Chi tiết đề thi

KIỂM TRA 15 PHÚT

trungtin08042013
4 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23820] - [Loga.vn]

Cơ thể đực của một loài khi giảm phân không có đột biến đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, các cặp NST còn lại không có trao đổi chéo. Bộ nhiễm sắc thể của loài là.         

Câu 2 [53155] - [Loga.vn]

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAaa × Aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội aaaa, thu được Fa. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình:

Câu 3 [53151] - [Loga.vn]

Cho biết: 5’XGU3’, 5’XGX3’ ; 5’XGA3’; 5’XGG3’ quy định Arg; 5’GGG3’, 5’GGA3’,5’GGX3’, 5’GGU3’ quy định Gly. Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Gly được thay bằng axit amin Arg. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.Nếu alen a dài 510nm thì alen A cũng dài 510nm.

II.Hai alen này có số lượng và tỉ lệ các loại nucleotit giống nhau.

III.Nếu alen A phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 300 A thì alen a phiên mã 1 lần cũng cần môi trường cung cấp 300A.

IV. Nếu alen A phiên mã 2 lần cần môi trường cung cấp 400 X thì alen a phiên mã 1 lần sẽ cần môi trường cung cấp 201 X.

Câu 4 [23258] - [Loga.vn]

Một gen có 1200 nu và có 30% A. Gen bị mất một đoạn. Đoạn mất đi chứa 20 A và có 2G= 3A. Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là:

Câu 5 [59258] - [Loga.vn]

Ba hợp tử của cùng một loài lúc chưa nhận đổi số lượng nhiễm sắc thể đơn trong mỗi tế bào bằng 20. Hợp tử 2 có số đợt nguyên phân bằng 1/4 số đợt nguyên phân của hợp tử 1. Hợp tử 1 có số đợt nguyên phân bằng 50% số đợt nguyên nhân của hợp tử 3. Số NST đơn lúc chưa nhận đổi trong tất cả các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 5480.

Cho các phát biểu sau:

(1) Số đợt nguyên nhân của hợp tử 1 là 3 lần.

(2) Số đợt nguyên phận của hợp tử 2 là 2 lần.

(3) Số đợt nguyên phân của hợp tử 3 là 8 lần.

(4) Số lượng NST môi trường cung cấp cho hợp tử 1 nguyên nhân là 560 NST.

(5) Số lượng NST môi trường cung cấp cho hợp tử 2 nguyên nhân là 0 NST.

(6) Số lượng NST môi trường cung cấp cho hợp tử 3 nguyên nhân là 5080 NST.

Số phát biểu đúng là:

Câu 6 [61192] - [Loga.vn]

Cho các phép lai (P) giữa các cây tứ bội sau đây:
(I) AAaaBBbb x AAAABBBb    (II) AaaaBBBB x AaaaBBbb
(III) AaaaBBbb x AAAaBbbb    (IV) AAaaBbbb x AAaaBBbb
Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Nếu một cặp gen qui định một cặp tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn thì có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về kết quả ở đời F1 của các phép lai trên?
(1)    Có 2 phép lai cho có 12 kiểu gen.
(2)    Có 3 phép lai cho có 2 kiểu hình.
(3)    Có 3 phép lai không xuất hiện kiểu hình lặn về cả hai tính trạng.
(4)    Phép lai 4 cho số loại kiểu gen và số loại kiểu hình nhiều nhất trong các phép lai.
 

Câu 7 [61122] - [Loga.vn]

Xét 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd. Bốn tế bào này thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử, trong đó có 1 tế bào không phân ly cặp NST mang cặp gen Aa ở lần giảm phân I, lần giảm phân II xảy ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, trong số các trường hợp phát sinh tỉ lệ giao tử sau đây, trường hợp nào không thể xảy ra?

Câu 8 [61807] - [Loga.vn]

Một tế bào vi khuẩn E.coli bình thường đươc chuyển sang nuôi cấy trong môi trường chứa các base nitơ cấu tạo bởi 15N. Tốc độ sinh sản của vi khuẩn là 20 phút 1 lần, sau 1 giờ lọc và chuyển các tế bào trở lại môi trường cũ và để chúng sinh sản thêm 3 thế hệ. Cho các nhận xét sau:
(1). Sau quá trình, có 14 mạch đơn ADN được cấu tạo từ 15N
(2). Số phân tử ADN cấu tạo hoàn toàn từ ADN chứa 14N là 50 phân tử.
(3). Số phân tử ADN lai tạo ra sau quá trình là 28 phân tử.
(4). Có 32 phân tử ADN con được tạo ra cấu tạo hoàn toàn từ 15N.
Số nhận xét đúng là:

Câu 9 [59276] - [Loga.vn]

Xét một loài chỉ có hình thức sinh sản hữu tính, không có khả năng sinh sản vô tính.

Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây có thể di truyền được cho thế hệ sau?

(1) Đột biến xảy ra trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

(2) Đột biến xảy ra trong những lần nguyên nhân đầu tiên của hợp tử.

(3) Đột biến xảy ra trong nguyên phân ở tế bào cánh hoa.

(4) Đột biến xảy ra trong nguyên phân ở tế bào sinh dục sơ khai.

Phương án đúng:

Câu 10 [58960] - [Loga.vn]

Khi nói về ADN có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định dưới đây:

(1) Enzyme ligaza dùng để nối các đoạn Okazaki trong quá trình nhân đôi ADN.

(2) Quá trình nhân đôi ADN xảy ra ở quá trình nguyên nhân và ở trong nhân tế bào.

(3) Các ADN cùng nằm trong nhân của một tế bào có số lần tự sao mã bằng nhau.

(4) Qua 8 đợt nhân đội thì tổng ADN con được tạo thành là 27 ADN có mang nguyên liệu mới. ,

(5) Trong mỗi ADN con có 1 mạch có nguồn gốc từ mẹ, mạch còn lại được tổng hợp từ môi trường nội bào.

Câu 11 [55242] - [Loga.vn]

Trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm:

(1). Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.

(2). Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen cấu trúc.

(3). Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.

(4). Trong số các đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nuclêôtit là gây hại ít nhất cho cơ thể sinh vật.

(5). Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm là trung tính.

(6). Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen mà nó tồn tại.

Có bao nhiêu câu đúng?

Câu 12 [58948] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

(1) Một mã di truyền chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

(2) Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nuclêôtít là A, U, G, X.

(3) Phân tử tARN và rARN là những phân tử có liên kết hiđrô và có cấu trúc mạch kép.

(4) ở trong tế bào, trong các loại ARN thì mARN có số lượng gen mã hóa nhiều nhất

Câu 13 [59264] - [Loga.vn]

Đột biến gen có đặc điểm

(1) Có hại cho sinh vật.

(2) Xuất hiện vô hướng và có tần số thấp.

 (3) Là nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.

(4) Di truyền được.

(5) Xuất hiện đồng loạt.

Số phương án đúng:

 

 

Câu 14 [59918] - [Loga.vn]

Cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu được 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên; 62 ruồi mắt trắng, cánh xẻ; 18 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ và 18 ruồi mắt trắng, cánh nguyên. Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định, các gen đều nằm trên NST giới tính × và một số ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết ở giai đoạn phôi. Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?
(1)    Tất cả ruồi mắt đỏ, cánh nguyên đều là ruồi cái.
(2)    Tất cả các ruồi mang kiểu hình khác bố mẹ đều là ruồi đực.
(3)    Tần số hoán vị là 36%.
(4)    Tính theo lí thuyết, số lượng ruồi mắt trắng, cánh xẻ đã bị chết là 18 con.
 

Câu 15 [59260] - [Loga.vn]

Khi nói về đột biến gen, có các phát biểu sau:

(1) Đột biến điểm có 3 loại là thay thế một cặp nucleotit, mất hai cặp nucleotit, thêm hai cặp nucleotit.

(2) Phần lớn các đột biến thay thế cặp nucleotit thường không gây hại đối với thể đột biến vì liên quan đến tính thoái hóa của mã di truyền.

(3) Đột biến gen có thể có lợi, có thể có hại hoặc trung tính. Nhưng đa phần đột biến gen là trung tính.

(4) Đột biến gen xảy ra chủ yếu ở vi khuẩn, thực vật và ít gặp ở động vật.

(5) Đột biến thay cặp A - T bằng cặp G-Xcó thể do trong quá trình nhân đôi đã xuất hiện bazơ nito hiếm loại Guanin.

(6) Trong các loại đột biến điểm thì đột biến thay thế một cặp gây hậu quả hơn cả vì không làm thay đổi cấu trúc của protein.

Số phát biểu có nội dung đúng là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook