Chi tiết đề thi

hoá học chương 1

nn5723123
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [12022] - [Loga.vn]

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

Câu 2 [28769] - [Loga.vn]

Cho các este: Vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là

Câu 3 [36156] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X chứa etyl axetat, etyl acrylat, vinyl axetat và CH2=CH-CH2-NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,27 mol X cần dùng vừa đủ 1,345 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa 0,95 mol H2O và 0,05 mol N2. Nếu cho 0,27 mol X vào dung dịch nước Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là:
 

Câu 4 [26168] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

            (a) Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.

            (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

            (c) Glucozơ thuộc loại monosacarit.

            (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

            (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

            (f) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

Câu 5 [12197] - [Loga.vn]

Cho este đa chức X ( có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là

Câu 6 [11261] - [Loga.vn]

Đun nóng 7,20 gam metyl fomat trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn khan có khối lượng là

Câu 7 [11351] - [Loga.vn]

Cho chất X có công thức phân tử C4H6O2 và có các phản ứng như sau:

            X + NaOH → muối Y + Z.

            Z + AgNO3 + NH3 + H2O → muối T + Ag + ...

            T + NaOH → Y + ...

Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 8 [67115] - [Loga.vn]

Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16)

Câu 9 [62839] - [Loga.vn]

Thủy phân mội este X mạch hở thu được glixerol và hai chất axit cacboxylic Y, Z. Biết Y thuộc dãy đồng đẳng của axit panmitic, Z thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Chọn phát biểu đúng?

Câu 10 [11991] - [Loga.vn]

Số đồng phân cấu tạo của este có công thức phân tử C8H8O2 là

Câu 11 [7106] - [Loga.vn]

Cho m gam este E phản ứng hết với 150ml NaOH 1M. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 60 ml HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 4,68 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức liên tiếp. Công thức cấu tạo thu gọn của este E và giá trị m là:

Câu 12 [16087] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một este thu được một số mol CO2 và H2O theo tỉ lệ 1 : 1. Este đó thuộc loại nào sau đây?

Câu 13 [52257] - [Loga.vn]

Trieste được tạo thành từ glixerol và axit stearic, axit panmitic (tỉ lệ mol 1: 2). Số đồng phân cấu tạo có thể có là

Câu 14 [5323] - [Loga.vn]

Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 15 [67096] - [Loga.vn]

Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook