Chi tiết đề thi

hóa 12 este

leluuhoang6601
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [7460] - [Loga.vn]

X là este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2; Y và Z là hai este (đều no, mạch hở, tối đa hai nhóm este, MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X, Y và Z, thu được 15,68 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp hai ancol có cùng số cacbon và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

Câu 2 [11698] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm 1 este no, đơn chức Y và 1 ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,35 mol ancol Z. Cho Z tách nước ở điều kiện thích hợp, thu được chất hữu cơ T có tỉ khối hơi so với Z là 1,7. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít O2 (đktc). Công thức phân tử của axit tạo Y là

Câu 3 [52233] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2 thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MYZ). Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là:

Câu 4 [28940] - [Loga.vn]

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 5 [6933] - [Loga.vn]

: Chất nào sau đây là axit béo?

Câu 6 [7357] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là:

Câu 7 [52422] - [Loga.vn]

Este C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra ancol etylic. Công thức cấu tạo của este đó

Câu 8 [55034] - [Loga.vn]

Khi thuỷ phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm
glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

Câu 9 [5541] - [Loga.vn]

Isopropyl axetat có công thức 

Câu 10 [54262] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây đúng

Câu 11 [52402] - [Loga.vn]

Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O và có khối lượng phân tử 60 đvC. Trong các chất trên, số chất tác dụng được với Na là

Câu 12 [5039] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là

Câu 13 [55562] - [Loga.vn]

Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH , số loại trieste được tạo ra tối đa là

Câu 14 [55403] - [Loga.vn]

E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử là C6H8O4. Thủy phân E (xúc tác axit) thu được ancol X và 2 axit cacboxylic Y, Z có công thức phân tử là CH2O2 và C3H4O2. Ancol X là

Câu 15 [19920] - [Loga.vn]

Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu 16 [13350] - [Loga.vn]

Tính chất không phải của triolein C3H5(OOCC17H33)3 là

Câu 17 [54257] - [Loga.vn]

C3H6O2 có 2 đồng phân T/d được với NaOH, không T/d được với Na. CTCT của 2 đồng phân đó

Câu 18 [5350] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo

Câu 19 [36156] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X chứa etyl axetat, etyl acrylat, vinyl axetat và CH2=CH-CH2-NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,27 mol X cần dùng vừa đủ 1,345 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa 0,95 mol H2O và 0,05 mol N2. Nếu cho 0,27 mol X vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là:
 

Câu 20 [4931] - [Loga.vn]

Khi cho chất béo phản ứng với dung dich Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2, đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2  (đktc). Biểu thức liên hệ giữa  V với a, b là ?            

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook