Chi tiết đề thi

học kì 2 toán học

phamquocan0803
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4590] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn $\left( 1+3i \right)z-5=7i.$ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? 

Câu 2 [514] - [Loga.vn]

Cho số phức $u=3+4i$. Nếu ${{z}^{2}}=u$ thì ta có:

Câu 3 [11854] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=3+i$. Tính $\left| \overline{z} \right|$. 

Câu 4 [15898] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=\left( 1+2i \right)\left( 5-i \right),z$ có phần thực là

Câu 5 [33901] - [Loga.vn]

Cho số phức $2-3i.$ Môđun của số phức$\text{w}=\left( 1+i \right)z$ bằng:

Câu 6 [5253] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn $z\left( 2-i \right)+13i=1.$ Tính mô đun của số phức z.

Câu 7 [27753] - [Loga.vn]

Cho hai số phức $z\,=\,a+\,bi,\,\,\,z'\,=\,a'\,+\,b'i\,(a,\,b,a',b'\,\in \mathbb{R}).$ Tìm phần ảo của số phức $z\text{z}'$.

Câu 8 [24399] - [Loga.vn]

Cho số phức z có biểu diễn hình học là điểm M ở hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?


Câu 9 [31998] - [Loga.vn]

Cho số phức ${{z}_{1}}=2+3i,\,\,\,{{z}_{2}}=-4-5i.$ Tính $z={{z}_{1}}+{{z}_{2}}$.

Câu 10 [24541] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=a+bi\,\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ thỏa mãn $z+1+3i-\left| z \right|i=0.$ Tính $S=a+3b.$ 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook