Chi tiết đề thi

kiểm tra hóa học kì 1

RiBDen
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
48
60 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [52354] - [Loga.vn]

Tổng số đồng phân chức axit và este ứng với công thức phân tử C2H4O2 là ?

Câu 2 [6941] - [Loga.vn]

Đun nóng este etyl axetat (CH3COOC2H5) với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 3 [5307] - [Loga.vn]

Tên gọi của CH3COOCH3 là:

Câu 4 [4836] - [Loga.vn]

Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 5 [23368] - [Loga.vn]

Lấy 1,76 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 1,64 gam muối. X là?

Câu 6 [7389] - [Loga.vn]

Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H2SO4 đặc. Kết thúc phản ứng thu được 11,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

Câu 7 [6910] - [Loga.vn]

Hỗn hợp este X gồm CH3COOCH3, HCOOC2H3. Tỷ khối hơi của X so với khí He bằng 18,25. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol X thì tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là

Câu 8 [29669] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no, có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,86 mol khí CO2 và 0,64 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 93,2 gam E bằng 400 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 377,7 gam đồng thời thoát ra 12,32 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 9 [14952] - [Loga.vn]

Dựa vào tính chất nào để kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n.

Câu 10 [7157] - [Loga.vn]

Mỗi gốc C6H10O5 của xenlulozơ có số nhóm OH là

Câu 11 [24039] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 12 [14627] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: dung dịch saccarozơ, glixerol, ancol etylic, natri axetat. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 13 [13328] - [Loga.vn]

Nhận biết các dung dịch glucozơ, glyxerin không thể dùng

Câu 14 [6715] - [Loga.vn]

Thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Y hòa tan tối đa 17,64 gam Cu(OH)2. Giá trị của m gần nhất với

Câu 15 [11271] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng:

Chất R trong sơ đồ phản ứng trên là

Câu 16 [24221] - [Loga.vn]

Cho các nhận xét sau:(1) Ở điều kiện thường 1 lít triolein có khối lượng 1,12kg.(2) Phân tử xenlulozơ chỉ được tạo bởi các mắt xích α-glucozơ.(3) Đường saccarozơ tan tốt trong H2O ,có vị ngọt và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (4) Ancol etylic được tạo ra khi lên men glucozơ bằng men rượu.Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là:

Câu 17 [38106] - [Loga.vn]

Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
 

Câu 18 [8509] - [Loga.vn]

Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen

Câu 19 [23558] - [Loga.vn]

Trung hòa 6,0 gam một axit cacboxilic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là

Câu 20 [19922] - [Loga.vn]

Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit ?

Câu 21 [22647] - [Loga.vn]

Cho 14,55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được bao nhiêu gam muối khan?

Câu 22 [32671] - [Loga.vn]

Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là

Câu 23 [6995] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, HCOONH4, (CH3NH3)2CO3, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH, H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. Số lượng trong dãy phản ứng được với cả 2 dung dịch NaOH và dung dịch HCl là

Câu 24 [5530] - [Loga.vn]

Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3NCH2COOH; 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 25 [14616] - [Loga.vn]

Protein có phản ứng màu biure với chất nào sau đây?

Câu 26 [52353] - [Loga.vn]

Nilon–6,6 là một loại ?

Câu 27 [52279] - [Loga.vn]

Cho các hợp chất sau: glyxin, lysin, axit glutamic, propylamin, anilin, phenol, alanin. Số chất làm đổi màu quỳ tím là 

Câu 28 [52349] - [Loga.vn]

Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?

Câu 29 [4546] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:

(1) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan tốt trong nước.

(2) Ở trạng thái tinh thể, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(3) Lực bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(4) Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và là cơ sở tạo nên protein.

(5) Anilin để lâu ngày trong không khí có thể bị oxi hóa và chuyển sang màu nâu đen.

(6) Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao, đồng thời bị phân hủy.

Số nhận định đúng là

Câu 30 [52344] - [Loga.vn]

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắc xích isopren thì có một cầu nối đisunfua –S–S– ? (Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su) 

Câu 31 [3218] - [Loga.vn]

Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu đuợc dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dung V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

Câu 32 [4534] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3), biết X là hợp chất hữu cơ đa chức. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5, X và Y đều tạo khí làm xanh quỳ tím ẩm) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 33 [23515] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su isopren?

Câu 34 [35425] - [Loga.vn]

Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của 
 

Câu 35 [14769] - [Loga.vn]

Sản phẩm phản ứng trùng ngưng nào sau đây tạo ra tơ nilon-6,6?

Câu 36 [4834] - [Loga.vn]

PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,...PVC được tổng họp trực tiếp từ monome nào sau đây?

Câu 37 [26353] - [Loga.vn]

Một phân tử polietilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ s ố polime hóa của phân tử polietilen này là:

Câu 38 [11047] - [Loga.vn]

Polime nào sau được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu 39 [7334] - [Loga.vn]

Cho các polime sau: (1) polietilen (PE); (2) poli (vinyl clorua) (PVC); (3) cao su lưu hóa; (4)  polistiren (PS); (5) amilozơ; (6) amilopectin; (7) xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là

Câu 40 [4776] - [Loga.vn]

Peptit X có 16 mắt xích được tạo bởi các α -amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin. Để đốt cháy m gam X thì cần dùng 45,696 lít O2 (đktc). Nếu cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH rồi cô cạn thì thu được hỗn hợp rắn Y. Đốt cháy Y trong bình chứa 12,5 mol không khí (có 20% thể tích O2, còn lại là N2), làm ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Giá trị gần nhất với m là

Câu 41 [30539] - [Loga.vn]

Cho Fe  tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là?
 

Câu 42 [24015] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

Câu 43 [35262] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là: 

Câu 44 [33007] - [Loga.vn]

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, ZnO, Fe2O3 nung nóng, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn có chứa đồng thời

Câu 45 [32799] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →

(3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 →

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

 

Câu 46 [23666] - [Loga.vn]

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2C + Ca CaC2.                                                            (b) C + 2H2 CH4.

(c) C + CO2 2CO.                                                             (d) 3C + 4Al Al4C3.

Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

Câu 47 [38205] - [Loga.vn]

Cho 12 gam hỗn hợp chứa Fe và Cu (tỷ lệ mol 1:1) vào dung dịch chứa lượng dư HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là? 

Câu 48 [13393] - [Loga.vn]

Cho m gam bột Fe vào bình kín chứa đồng thời 0,06 mol O2 và 0,03 mol Cl2, rồi đốt nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp chất rắn chứa các oxit sắt và muối sắt. Hòa tan hết hỗn hợp này trong một lượng dung dịch HCl ( lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi kết thúc các phản ứng thì thu được 53,28 gam kết tủa (biết sản phẩm khử của N+5 là khí NO duy nhất). Giá trị của m là?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook