Chi tiết đề thi

KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM 5-6đ 02

ctvloga435
9 lượt thi
Hóa Học
Dễ
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70453] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) trong dd H2SO4 loãng (dư) thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Câu 2 [70451] - [Loga.vn]

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 3 [70450] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được m gam CaO. Giá trị của m là

Câu 4 [70449] - [Loga.vn]

Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 5 [70448] - [Loga.vn]

Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

Câu 6 [70447] - [Loga.vn]

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là

Câu 7 [70446] - [Loga.vn]

Cho 1,37 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là

Câu 8 [70445] - [Loga.vn]

Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là

Câu 9 [70444] - [Loga.vn]

Cho m gam kim loại Al tác dụng với dd NaOH dư, thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

Câu 10 [70443] - [Loga.vn]

Cho bột nhôm tác dụng với dd NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là (Cho Al = 27)

Câu 11 [70442] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dd chứa 16 gam NaOH thu được dd X. Khối lượng muối tan thu được trong dd X là

Câu 12 [70441] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dd chứa 8 gam NaOH, thu được dd X. Khối lượng muối tan có trong dd X là

Câu 13 [70440] - [Loga.vn]

Để tác dụng hết với dd chứa 0,01 mol KCl và 0,02 mol NaCl thì thể tích dd AgNO3 1M cần dùng là

Câu 14 [70439] - [Loga.vn]

Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dd HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là

Câu 15 [70438] - [Loga.vn]

Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd AlCl3 thấy xuất hiện

Câu 16 [70437] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là

Câu 17 [70436] - [Loga.vn]

Thành phần chính của quặng boxit là

Câu 18 [70435] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Câu 19 [70434] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây là hợp chất lưỡng tính ?

Câu 20 [70433] - [Loga.vn]

Hợp chất Al2O3 phản ứng được với dd

Câu 21 [70432] - [Loga.vn]

Dùng lượng vừa đủ chất nào sau đây để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

Câu 22 [70431] - [Loga.vn]

Chất X tác dụng với dd HCl. Khi chất X tác dụng với dd Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Câu 23 [70430] - [Loga.vn]

Dd nào sau đây phản ứng được với dd CaCl2 ?

Câu 24 [70429] - [Loga.vn]

Dd nào sau đây phản ứng được với dd CaCl2 ?

Câu 25 [70428] - [Loga.vn]

Dd chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2 ?

Câu 26 [70427] - [Loga.vn]

Dd chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2 ?

Câu 27 [70426] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO. Số chất trong dãy tác dụng với H2O

Câu 28 [70373] - [Loga.vn]

Oxit nào sau đây là oxit bazơ?

Câu 29 [70372] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây phản ứng với dd NaOH ?

Câu 30 [70370] - [Loga.vn]

Trong hợp chất, các kim loại kiềm thổ có số oxi hóa là

Câu 31 [70369] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm ?

Câu 32 [70367] - [Loga.vn]

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm ?

Câu 33 [70365] - [Loga.vn]

Điều chế kim loại K bằng phương pháp

Câu 34 [70363] - [Loga.vn]

Điều chế kim loại K bằng phương pháp

Câu 35 [70362] - [Loga.vn]

Điều chế kim loại Mg bằng phương pháp

Câu 36 [70359] - [Loga.vn]

Điều chế kim loại Mg bằng phương pháp

Câu 37 [70358] - [Loga.vn]

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

Câu 38 [70356] - [Loga.vn]

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

Câu 39 [70355] - [Loga.vn]

Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

Câu 40 [70353] - [Loga.vn]

Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

Câu 41 [69624] - [Loga.vn]

Để phân biệt hai dd KNO3 và Zn(NO3)2 đựng trong hai lọ riêng biệt, ta có thể dùng dd

Câu 42 [69623] - [Loga.vn]

Để phân biệt dd NH4Cl với dd BaCl2, người ta dùng dd

Câu 43 [69622] - [Loga.vn]

Để phân biệt dd Na2SO4 với dd NaCl, người ta dùng dd

Câu 44 [69620] - [Loga.vn]

Để phân biệt dd AlCl3 và dd MgCl2, người ta dùng lượng dư dd

Câu 45 [69618] - [Loga.vn]

Để phân biệt dd AlCl3 và dd KCl ta dùng dd

Câu 46 [69615] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: NaOH, NaCl, NaNO3, Na2SO4. Chất trong dãy phản ứng được với dd BaCl2

Câu 47 [69612] - [Loga.vn]

Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là

Câu 48 [69611] - [Loga.vn]

Chất phản ứng được với dd NaOH tạo kết tủa là

Câu 49 [69610] - [Loga.vn]

Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, ta dùng dd

Câu 50 [69609] - [Loga.vn]

Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook