Chi tiết đề thi

Kiểm tra 1 tiết HK2

niemm0515046
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60979] - [Loga.vn]

Mối quan hệ nào sau đây không mang tính chất thường xuyên và bắt buộc?

Câu 2 [48038] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

$\left( 1 \right)$ Quần thể vật ăn thịt thường có số lượng cá thể ít hơn quần thể con mồi.

$\left( 2 \right)$ Khả năng tăng số lượng cá thể của quần thể vật ăn thịt nhanh hơn so với quần thể con mồi..

$\left( 3 \right)$ Khi xảy ra biến đổi số lượng cá thể thì quần thể con mồi thường biến động trước quần thể vật ăn thịt.

$\left( 4 \right)$ Quần thể con mồi bị biến động về số lượng thì sẽ kéo theo quần thể vật ăn thịt biến động theo.

Câu 3 [46599] - [Loga.vn]

Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật?

Câu 4 [28079] - [Loga.vn]

Một số loài cá, chim, thú thay đổi nơi sống theo mùa đây là

Câu 5 [40615] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây thể hiện quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

    

Câu 6 [16444] - [Loga.vn]

Cho các tập hợp cá thể sau:

I. Một đàn sói sống trong rừng.                      II. Một lồng gà bán ngoài chợ.

III. Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao.       IV. Các con ong thợ lấy mật ở vườn hoa.

V. Một rừng cây.

Có bao nhiêu tập hợp cá thể sinh vật không phải là quần thể?

Câu 7 [40984] - [Loga.vn]

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 8 [61226] - [Loga.vn]

Trong các bằng chứng tiến hóa sau đây, bằng chứng nào không phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới?
 

Câu 9 [64165] - [Loga.vn]

Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 10 [39944] - [Loga.vn]

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

 

Câu 11 [15230] - [Loga.vn]

Trong mối quan hệ giữa một loài hoa và một loài bướm hút mật hoa đó thì

Câu 12 [44416] - [Loga.vn]

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, xét các kết luận sau đây:

(1) Cấu trúc tuổi của quần thể có thể bị thay đổi khi có sự thay đổi của điều kiện môi trường.

(2) Dựa vào cấu trúc tuổi của quần thể có thể biết được thành phần kiểu gen của quần thể.

(3) Cấu trúc tuổi của quần thể phản ánh tỉ lệ đực: cái trong quần thể.

(4) Cấu trúc tuổi của quần thể phản ảnh trạng thái phát triển khác nhau của quần thể tức là phản ánh tiềm năng tồn tại và sự phát triển của quần thể trong tương lai.

(5) Trong tự nhiên, quần thể của mọi loài sinh vật đều có cấu trúc tuổi gồm 3 nhóm tuổi: tuổi trước sinh sản, tuổi sinh sản và tuổi sau sinh sản.

(6) Cấu trúc tuổi của quần thể đơn giản hay phức tạp liên quan đến tuổi thọ của quần thể và vùng phân bố của loài.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

Câu 13 [61066] - [Loga.vn]

Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất,

Câu 14 [47012] - [Loga.vn]

Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự hỗ trợ cùng loài giảm.
 2. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể cân bằng với sức chứa của môi trường.
 3. Hỗ trợ cùng loài làm tăng hiệu quả khai thác nguồn sống của quần thể.
 4. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.

Câu 15 [3919] - [Loga.vn]

Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng lại không giao phối với nhau. Lí do nào sau đây có thể là nguyên nhân làm cho hai loài này cách li về sinh sản?

1. Chúng có nơi ở khác nhau nên các cá thể không gặp gỡ nhau được

2. Nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc tạo ra con lai bất thụ

3. Chúng có mùa sinh sản khác nhau

4. Con lai tạo ra thường có sức sống kém nên bị đào thải

5. Chúng có tập tính giao phối khác nhau

6. Chúng có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau

Phương án đúng

Câu 16 [45129] - [Loga.vn]

Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 17 [45121] - [Loga.vn]

Sự phát tán, di cư của những cá thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác có bao nhiêu ý nghĩa sau đây?

 1. Góp phần điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.
 2. Phân bố lại cá thể trong các quần thể cho phù hợp với nguồn sống.
 3. Giảm bớt tính chất căng thẳng của sự cạnh tranh.
 4. Tăng mật độ cá thể của quần thể.

Câu 18 [15428] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phân hoá ổ sinh thái giữa các loài là:

Câu 19 [23184] - [Loga.vn]

Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào

Câu 20 [60313] - [Loga.vn]

Quan sát hình ảnh sau đây:

Có bao nhiêu nhận xét về hình ảnh trên là đúng?
(1)    Lưới thức ăn trên có nhiều hơn 6 chuỗi thức ăn.
(2)    Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1.
(3)    Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.
(4)    Chuỗi thức ăn dài nhất có 3 bậc dinh dưỡng.
(5)    Cáo vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2, vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
(6)    Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là cáo.
Phương án nào sau đây là đúng?
 

Câu 21 [47086] - [Loga.vn]

Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 22 [60964] - [Loga.vn]

Ứng dụng quan trọng nhất của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái là

Câu 23 [7463] - [Loga.vn]

Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

Câu 24 [60491] - [Loga.vn]

Hình ảnh dưới đây mô tả các giai đoạn của quá trình diễn thế thứ sinh tại một hồ nước. Hãy
sắp xếp theo các giai đoạn của quá trình diễn thế theo trật tự đúng.

Câu 25 [60585] - [Loga.vn]

Khi có sự phát tán hoặc di chuyển của một nhóm cá thể đi lập quần thể mới đã tạo ra tần số tương đối của các alen rất khác so với quần thể gốc vì

Câu 26 [41498] - [Loga.vn]

Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể?

Câu 27 [47081] - [Loga.vn]

Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 28 [41979] - [Loga.vn]

Khi môi trường sống không đồng nhất và thường xuyên thay đổi, quần thể có khả năng thích nghi cao nhất là :

Câu 29 [61206] - [Loga.vn]

Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1)    Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
(2)    Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.
(3)    Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên và đưa tất cả các loài vào chăm sóc.
(4)    Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy.
(5)    Tăng cường xây dựng các đập thuỷ điện, khai thác cát làm sạch lòng sông nhằm khai thông dòng chảy.
(6)    Sử dụng biện pháp hoá học trong nông nghiệp nhằm loại trừ côn trùng gây hại mùa màng.
(7)    Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn nhằm lấn biển, mở rộng đất liền, xây các bến cảng.
(9)    Tăng cường sử dụng chất tẩy rửa hoá học làm sạch mầm bệnh trong đất và nước.
(10)    Nước thải công nghiệp, y tế phải xử lí theo quy định môi trường trước khi thải ra cộng đồng
 

Câu 30 [15673] - [Loga.vn]

Ốc bươu đen sống phổ biến ở khắp Việt Nam. Ốc bươu vàng được nhập vào nước ta từ Trung Quốc, thích ứng với môi trường sống mới dễ dàng và phát triển mạnh làm cho số lượng và khu vực phân bố của ốc bươu đen phải thu hẹp lại. Tuy nhiên người ta vẫn thấy dạng lai hữu thụ giữa chúng. Quan hệ giữa ốc bươu đen và ốc bươu vàng trong trường hợp này là mối quan hệ:

Câu 31 [64231] - [Loga.vn]

Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ

Câu 32 [47074] - [Loga.vn]

Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

Câu 33 [47013] - [Loga.vn]

Khi nói về hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, chống kẻ thù, sinh sản,…
 2. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.
 3. Ở quần thể thực vật, những cây sống theo nhóm chịu đựng được gió bão là biểu hiện của hỗ trợ cùng loài.
 4. Hỗ trợ cùng loài làm tăng mật độ cá thể nên dẫn tới làm tăng sự cạnh tranh trong nội bộ quần thể.

Câu 34 [61054] - [Loga.vn]

Bằng chứng trực tiếp chứng minh quá trình tiến hóa của sinh vật là

Câu 35 [40624] - [Loga.vn]

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể

A

B

C

D

Diện tích khu phân bố (ha)

100

120

80

90

Mật độ (cá thể/ha)

22

25

26

21

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Quần thể D có kích thước nhỏ nhất.

II. Kích thước quần thể A lớn hơn kích thước quần thể C.

III. Nếu kích thước quần thể B tăng 5%/năm thì sau 1 năm mật độ cá thể của quần thể này là 26,25 cá thể/ha.

IV. Nếu kích thước quần thể C tăng 5%/năm thì sau 1 năm quần thể này tăng thêm 152 cá thể.

Câu 36 [19944] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu ví dụ sau đây thể hiện mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể?

I. Bồ nông xếp thành hàng bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.

II. Khi thiếu thức ăn, cá mập con mới nở ăn các trứng chưa nở.

III. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, chịu hạn tốt hơn cây sống riêng rẽ.

IV. Các con linh dương đực tranh giành nhau các con linh dương cái trong mùa sinh sản.

V. Chó rừng đi kiếm ăn thành đàn nên bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn.

Câu 37 [60462] - [Loga.vn]

Cấu trúc phân tầng của quần xã có vai trò chủ yếu là

Câu 38 [59854] - [Loga.vn]

Màu hoa ở một loài thực vật do một gen có 2 alen trên NST thường qui định. Gen qui định tính trạng màu hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen qui định màu hoa trắng. Các quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình hoa đỏ với tỉ lệ như sau:

Quần thể                               Quần thể 1    Quần thể 2    Quần thể 3    Quần thể 4
Kiểu hình hoa đỏ                        84%              51%               36%              75%
Trong các quần thể nói trên, quần thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ thấp nhất là

Câu 39 [46542] - [Loga.vn]

Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,4. Theo lí
thuyết, tần số kiểu gen AA là

Câu 40 [11207] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook