Chi tiết đề thi

Hoàng Thanh Huy

2140483799576091
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
40
72 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54991] - [Loga.vn]

Cho \[0 < a < 1\]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

Câu 2 [56186] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có bán kính $R$ và chiều cao$\sqrt{3}R$. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục d của hình trụ bằng ${{30}^{0}}$. Tính khoảng cách giữa AB và trục của hình trụ.

Câu 3 [56196] - [Loga.vn]

Cho tứ diện $ABCD$có các cạnh $AB,AC$và $AD$ đôi một vuông góc với nhau. Gọi ${{G}_{1}},{{G}_{2}},{{G}_{3}}$và ${{G}_{4}}$ lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC,ABD,ACD và BCD. Biết AB=6a,AC=9a, AD=12a. Tính theo a thể tích khối tứ diện ${{G}_{1}}{{G}_{2}}{{G}_{3}}{{G}_{4}}$.

Câu 4 [56247] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho đường thẳng \[d:\frac{x+1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}\], mặt phẳng \[\left( P \right):x+y-2z+5=0\] và \[A\left( 1;-1;2 \right)\]. Đường thẳng \[\Delta \] cắt \[d\] và \[\left( P \right)\] lần lượt tại \[M\] và \[N\] sao cho \[A\] là trung điểm của đoạn thẳng \[MN\]. Một vectơ chỉ phương của \[\Delta \] là

Câu 5 [54974] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{9}^{x}}-{{3}^{x+1}}+2=0\] có hai nghiệm \[{{x}_{1}};{{x}_{2}}\] với \[{{x}_{1}}<{{x}_{2}}\]. Đặt \[P=2{{x}_{1}}+3{{x}_{2}}\]. Khi đó:

Câu 6 [56242] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho vectơ \[\overrightarrow{u}=\left( 3;\,0;\,1 \right)\] và \[\overrightarrow{v}=\left( 2;\,1;\,0 \right)\]. Tính tích vô hướng \[\,\overrightarrow{u}.\,\overrightarrow{v}\].

Câu 7 [56240] - [Loga.vn]

Số phức liên hợp của \[z=4+3i\] là

Câu 8 [56202] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số$y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+13$ trên đoạn $\left[ -2:3 \right]$.

Câu 9 [56233] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+2\]. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 10 [57600] - [Loga.vn]

Sắp lấy vợ Anh Lực được bố mẹ cho một mảnh vườn để trồng trọt, nhưng anh không thích vì nhiều tiền quá rồi anh lại thích trồng hoa, mảnh vườn này lại hình Elip có độ dài trục lớn là 10 m và độ dài trục nhỏ là 8m . Giữa vườn anh đào 1 cái ao hình tròn có bán kính 0,5m và nhận trục lớn và trục bé của đường Elip làm trục đối xứng (như hình vẽ) phần còn lại thì anh trồng hoa . Biết kinh phí trồng hoa là 120.000 đồng/${{m}^{2}}$ . Hỏi số tiền anh Lực cần bỏ ra để trồng hoa trên mảnh đất trống trên là bao nhiêu?

Câu 11 [54964] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình: \[{{\log }_{2}}x+3{{\log }_{x}}2=4\] là:

Câu 12 [56248] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho mặt phẳng \[\left( P \right):x-2y+2z-2=0\] và điểm \[I\left( -1;\,2;\,-1 \right)\]. Viết phương trình mặt cầu \[\left( S \right)\] có tâm \[I\] và cắt mặt phẳng \[\left( P \right)\] theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng \[5\].

Câu 13 [54970] - [Loga.vn]

Biết đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt Khi đó là:

Câu 14 [56237] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 15 [54957] - [Loga.vn]

Tính thể tích $V~$của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh $2a$ và chiều cao là $3a$

Câu 16 [56166] - [Loga.vn]

Cho a là số thực dương khác 2 .Tính \[I={{\log }_{\frac{a}{2}}}(\frac{{{a}^{2}}}{4})\].

Câu 17 [54948] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của $m\ge -10$ sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+\sqrt{x-1}}{{{x}^{2}}+\left( m-1 \right)x+1}$ có đúng một tiệm cận đứng?

Câu 18 [54972] - [Loga.vn]

Cho các số thực dương \[a;b\] với a#1. Mệnh đề nào sau đây đúng:

Câu 19 [56218] - [Loga.vn]

Cho một cấp số cộng $({{u}_{n}})$, biết \[{{u}_{1}}=\frac{1}{3};\,\,{{u}_{8}}=26\]. Tìm công sai \[d\]?

Câu 20 [56211] - [Loga.vn]

Tính diện tích S của mặt cầu và thể tích V của khối cầu có bán kính bằng 3cm.

Câu 21 [56219] - [Loga.vn]

Cho hàm số . Hàm số \[y={f}'\left( x \right)\] có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho có thể là hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

Câu 22 [56197] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu 23 [54961] - [Loga.vn]

Trong các dãy số \[\left( {{u}_{n}} \right)\]sau đây; hãy chọn dãy số giảm:

Câu 24 [56172] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V. Lấy điểm\[{A}'\] trên cạnh SA sao cho $SA'=\frac{1}{3}SA$. Mặt phẳng qua \[{A}'\] và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Tính theo V thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ ?

Câu 25 [56230] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức $z$thỏa mãn $\left| \overline{z}+2-i \right|=4$ là đường tròn có tâm$I$ và bán kính $R$ lần lượt là

Câu 26 [54954] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=\frac{x-1}{x+1}\] trên đoạn $\left[ 0;3 \right]$ là:

Câu 27 [54953] - [Loga.vn]

Cho cấp số cộng \[\left( {{u}_{n}} \right)\] có \[{{u}_{5}}=-15\]; \[{{u}_{20}}=60\]. Tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:

Câu 28 [56259] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \[m\] để phương trình \[4{{\cos }^{3}}x-\cos 2x+\left( m-3 \right)\cos x-1=0\] có đúng bốn nghiệm khác nhau thuộc khoảng $\left( -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right)$?

Câu 29 [54955] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[\text{Ox}yz\]cho hai mặt phẳng \[\left( P \right):2x+my-z+1=0\] và \[\left( Q \right):x+3y+\left( 2m+3 \right)z-2=0\]. Giá trị của \[m\]để \[\left( P \right)\bot \left( Q \right)\] là:

Câu 30 [56217] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M\left( 1;\,-3;\,4 \right)$, đường thẳng \[d:\frac{x+2}{3}=\frac{y-5}{-5}=\frac{z-2}{-1}\] và mặt phẳng $\left( P \right)$: $2x+z-2=0$. Viết phương trình đường thẳng $\Delta $ qua $M$ vuông góc với $d$ và song song với $\left( P \right)$.

Câu 31 [56206] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện để hàm số có 3 điểm cực trị .

Câu 32 [56241] - [Loga.vn]

Cho [2D1-0.0-1] hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;\,\,3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 33 [56257] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f\left( 3 \right)=21$, $\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)\text{d}x}=9$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{x.{f}'\left( 3x \right)\text{d}x}$.

Câu 34 [56208] - [Loga.vn]

Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+({{m}^{2}}-4)x+3$ đạt cực đại tại $x=3$.

Câu 35 [56175] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{4}^{x}}-m\,{{.2}^{x+1}}+2m=0\] có hai nghiệm \[{{x}_{1}}\ ,\ {{x}_{2}}\] thỏa \[{{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3\] khi

Câu 36 [56238] - [Loga.vn]

Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng $4$ và độ dài đường sinh bằng $5$.

Câu 37 [55277] - [Loga.vn]

Bất phương trình ${{2.5}^{x+2}}+{{5.2}^{x+2}}\le 133.\sqrt{{{10}^{x}}}$ có tập nghiệm là $S=\left[ a;\,\,b \right]$ thì biểu thức $A=1000b-4a$ có giá trị bằng

Câu 38 [56234] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

Câu 39 [54943] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$liên tục và có bảng biến thiên như sau:Hàm số $y=f\left( x \right)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 40 [56254] - [Loga.vn]

Cho số phức \[z=a+bi\] \[\left( a,\text{ }b\in \mathbb{R} \right)\] thỏa mãn \[z+1+3i-\left| z \right|i=0\]. Tính \[S=2a+3b\].

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook