Chi tiết đề thi

Kiểm Tra Hàm Số (P1)

theluc95
54 lượt thi
Toán
Trung bình
(4)
31
56 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31462] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-1}}{x}.\]. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Câu 2 [31461] - [Loga.vn]

Gọi d là tiếp tuyến với đồ thị hàm số \[\left( C \right):y=\frac{1}{{{x}^{2}}-1}\] song song với trục hoành. Tìm hoành độ tiếp điểm \[{{x}_{0}}\] của d và \[\left( C \right).\]

Câu 3 [31454] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu của hàm số \[y={{x}^{3}}-3x\] là:

Câu 4 [31449] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{ax-4}{x+b}\] có đồ thị \[\left( C \right).\] Đồ thị \[\left( C \right)\] nhận đường thẳng \[x=2\] làm tiệm cận đứng và \[\left( C \right).\] đi qua điểm \[A\left( 4;2 \right)\]. Tính giá trị của biểu thức \[P=a+b.\]

Câu 5 [31445] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sqrt{{{x}^{2}}-4x+3}\] nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

Câu 6 [31444] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\] có đạo hàm \[f'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}{{\left( x-1 \right)}^{3}}\left( 2-x \right).\] Hàm số \[f\left( x \right)\] đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 7 [31442] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)=\sqrt{-5{{x}^{2}}+14x-9}.\] Tập hợp các giá trị của \[x\] để \[f'(x)\prec 0\] là:

Câu 8 [31440] - [Loga.vn]

Tiếp tuyến của parabol \[y=4-{{x}^{2}}\] tại điểm \[\left( 1;3 \right)\] tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Tính diện tích S của tam giác vuông đó.

Câu 9 [31431] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{x-1}{x+2}\]. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với trục Ox là:

Câu 10 [31424] - [Loga.vn]

Biết đồ thị hàm số \[y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có 2 điểm cực trị là \[\left( -1;18 \right)\] và \[\left( 3;-16 \right).\] Tính tổng \[a+b+c+d.\]

Câu 11 [31418] - [Loga.vn]

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \[y=\frac{\sqrt{1-x}-2{{x}^{2}}}{\sqrt{x}+1}.\] Khi đó giá trị của \[M-m\] là:

Câu 12 [31417] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số \[f\left( x \right)=\frac{mx+1}{x-m}\] có giá trị lớn nhất trên \[\left[ 1;2 \right]\] bằng –2.

Câu 13 [31416] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của m thì hàm số \[y=\frac{mx+4}{x+m}\] đồng biến trên khoảng

?

Câu 14 [31415] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{a}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\] có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 15 [31414] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]liên tục, đồng biến trên đoạn \[\left[ a;b \right].\]Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 16 [31351] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số $y=\left| f\left( x \right) \right|$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 17 [31334] - [Loga.vn]

Gọi A và B là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1$. Tính diện tích S của tam giác AOB (với là gốc tọa độ).

Câu 18 [31314] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị $y=f'\left( x \right)$ cắt trục Ox tại ba điểm lần lượt có hoành độ a, b, c như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu 19 [31237] - [Loga.vn]

Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)=\frac{1}{2}x-\sqrt{x+1}$ trên đoạn $\left[ 0;3 \right]$ . Tính tổng $S=2m+3M$.

Câu 20 [30913] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}+2a{{x}^{2}}+4bx-2018\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ đạt cực trị tại $x=-1.$ Khi đó hiệu $a-b$ là:

Câu 21 [30734] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g\left( x \right)=2f\left( x \right)+2{{x}^{3}}-4x-3m-6\sqrt{5}$ với m là số thực. Để $g\left( x \right)\le 0,\forall x\in \left[ -\sqrt{5};\sqrt{5} \right]$ thì điều kiện của m là:

Câu 22 [30085] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của a để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+\left( a+10 \right){{x}^{2}}-x+1$ cắt trục hoành tại đúng một điểm ?

Câu 23 [30084] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x-1 \right)}^{2}}\left( {{x}^{2}}-2x \right),$ với mọi $x\in \mathbb{R}.$.Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=f\left( {{x}^{2}}-8x+m \right)$ có 5 điểm cực trị?

Câu 24 [30062] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{x}^{2}}-2x,\forall x\in \mathbb{R}.$ Hàm số $y=-2f\left( x \right)$ đồng biến trên khoảng:

Câu 25 [29319] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của  m  để đồ thị hàm số $y=\left( {{m}^{2}}-1 \right){{x}^{4}}+m{{x}^{2}}+m-2$ chỉ có 1 điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

Câu 26 [28220] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x+m}{x-1}.$ Tìm $m$ để $\underset{\left[ 2;4 \right]}{\mathop{\min \,y}}\,=4?$ 

Câu 27 [28218] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của \[m\] để hàm số $y={{x}^{4}}-2{{m}^{2}}{{x}^{2}}+1$ có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều.

Câu 28 [28212] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số $y=\frac{x}{\sqrt{1-m{{x}^{2}}}}$ có hai tiệm cận ngang.

Câu 29 [28211] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+3\left( {{m}^{2}}-1 \right)x\text{ }+m\text{ }.\] Với giá trị nào của \[m\] hàm số đạt cực đại tại \[x\text{ }=\text{ }2\text{ }?\] 

Câu 30 [27780] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+\left( 2{{m}^{2}}-1 \right)x+5$ đồng biến trên khoảng \[\left( 1;+\infty\right).\]

Câu 31 [26823] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y=-2\text{x}+m$ cắt đồ thị $\left( H \right)$ của hàm số $y=\frac{2\text{x}+3}{x+2}$  tại hai điểm A, B phân biệt sao cho $P=k_{1}^{2018}+k_{2}^{2018}$ đạt giá trị nhỏ nhất (với là hệ số góc của tiếp tuyến tại A, B của đồ thị $\left( H \right)$.

Bảng xếp hạng
1
tuyendao0305
tuyendao0305
Nguyễn Tuân
30/31
2
honghai2001
honghai2001
Đặng Ngô Hồng Hải
28/31
3
duchoang
duchoang
Chu Đức Hoàng
28/31
4
KeiiKeii
KeiiKeii
Nguyễn Thị Minh Phương
27/31
5
elpulga106
elpulga106
Nhân Thanh
26/31
6
nhatdq678
nhatdq678
Đoàn Quang Nhật
25/31
7
doremon12
doremon12
Võ Thị Xuân Nữ
25/31
8
fstrujag6745
fstrujag6745
CASIO QSB
25/31
9
danhconvp1
danhconvp1
Melody
23/31
10
dinhthithanhtu04
dinhthithanhtu04
Đinh Thị Thanh Tú
23/31
11
nguyenut8501
nguyenut8501
Út Nguyễn
20/31
12
khaihoan2525
khaihoan2525
Hoàn Khải
20/31
13
nhthuong2310
nhthuong2310
Nguyễn Hoài Thương
19/31
14
bf_cafeden
bf_cafeden
Phạm Gia Hiển
18/31
15
kshyun
kshyun
Hiếu Mèo
18/31
16
RiBDen
RiBDen
Nguyễn Như Đức
17/31
17
linh02022001
linh02022001
Nguyen Khanh Linh
16/31
18
yunclover4rever
yunclover4rever
Nguyễn Thị Quý Thương
16/31
19
15102001qng
15102001qng
hoanguen
16/31
20
linhchi2509
linhchi2509
Đậu Linh Chi
16/31
21
trananhphat2911
trananhphat2911
Trần Anh Phát
16/31
22
quynhgiao2510
quynhgiao2510
Nguyễn Quỳnh Giao
15/31
23
onlytmu1102
onlytmu1102
Hoàng Hiệp
14/31
24
vudat171
vudat171
Vũ Tiến Đạt
14/31
25
duong222
duong222
Phí Thị Thùy Dương
14/31
26
lekhanhkhiem
lekhanhkhiem
lê khánh khiêm
13/31
27
Peterkun
Peterkun
Tuấn Vũ
13/31
28
kieutrinhnd
kieutrinhnd
Nguyễn Hoa
12/31
29
giangloga2019
giangloga2019
Nguyễn Thị Giang
10/31
30
hiepkhach1812
hiepkhach1812
Nguyễn Xuân Hiệp
9/31
31
daiphat
daiphat
house
9/31
32
Hoangtrang
Hoangtrang
Hoàng Thanh Trang
8/31
33
drm1901
drm1901
thuy
7/31
34
tranquangdien
tranquangdien
tran quang dien c3phuoclong
6/31
35
yqh011229
yqh011229
Trình
2/31
36
cudamcuahulk
cudamcuahulk
nguyễn đặng ngọc huy
1/31
37
theluc95
theluc95
Bí Kíp Thế Lực
1/31
38
hoa1234
hoa1234
Hoa.
0/31
39
nguyenduong312
nguyenduong312
Toán Thầy Thế
0/31
40
moon2k1
moon2k1
Trần Phước Phú
0/31
41
seal2015
seal2015
Ngô Hồng Quang
0/31
42
snakecute
snakecute
Triển Trịnh Trương
0/31
43
bimwin156
bimwin156
Vân Nguyễn Thị
0/31
44
Nhi1503
Nhi1503
Trần thị uyển nhi
0/31
45
hiencuoikhi
hiencuoikhi
Võ minh Hiển
0/31
46
KhanhVo
KhanhVo
Võ Thị Khánh
0/31
Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(4)

hay lắm

hay

.

Đề thi có đáp án chi tiết

Bình luận Loga
2 bình luận
user-avatar
user-avatar
KimThao243
E k thi đc huhu Làm cách nào?
Thích Bỏ thích Phản hồi 0 5 năm trước
user-avatar
theluc95
em đăng kí được nick rồi bấm vào nút bắt đầu thi thôi em, em dùng điện thoại hay máy tính ?
Thích 0 5 năm trước
user-avatar
Bình luận Facebook