Chi tiết đề thi

hóa quốc gia

leluuhoang6601
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
41
51 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30695] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?
 

Câu 2 [52242] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, mỡ động vật ở trạng thái rắn vì

Câu 3 [23660] - [Loga.vn]

Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín có khối lượng phân tử là

Câu 4 [54259] - [Loga.vn]

Một học sinh gọi tên các este như sau :

(1) HCOOC2H5 : etyl fomiat

(2) CH3COOCH = CH2 : vinyl axetic

(3) CH2 = C (CH3) – COOCH3 : metyl metacrylic

(4) C6H5COOCH3 : metyl benzoat

(5) CH3COOC6H5 : benzyl axetat

Số tên gọi không đúng là

Câu 5 [11467] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?

Câu 6 [23972] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Câu 7 [5362] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 8 [23529] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Câu 9 [28985] - [Loga.vn]

X là một este hai chức, phân tử chứa 6 liên kết π; Y, Z (MY < MZ) là hai peptit được tạo bởi glyxin và alanin; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng 49,4 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan T và 22,8 gam hỗn hợp hơi Z chứa hai chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn T cần đúng 1,08 mol O2, thu được 29,68 gam Na2CO3 và hiệu số mol giữa CO2 và H2O là 0,32 mol. Biết số mol X bằng 10 lần tổng số mol của Y và Z; Y và Z hơn kém nhau hai nguyên tử nitơ; Y và Z có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Tổng số nguyên tử có trong X và Z là

Câu 10 [11670] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tổng số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của  m là :

Câu 11 [23368] - [Loga.vn]

Lấy 1,76 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 1,64 gam muối. X là?

Câu 12 [4699] - [Loga.vn]

Để tác dụng hết với x mol triglixerit X cần dùng tối đa 7x mol Br2 trong dung dịch. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn x mol X trên bằng khí O2, sinh ra V lít CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa V với x và y là

Câu 13 [12176] - [Loga.vn]

Alinin ( C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

Câu 14 [6738] - [Loga.vn]

. Gly-Ala-Gly không phản ứng được với

Câu 15 [20040] - [Loga.vn]

X, Y, Z là ba peptit mạch hở, được tạo từ Ala, Val. Khi đốt cháy X, Y với số mol bằng nhau thì đều được lượng CO2 là như nhau. Đun nóng 56,58 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 5 : 1 trong dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa 2 muối D, E với số mol lần lượt là 0,165 mol và 0,525 mol. Biết tổng số mắt xích của X, Y, Z bằng 14. Phần trăm khối lượng của Z trong M gần nhất với?

Câu 16 [20066] - [Loga.vn]

Cho các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH (2), CH3NH2 (3), NH3 (4). Trật tự giảm dần lực bazo giữa các chất là

Câu 17 [52389] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E chứa 2 peptit X, Y đều mạch hở, có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1 và có tổng số liên kết peptit nhỏ hơn 8. Đun n ng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,48 mol muối Gly và 0,08 mol muối Ala. Giá trị m là:

Câu 18 [7300] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Câu 19 [5316] - [Loga.vn]

Cho 0,21 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư), thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là:

Câu 20 [35880] - [Loga.vn]

Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là
 

Câu 21 [29005] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl dư?

Câu 22 [28743] - [Loga.vn]

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

Câu 23 [5615] - [Loga.vn]

Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan (trong đó oxi chiếm 61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan nói trên tới khối lượng không đổi thu được 19,2 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 24 [11680] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 (1,4x mol) và Cu (x mol) vào dung dịch HCl (vừa đủ), kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch X. Thêm dung dịch chứa 5,7g MgCl2 vào X, được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y đến khi nước bắt đầu điện phân ở anot thì ngừng điện phân, khi đó khối lượng dung dịch Y giảm 77,54g. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là :

Câu 25 [35824] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là
 

Câu 26 [29774] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, kim loại kiềm thổ nào không khử được nước ?

Câu 27 [11998] - [Loga.vn]

Cho các chất: axit axetic; phenol; ancol etylic; metyl fomat; tristearin; fomandehit. Số chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là:

Câu 28 [12000] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 29 [35120] - [Loga.vn]

Cho 7,84 gam Fe tan hết trong HNO3 thu được 0,12 mol khí NO và dung dịch X. Cho dung dịch chứa HCl (vừa đủ) vào X thu được khí NO (spk duy nhất) và dung dịch Y. Khối lượng muối có trong Y gần nhất với? 
 

Câu 30 [35161] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào trong một bình kín dung tích 11,2 lít chứa CO (đktc). Nung nóng bình 1 thời gian, sau đó làm lạnh tới 0oC. Hỗn hợp khí trong bình lúc này có tỉ khối so với H2 là 15,6. Số gam chất rắn còn lại trong bình sau khi nung là
 

Câu 31 [35195] - [Loga.vn]

Có 4 lọ đựng các dung dịch riêng mất nhãn:AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3.Có thể dùng dung dịch nào dưới đây làm thuốc thử để trực tiếp phân biệt được các dung dịch trên?
 

Câu 32 [35936] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu và nhận định sau :
(1) Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là SO2 và NO2 .
(2) Khí CH4; CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính
(3) Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là nicotin.
(4) Nồng độ CO cao trong khí quyển là gây ô nhiễm không khí
    Số phát biểu đúng là :
 

Câu 33 [7363] - [Loga.vn]

Phát biểu không đúng là

Câu 34 [33693] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 35 [30585] - [Loga.vn]

Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: SO2, CO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây ?
 

Câu 36 [5175] - [Loga.vn]

. Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là

Câu 37 [55718] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thí nghiệm

Hiện tượng

X

Tác dụng với Cu(OH)2

Hợp chất có màu tím

Y

Quỳ tím ẩm

Quỳ tím đổi màu xanh

Z

Tác dụng với dung dịch Br2

Dung dịch mất màu và tạo kết tủa trắng

T

Tác dụng với dung dịch Br2

Dung dịch mất màu

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 38 [55228] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và 0,1 mol H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (lysin) vào 250 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho HCl dư vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là :

Câu 39 [55194] - [Loga.vn]

Cho các chất sau : Metylamin ; anilin ; natri axetat ; alanin ; glyxin ; lysin. Số chất có khả năng làm xanh giấy quì tím là :

Câu 40 [55167] - [Loga.vn]

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là :

Câu 41 [55230] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, các amino axit

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook