Chi tiết đề thi

KIỂM TRA 45 PHÚT

vohoangnhan06
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [63016] - [Loga.vn]

Tìm số phức liên hợp của số phức z=a+bi ,(a,b$\in $ R)

Câu 2 [68862] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số phức $z$ thỏa mãn $\left| z-3i \right|=5$ và $\frac{z}{z-4}$ là số thuần ảo.

Câu 3 [14931] - [Loga.vn]

 Cho số phức $z=3+i$. Tính $\left| \overline{z} \right|$. 

Câu 4 [62992] - [Loga.vn]

Tính 5+3i-(7-4i)

Câu 5 [23701] - [Loga.vn]

Cho số phức $\bar{z}=3-2i$. Tìm phần thực và phần ảo của z .

Câu 6 [4006] - [Loga.vn]

Gọi ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là các nghiệm phức của phương trình $2{{z}^{2}}-2z+5=0.$ Mô đun của số phức $w=4-z_{1}^{2}+z_{2}^{2}$ bằng:

Câu 7 [15894] - [Loga.vn]

: Cho số phức z thỏa mãn \[\left| z \right|=5\] và số phức \[\text{w}=\left( 1+i \right)\overline{z}.\] Tìm \[\left| w \right|\] 

Câu 8 [13431] - [Loga.vn]

Gọi ${z_0}$ là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình ${z^2} - 6z + 13 = 0.$ Tính $\left| {{z_0} + 1 - i} \right|$

Câu 9 [63113] - [Loga.vn]

Trên mặt phẳng phức, gọi M(1;2) là điểm biểu diễn số phức z. Tìm số phức liên hợp của z.

Câu 10 [7251] - [Loga.vn]

Cho số phức \[z=3+5i\] có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là M. Tìm tọa độ điểm M.

Câu 11 [13429] - [Loga.vn]

Cho số phức $z = 6 + 7i.$ Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn hình học là

Câu 12 [68709] - [Loga.vn]

Cho số phức \[z=a+bi\] thỏa mãn \[2z-3i\text{\bar{z}}+6+i=0.\]Tính $S=a-b.$

Câu 13 [33843] - [Loga.vn]

Tìm phần thực của số phức $z_{1}^{2}+z_{2}^{2},$ biết rằng ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${{z}^{2}}-4z+5=0$.

Câu 14 [30066] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện ${{z}^{2}}={{\left| z \right|}^{2}}+\overline{z}?$

Câu 15 [68719] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=-2+3i.$ Hỏi điểm biểu diễn của $z$ là điểm nào trong các điểm $M,N,P,Q$ ở hình bên ?

Câu 16 [15699] - [Loga.vn]

Xét các số phức $z=a+bi,\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$thỏa mãn $\left| z-3-3i \right|=6.$Tính $P=3a+b$khi biểu thức $2\left| z+6-3i \right|+3\left| z+1+5i \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 17 [5271] - [Loga.vn]

 Tìm số phức z thỏa mãn $\left| z-2 \right|=\left| z \right|$ và $\left( z+1 \right)\left( \overline{z}-i \right)$ là số thực.

Câu 18 [59219] - [Loga.vn]

Cho hai số phức ${{z}_{1}}=2+i$ và ${{z}_{2}}=5-3i$. Số phức liên hợp của số phức $z={{z}_{1}}\left( 3-2i \right)+{{z}_{2}}$ là:

Câu 19 [68715] - [Loga.vn]

Kí hiệu ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${{z}^{2}}-2\text{z}+7=0$. Giá trị của $\left| {{z}_{1}} \right|+\left| {{z}_{2}} \right|$ bằng

Câu 20 [24451] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=-3+4i$. Môđun của z là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook