Chi tiết đề thi

KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM 01

ctvloga435
0 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [69505] - [Loga.vn]

Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là

Câu 2 [69503] - [Loga.vn]

Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

Câu 3 [69501] - [Loga.vn]

Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s22s22p63s1

Câu 4 [69499] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

Câu 5 [69496] - [Loga.vn]

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

Câu 6 [69494] - [Loga.vn]

Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

Câu 7 [69491] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

Câu 8 [69489] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Câu 9 [69487] - [Loga.vn]

Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

Câu 10 [69484] - [Loga.vn]

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

Câu 11 [69607] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dd NaOH là

Câu 12 [69604] - [Loga.vn]

Dd NaOH phản ứng được với

Câu 13 [69602] - [Loga.vn]

Canxi cacbonat (CaCO3) phản ứng được với dd

Câu 14 [69600] - [Loga.vn]

Dd nào sau đây phản ứng được với dd Na2CO3 tạo kết tủa?

Câu 15 [69599] - [Loga.vn]

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dd Na2CO3 tác dụng với dd

Câu 16 [69595] - [Loga.vn]

Cho dd Ca(OH)2 vào dd Ca(HCO3)2 thấy có

Câu 17 [69591] - [Loga.vn]

Cho dd Na2CO3 vào dd Ca(HCO3)2 thấy

Câu 18 [69588] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dd CaCl2 tạo kết tủa là

Câu 19 [69585] - [Loga.vn]

Dãy các hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

Câu 20 [69582] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dd NaOH là

A. Mg(OH)2. B. Ca(OH)2. C. KOH. D. Al(OH)3.

Câu 21 [69579] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dd NaOH tạo kết tủa là

Câu 22 [69576] - [Loga.vn]

Kim loại phản ứng được với dd NaOH là

Câu 23 [69574] - [Loga.vn]

Dd NaOH có phản ứng với dd

Câu 24 [69572] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Câu 25 [69570] - [Loga.vn]

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

Câu 26 [69564] - [Loga.vn]

Chất không có tính chất lưỡng tính là

Câu 27 [69561] - [Loga.vn]

Chất có tính chất lưỡng tính là

Câu 28 [69556] - [Loga.vn]

Al2O3 phản ứng được với cả hai dd:

Câu 29 [69554] - [Loga.vn]

Chất có khả năng làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

A. Ca(NO3)2. B. NaCl. C. Na2CO3. D. CaCl2.

Câu 30 [69551] - [Loga.vn]

Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

Câu 31 [69549] - [Loga.vn]

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Câu 32 [69547] - [Loga.vn]

Nước cứng là nước chứa nhiều các ion

Câu 33 [69545] - [Loga.vn]

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Câu 34 [69542] - [Loga.vn]

Một muối khi tan vào nước tạo thành dd có môi trường kiềm, muối đó là

Câu 35 [69537] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

Câu 36 [69535] - [Loga.vn]

Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) còn gọi là

Câu 37 [69533] - [Loga.vn]

Nhôm oxit (Al2O3) không phản ứng được với dd

Câu 38 [69531] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit

Câu 39 [69530] - [Loga.vn]

Kim loại Al không phản ứng với dd

A. NaOH loãng. B. H2SO4 đặc, nguội. C. H2SO4 đặc, nóng. D. H2SO4 loãng.

Câu 40 [69527] - [Loga.vn]

Kim loại Al không phản ứng được với dd

Câu 41 [69525] - [Loga.vn]

Kim loại Al không tác dụng được với dd

Câu 42 [69523] - [Loga.vn]

Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

Câu 43 [69521] - [Loga.vn]

Cho phương trình hoá học: aAl + bFe2O3 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là

Câu 44 [69519] - [Loga.vn]

Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

Câu 45 [69517] - [Loga.vn]

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

Câu 46 [69515] - [Loga.vn]

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

Câu 47 [69513] - [Loga.vn]

Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6

Câu 48 [69511] - [Loga.vn]

Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là

Câu 49 [69509] - [Loga.vn]

Mg là kim loại thuộc nhóm

Câu 50 [69508] - [Loga.vn]

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook