Chi tiết đề thi

HỌC TỐT NHÉ

nn5723123
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54329] - [Loga.vn]

Hợp chất A có CTPT C3H4O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, thuỷ phân A cũng cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Vậy A là

Câu 2 [11648] - [Loga.vn]

 nào sau đây là axit béo :

Câu 3 [19925] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Câu 4 [52541] - [Loga.vn]

Mệnh đề không đúng là

Câu 5 [55543] - [Loga.vn]

Sắp xếp các chất sau đây theo tăng dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

Câu 6 [54235] - [Loga.vn]

Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là C6H8O6. Vậy công thức của B là :

Câu 7 [54298] - [Loga.vn]

Câu 8 [52259] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu đúng

Câu 9 [52668] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thường, mỡ động vật trạng thái rắn vì

Câu 10 [55559] - [Loga.vn]

Este nào có mùi dứa?

Câu 11 [54133] - [Loga.vn]

Khi nói về vinyl axetat mệnh đề nào sau đây không đúng?

Câu 12 [52544] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Câu 13 [9570] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn tristearin trong môi trường axit thu được?

Câu 14 [18839] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam este, thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân của este là

Câu 15 [54142] - [Loga.vn]

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH,số loại trieste được tạo ra tối đa là

Câu 16 [55566] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là

Câu 17 [9641] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, t0) là

Câu 18 [8512] - [Loga.vn]

Este nào thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng bạc?

Câu 19 [54186] - [Loga.vn]

Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

Câu 20 [54129] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau đây KHÔNG đúng?

Câu 21 [55557] - [Loga.vn]

Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

Câu 22 [55034] - [Loga.vn]

Khi thuỷ phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm
glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

Câu 23 [4926] - [Loga.vn]

 đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Câu 24 [52553] - [Loga.vn]

Este metyl acrilat có công thức là

Câu 25 [54176] - [Loga.vn]

phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?

Câu 26 [33344] - [Loga.vn]

test 1

Câu 27 [28749] - [Loga.vn]

Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và

Câu 28 [55540] - [Loga.vn]

Cho A có CTPT C4H8O2, biết A tác dụng được với NaOH mà không tác dụng với Na, số đồng phân mạch hở của A là:

Câu 29 [11659] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường :

Câu 30 [53924] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất sau: buta-1,3-đien, isopren, 2-metylbut-2-en, đimetyl axetilen, vinyl axetilen. Số chất sau khi

phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, t0) tạo ra butan là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook