Chi tiết đề thi

hóa sinh 2001

phuongppp
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40607] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là sai?

    

Câu 2 [29366] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định và gen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai:

(1) aaBbDd x AaBBdd                                                          (2) AaBbDd x aabbDd

(3) AabbDd x aaBbdd.                                                           (4) aaBbDD x aabbDd

(5) AaBbDD x aaBbDd                                                          (6) AABbdd x AabbDd.

Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai mà đời con có 4 loại KH chiếm tỉ lệ bằng nhau?

Câu 3 [42301] - [Loga.vn]

Một người có 48 NST trong tế bào, gồm 45 NST thường, NST 21 gồm ba chiếc giống nhau, NST giới tính gồm ba chiếc giống nhau. Kết luận nào sau đây đúng?

Câu 4 [19958] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến điểm là dạng đột biến mất thêm, thay thế nhiều cặp nucleotit.

II. Đột biến xuất hiện ở tế bào xôma, thì không di truyền qua sinh sản hữu tính.

III. Gen có cấu trúc bền vững thì rất dễ bị đột biến tạo thành nhiều alen mới.

IV. Đột biến xuất hiện ở giao tử thường di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.

Câu 5 [40628] - [Loga.vn]

Ở phép lai ♂AaBbDdEe♀AaBbđEe. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 25% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường; Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 8% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Khi đưa ra các phát biểu về đời F1 , theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

            (1) Hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ 69%.

(2) Có tối đa 294 kiểu gen.

(3) Có tối đa 240 kiểu gen đột biến.

(4) Có tối đa 24 kiểu gen đột biến thể ba kép.

(5) Kiểu gen đột biến AaaBbDdEe chiếm tỉ lệ 0,71875%.

(6) Kiểu gen aabbddee chiếm tỉ lệ 69/12800.

Câu 6 [46211] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể là 12. Xét 3 thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể là thể một, thể ba và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào của mỗi thể đột biến khi các tế bào đang ở kì sau của nguyên phân theo thứ tự là

Câu 7 [46287] - [Loga.vn]

Đột biến gen là

Câu 8 [31895] - [Loga.vn]

Gen là:

Câu 9 [43583] - [Loga.vn]

Cho biết 5'UGA3' kết thúc. Xét một đoạn trình tự mARN: 5'AUG UAU UGG3'.Trình tự các nucleotit tương ứng là: 123 456 789. Trên phân mARN nói trên có mấy cách đột biến điểm thay thể cặp nucleotit làm kết thúc sớm quá trình dịch mã

Câu 10 [46896] - [Loga.vn]

Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ tương tác với vùng nào để làm gen tháo xoắn?

Câu 11 [41926] - [Loga.vn]

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là

Câu 12 [4396] - [Loga.vn]

Một phân tử mARN dài 4080Å được tách ra từ vi khuẩn E.colicó tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U, X lần lượt là 20%, 15%, 40%, 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp đoạn ADN trên là bao nhiêu? 

Câu 13 [16383] - [Loga.vn]

Ở một gen xảy ra đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác nhưng số lượng và trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit vẫn không thay đổi. Giải thích nào sau đây là đúng?

Câu 14 [27576] - [Loga.vn]

Loại ARN nào đóng vai trò như " một người phiên dịch" tham gia dịch mã trên mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit?

Câu 15 [42107] - [Loga.vn]

Bệnh máu khó đông ở người do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định và không có alen tương ứng trên Y. Bố bị bệnh, mẹ bình thường, con gái bị bệnh. Điều nào sau đây là chính xác ?

Câu 16 [46916] - [Loga.vn]

Ở một loài, NST số 1 có trình tự sắp xếp các gen: ABCDoEGH. Sau khi bị đột biến, NST này có cấu trúc ABCDoEGHK. Đây là dạng đột biến:

Câu 17 [41962] - [Loga.vn]

Xét các phát biểu sau

(1). Mã di truyền có tính thoái hoá tức là một mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số loại axit amin

(2). Tất cả các ADN đều có cấu trúc mạch kép

(3). Phân tử tARN đều có cấu trúc mạch kép và đều có liên kết hiđrô

(4). Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất

(5). ARN thông tin có cấu trúc mạch thẳng

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 18 [45753] - [Loga.vn]

Hiện tượng tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch do hiện tượng nào sau đây:

Câu 19 [40671] - [Loga.vn]

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra?

Câu 20 [4887] - [Loga.vn]

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến?

I. Đột biến đa bội                                            II. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể

III. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể             IV. Đột biến lệch bội dạng thể một

Câu 21 [42480] - [Loga.vn]

Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:

Câu 22 [20569] - [Loga.vn]

Các vùng trên mỗi nhiễm sắc thể của cặp nhiễm sắc thể giới tính XY ở người được ký hiệu bằng các chữ số La Mã từ I đến VI trong hình 3. Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính này, vùng tương đồng giữa nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y gồm các vùng nào sau đây? 


Câu 23 [11214] - [Loga.vn]

Trâu có 2n = 50 NST. Vào kì giữa của lần nguyên phân thứ tư từ một hợp tử của trâu, trong các tế bào có:

Câu 24 [23772] - [Loga.vn]

Giải thích nào sau đây là đúng về bộ nhiễm sắc thể của loài:

.  

Câu 25 [39963] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, xét một gen A dài 408nm và có T = 2G. Gen A bị đột biến thành alen a có 2799 liên kết hydro. Và đột biến không làm thay đổi chiều dài của alen. Phép lai giữa 2 cơ thể đều dị hợp với nhau đời sau tạo ra các hợp tử, trong số các hợp tử tạo ra có 1 hợp tử chứa 2401T. Hợp tử trên có kiểu gen là:

     

Câu 26 [28365] - [Loga.vn]

Một gen có 1498 liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit và có A = 20% tổng số nuclêôtit của gen. Sau đột biến điểm, số liên kết hiđrô của gen là 1953. Đột biến trên thuộc dạng

Câu 27 [11177] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 28 [3366] - [Loga.vn]

Ở sinh vật nhân sơ, giả sử mạch bổ sung của gen có bộ ba 5'AGX3' thì bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là

Câu 29 [28084] - [Loga.vn]

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm tăng hay giảm vật chất di truyền trên một nhiễm sắc thể là

Câu 30 [27375] - [Loga.vn]

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể là:

Câu 31 [24856] - [Loga.vn]

Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền

Câu 32 [4308] - [Loga.vn]

Nếu nội dung G + X của ARN trong tế bào E. coli là 30%, thì hàm lượng G + X của ADN sinh ra ARN đó là

Câu 33 [9623] - [Loga.vn]

Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 34 [8547] - [Loga.vn]

Đặc điểm nào không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực?

Câu 35 [46084] - [Loga.vn]

Cơ thể mà mọi tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đồng được gọi là

Câu 36 [5090] - [Loga.vn]

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?

Câu 37 [23409] - [Loga.vn]

Khi lai cơ thể có kiểu gen AaBb với cơ thể có kiểu gen DdEe, sau đó tiến hành đa bội hóa tạo nên thể dị đa bội. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Đời con không thể thu được tập hợp các kiểu gen dị đa bội nào sau đây? 

Câu 38 [40678] - [Loga.vn]

Một phân tử mARN có chiều dài 3332A0trong đó tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4. Sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép. Nếu phân tử ADN được tổng hợp có chiều dài bằng phân tử ARN này thì số nuclêôtit loại A của ADN là

Câu 39 [4070] - [Loga.vn]

Điều hòa hoạt động của gen chính là

Câu 40 [46985] - [Loga.vn]

Một gen có chiều dài 4080Åvà 900 ađênin, sau khi bị đột biến chiều dài của gen vẫn không đổi nhưng số liên kết hiđrô là 2703. Loại đột biến đã phát sinh:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook