Chi tiết đề thi

Keoooqqqqlqllqq

danhconvp1
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
49
61 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [45773] - [Loga.vn]

Một nhiễm sắc thể có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG.HKM đã bị đột biến. Nhiễm sắc thể đột biến có trình tự ABDEG.HKM. Dạng đột biến này

Câu 2 [27561] - [Loga.vn]

Điều nào chưa chính xác với mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường?

Câu 3 [45821] - [Loga.vn]

Gen M bị đột biến thành m. Khi M và m nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen m ít hơn so với gen M là 28 nuclêôtit. Dạng đột biến xảy ra với gen M là

Câu 4 [28134] - [Loga.vn]

tARN mang axit amin mêtiônin tới khớp bổ sung với côđon mở đầu trên mARN có bộ ba đối mã là:

Câu 5 [20607] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ

Câu 6 [15974] - [Loga.vn]

Phân tử ADN ở vi khuẩn E.coli chỉ chứa $N^{15}$ phóng xạ, nếu chuyển E.coli này sang môi trường chỉ có $N^{14}$ thì sau 5 lần tự sao, trong số các phân tử ADN con có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa $N^{15}$

Câu 7 [46194] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 8 [27660] - [Loga.vn]

Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến gen thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?

Câu 9 [27377] - [Loga.vn]

Một trong các đặc điểm của thường biến là

Câu 10 [23781] - [Loga.vn]

Một đoạn xoắn kép ADN ( trong cấu trúc cơ bản của sợi nhiễm sắc thể) có chiều dài 1,3158µm tính từ nucleoxom đầu tiên đến nucleoxom cuối. Đoạn ADN nối giữa các nucleoxom bằng nhau và tương đương 50 cặp nucleotit. Số lượng nucleoxom và đoạn ADN nối giữa các nucleoxom có trong đoạn sợi cơ bản của nhiễm sắc thể nói trên là:

Câu 11 [45791] - [Loga.vn]

Ở một loài sinh vật có 2n = 24. Thể tam nhiễm có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

Câu 12 [27375] - [Loga.vn]

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể là:

Câu 13 [11126] - [Loga.vn]

Quá trình phiên mã tổng hợp ARN có sự khác biệt so với quá trình tự nhân đôi của ADN:

(1) - Loại enzim xúc tác.

(2) - Sản phẩm của quá trình.

(3) - Nguyên liệu tham gia vào quá trình.

(4) - Chiều tổng hợp mạch mới.

Phương án đúng là:

Câu 14 [45574] - [Loga.vn]

Giả sử có một đột biến lặn ở một gen nằm trên NST thường qui định. Ở một phép lai, trong số các loại giao tử đực thì giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%; trong số các giao tử cái thì giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 20%. Theo lí thuyết, trong số các cá thể mang kiểu hình bình thường, cá thể mang gen đột biến có tỉ lệ

Câu 15 [45560] - [Loga.vn]

Một gen dài 3060 ăngstrong, trên mạch gốc của gen có 100 ađênin và 250 timin. Gen đó bị đột biến mất 1 cặp G - X thì số liên kết hiđrô của gen đó sau đột biến sẽ bằng:

Câu 16 [27664] - [Loga.vn]

Xét các phát biểu sau đây:

1. Ưu thế lai biểu hiện ở đời F1 và sau đó được duy trì ổn định ở các đời tiếp theo.

2. Khi lai khác dòng hoặc lai khác loài, con lai luôn có biểu hiện ưu thế lai.

3.Nếu sử dụng con lai F1 làm giống thì sẽ gây ra hiện tượng thoái hóa giống vì con lai F1 có kiểu gen dị hợp.

4. Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch có thể cho ưu thế lai và ngược lại.

5. Ở dòng thuần chủng, quá trình tự thụ phấn không gây thoái hóa giống.

6. Ở các giống động vật, quá trình giao phối cận huyết luôn gây ra thoái hóa giống.

Trong các phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 17 [3620] - [Loga.vn]

Khi nói về quá trình phiên mã của sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 18 [27835] - [Loga.vn]

Một phân tử mARN trưởng thành ở sinh vật nhân thực có chiều dài 2550A, phân tử mARN này mang thông tin mã hóa chuỗi pôlypeptit chưa hoàn chỉnh có

Câu 19 [44243] - [Loga.vn]

Hai tế bào dưới đây là cùng của một cơ thể lưỡng bội có kiểu gen AaBb đang thực hiện giảm phân.


Xét các khẳng định sau đây:

1. Sau khi kết thúc phân bào, số loại tế bài con sinh ra từ tế bào 1 nhiều hơn số loại tế bào con sinh ra từ tế bào 2.

2. Tế bào 1 đang ở kì giữa của giảm phân I, tế bào 2 đang ở kì giữa của nguyên phân.

3. Nếu giảm phân bình thường thì các tế bào con của tế bào 1 sẽ có kiểu gen là Ab và aB.

4. Nếu giảm phân bình thường thì số NST trong mỗi tế bào con của hai tế bào đều bằng nhau.

5. Nếu 2 chromatide chứa gen a của tế bào 2 không tách nhau ra thì sẽ tạo ra các tế bào con bị đột biến lệch bội.

6. Nếu 2 NST kép chứa gen A và a của tế bào cùng di chuyển về một cực của tế bào thì sẽ tạo ra các tế bào có kiểu gen là AaB và Aab hoặc Aab và aaB.

Có bao nhiêu khẳng định đúng?

Câu 20 [35173] - [Loga.vn]

Mức xoắn 1 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là

Câu 21 [46612] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ sau

(1), (2), (3) tương ứng là:

Câu 22 [27373] - [Loga.vn]

Bộ ba nào sau đây mã hóa cho axit amin foocmyl - metionin ở vi khuẩn

Câu 23 [16421] - [Loga.vn]

Một phụ nữ có có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể X. Người đó thuộc thể

Câu 24 [41912] - [Loga.vn]

Việc loại khỏi NST những gen không mong muốn trong công tác chọn giống được ứng dụng từ dạng đột biến

Câu 25 [33804] - [Loga.vn]

Giả sử một đoạn mARN có trình tự các ribônuclêôtit như sau:

3'...AUG - GAU - AAA - AAG - XUU - AUA - UAU - AGX - GUA - UAG...5'

Khi được dịch mã thì chuỗi polipeptit hoàn chỉnh gồm bao nhiêu axit amin?

Câu 26 [3681] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu dưới đây nói về mã di truyền, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 27 [11177] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 28 [15193] - [Loga.vn]

Giống lúa A khi trồng ở đồng bằng Bắc bộ cho năng suất 8 tấn/ ha, ở vùng Trung bộ cho năng suất 6 tấn/ ha, ở đồng bằng sông Cửu Long cho năng suất 10 tấn/ ha. Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu 29 [44065] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau đây về hình ảnh bên:

(1) Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

(2) Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.

(3) Trên cả hai mạch khuôn, ADN polymeraza đều di chuyển theo chiều 5' đến 3' để tổng hợp mạch mới theo chiều 3'→5'

(4) Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là ADN ban đầu.

(5) Trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

Câu 30 [45800] - [Loga.vn]

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là:

Câu 31 [4323] - [Loga.vn]

Khi một phân tử ADN được sao chép để tạo ra hai phân tử ADN mới chứa

Câu 32 [3686] - [Loga.vn]

Dạng đột biến nào có thể làm cho 2 gen alen với nhau phân bố trên cùng một NST?

Câu 33 [20561] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 34 [9741] - [Loga.vn]

Vùng mã hoá của gen là vùng

Câu 35 [23249] - [Loga.vn]

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X thì số liên kết hyđrô sẽ:

Câu 36 [3203] - [Loga.vn]

Bào quan nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp prôtêin?

Câu 37 [15969] - [Loga.vn]

Khi nói về chỉ số ADN, phát biểu nào sau đây không đúng ?

Câu 38 [11175] - [Loga.vn]

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

Câu 39 [35138] - [Loga.vn]

Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' của mạch mang mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit

Câu 40 [44608] - [Loga.vn]

Hình 2 minh họa cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ, (1) và (2) là kí hiệu các quá trình của cơ thể này. Phân tích hình này , hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng?

Hình 2

Câu 41 [41896] - [Loga.vn]

Cho 1 gen phân mảnh ở tế bào nhân thực có 15 đoạn intron và exon, các exon dài bằng nhau và bằng 204 angstron, các intron dài bằng nhau và bằng 102 angstron. Kết luận nào đúng:

Câu 42 [44232] - [Loga.vn]

Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E. Coli:

  1. Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau.
  2. Mỗi gen đều có một vùng điều hòa nằm ở đầu của mạch mã gốc.
  3. Các gen đều có số lần nhân đôi và số lần phiên mã bằng nhau.
  4. Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất.
  5. Mỗi gen đều tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt.

Số phát biểu đúng là:

Câu 43 [23817] - [Loga.vn]


Ở sinh vật nhân thực, xét 3 nhóm các tế bào sinh tinh đang phân bào bình thường.

Nhóm 1: có 5 tế bào mà mỗi tế bào có 6 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về 2 cực của tế bào.

Nhóm 2: có 3 tế bào mà mỗi tế bào có 6 nhiễm sắc thể kép đang phân li về 2 cực của tế bào.

Nhóm 3: có 2 tế bào mà mỗi tế bào có 6 nhiễm sắc thể kép đang xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Cho các phát biểu sau đây:

(1)   3 nhóm tế bào này đều có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội giống nhau.

(2)   Nhóm 1 đang ở kỳ sau giảm phân II với 2n = 12.

(3)   Nhóm 2 đang ở kỳ sau giảm phân I với 2n = 12.

(4)   Số lượng tinh trùng khi kết thúc giảm phân của cả 3 nhóm tế bào là 30.

Số phát biểu đúng là

Câu 44 [20356] - [Loga.vn]

Một mạch của gen có số lượng từng loại nuclêôtit A: T: G: X theo thứ tự lần lượt chiếm tỷ lệ 1 : 1,5 : 2,25 : 2,75 so với tổng số nuclêôtit của mạch. Gen đó có chiều dài 0,2346 micrômet. Số liên kết hiđrô của gen bằng :

Câu 45 [22765] - [Loga.vn]

Trong ví dụ sau, có bao nhiêu ví dụ về thường biến?

(1) Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.

(2) Một số loài thú ở xứ lạnh, mùa đông có bộ lông dày màu trắng, mùa hè có bộ lông thưa màu vàng hoặc xám.

(3) Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, khe mắt xếch, lưỡi dày.

(4) Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng sự biểu hiện màu hoa lại phụ thuộc vào độ pH của môi trường đất.

Câu 46 [40689] - [Loga.vn]

Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n=8, giảm phân bình thường; người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 nhiễm sắc thể kép đang phân li về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là

Câu 47 [27801] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu không đúng?

Câu 48 [46453] - [Loga.vn]

Sự nhân đôi của ADN xảy ra ở những bộ phận nào trong tế bào nhân thực?

Câu 49 [23191] - [Loga.vn]

Axit amin mêtiônin ở sinh vật nhân thực được mã hóa bởi bộ ba

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook