ từ trái sang phải là:

Câu 8 [54327] - [Loga.vn]

Một este có CTPT là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. CTCT thu gọn của este đó là

Câu 9 [52540] - [Loga.vn]

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây : (1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ; (3) HCOOC2H5 ;(4) CH3COOH ; (5) CH3OCOC2H3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ; (7) CH3OOC-COOC2H5. Những chất thuộc loại este là

Câu 10 [54257] - [Loga.vn]

C3H6O2 có 2 đồng phân T/d được với NaOH, không T/d được với Na. CTCT của 2 đồng phân đó

Câu 11 [52522] - [Loga.vn]

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là

Câu 12 [55385] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 13 [12228] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 14 [30695] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?
 

Câu 15 [28498] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng.

Câu 16 [53562] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO­2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 17 [11293] - [Loga.vn]

: Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% quan sát hiện tượng (1); lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, quan sát hiện tượng (2). Kết quả hai lần quan sát (1) và (2) lần lượt là

Câu 18 [55414] - [Loga.vn]

Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. CTPT 2 este là:

Câu 19 [32792] - [Loga.vn]

Chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra hai muối là:

Câu 20 [52777] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

Câu 21 [54301] - [Loga.vn]

Một este có công thức phân tử C4H8O2 được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây :

Câu 22 [52535] - [Loga.vn]

Phân tích định lượng 1 este A nhận thấy %O = 53,33%. Este A là

Câu 23 [55382] - [Loga.vn]

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với : Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

Câu 24 [10027] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

Câu 25 [33592] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 26 [52550] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 27 [27047] - [Loga.vn]

Este nào sau đây có thể được tạo ra từ axit axetic bằng một phản ứng?

Câu 28 [12240] - [Loga.vn]

Công thức của este no đơn chức mạch hở là

Câu 29 [54191] - [Loga.vn]

khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

Câu 30 [55541] - [Loga.vn]

Số đồng phân mạch hở của hợp chất C4H6O2 ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook