Chi tiết đề thi

ktra nhận biết

dafalone194
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70491] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X Na2CO3 + H2O. X là hợp chất

Câu 2 [9937] - [Loga.vn]

Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối thu được là

Câu 3 [11631] - [Loga.vn]

Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Ba(OH)2 có cùng số mol vào nước, thu được 500 ml dung dịch Y và a mol H2. Hấp thụ từ từ 3,6a mol CO2 vào 500 ml dung dịch Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau: 

Câu 4 [38452] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 29,95 gam hỗn hợp X chứa Al, Ca và Ba trong nước dư thu được 12,32 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chứa 41,45 gam chất tan. Số mol Al có trong hỗn hợp X là?
 

Câu 5 [30039] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 20,9 gam hỗn hợp gồm M và M2O (M là kim loại kiềm) vào nước, thu được dung dịch X chứa 28 gam chất tan và 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Câu 6 [4418] - [Loga.vn]

Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10% thu được 4,704 lít hỗn hợp khí X (đktc). Biết khối lượng hỗn hợp khí X là 5,25 gam và dung dịch sau phản ứng chứa 19,98 gam CaCl2. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 7 [26723] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 0,5mol khí CO­2 vào dung dịch chứa 0,4mol Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được a g kết tủa. Giá trị của a là:

Câu 8 [35213] - [Loga.vn]

Cho V lít CO2 đktc hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn thi được kết tủa và dung dịch chứa 21,35 gam muối. Giá trị của V là :
 

Câu 9 [20011] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 2,925 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 75 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

Câu 10 [29930] - [Loga.vn]

Trong 1 cốc nước chứa 0,01 mol Na+ ; 0,02 mol Ca2+ ; 0,04 mol Mg2+ ; 0,09 mol HCO3- ; Cl- và SO42-. Trong số các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaOH, K3PO4, Ca(OH)2, HCl, số chất có thể làm mềm nước trong cốc là:

Câu 11 [30034] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

Các kim loại kiềm thổ có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao hơn các kim loại kiềm Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm điện. Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn hay bó bột Để điều chế kim loại Al có thể dùng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 hay AlCl3  Kim loại Al tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội

Số phát biểu đúng là

Câu 12 [5600] - [Loga.vn]

Có 5 chất bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và khí CO2 có thể phân biệt được số chất là

Câu 13 [70448] - [Loga.vn]

Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

Câu 14 [60907] - [Loga.vn]

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch axít H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí (ở đktc) có tỷ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối. Già trị của m là

Câu 15 [30033] - [Loga.vn]

Cho các nhận xét sau:

(1) Na2CO3 có thể làm mềm mọi nước cứng.

(2) Dung dịch Ca(OH)2 có thể làm mềm nước cứng tạm thời nhưng không thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu

(3) Nước cứng làm giảm tác dụng của xà phòng do tạo kết tủa.

(4) Phản ứng CaCO3 + CO2 + H2O  → Ca(HCO3)2 là phản ứng giải thích sự xâm thực của nước tự nhiên vào núi đá vôi.

Số nhận xét đúng là:

Câu 16 [35114] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp 2,97 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,688 lít ( đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 chỉ thu được m gam hỗn hợp oxit và muối clorua. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
 

Câu 17 [63712] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M và K2CO3 1M. cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5 gam chất rắn khan gồm 4 muối. Giá trị của V là 

Câu 18 [5599] - [Loga.vn]

Dung dịch X gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4M và H2SO4 xM. Trộn 0,1 lít dung dịch Y với 1 lít dung dịch X được 16,33 gam kết tủa. Giá trị của x là

Câu 19 [69585] - [Loga.vn]

Dãy các hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

Câu 20 [35241] - [Loga.vn]

Nhỏ rất từ từ dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X chứa đồng thời Al2(SO4)3, K2SO4 và lắc nhẹ để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tổng khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 1M  như sau: 
                                                                                                            
                                              
Giá trị của x là
 

Câu 21 [11591] - [Loga.vn]

Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2. Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Tỷ số của x/y có giá trị là

Câu 22 [11555] - [Loga.vn]

Cho các hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là

Câu 23 [70486] - [Loga.vn]

Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm?

Câu 24 [12204] - [Loga.vn]

Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2. Số mol Al(OH)3 ( n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây

Giá trị của x và y lần lượt là

Câu 25 [29915] - [Loga.vn]

X, Y, Z là 3 hợp chất của một kim loại hóa trị I khi đốt cháy ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y tạo thành Z. Nung nóng Y thu được chất Z và 1 chất khí làm đục nước vôi trong nhưng không làm mất màu dung dịch nước Brom. X, Y, Z lần lượt là:

Câu 26 [14673] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ chuyển hóa: \[M\xrightarrow{+HCl}X\xrightarrow{+N{{H}_{3}}+{{H}_{2}}O}Y\xrightarrow{{{t}^{0}}}Z\xrightarrow{dpnc}M\]Cho biết M là kim loại. Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 27 [14676] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch sau: Ba(HCO3)2, NaOH, AlCl3, KHSO4 được đánh số ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm sau: 


Câu 28 [70495] - [Loga.vn]

Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối đem điện phân là

 

Câu 29 [70484] - [Loga.vn]

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

 

Câu 30 [70488] - [Loga.vn]

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được

 

Câu 31 [29920] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là:

Câu 32 [35852] - [Loga.vn]

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là          
 

Câu 33 [14660] - [Loga.vn]

Nung hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 có tỷ lệ khối lương 1: 1, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Thành phần các chất trong Y là

Câu 34 [4561] - [Loga.vn]

Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1,2 M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3– và không có khí H2 bay ra

Câu 35 [12263] - [Loga.vn]

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên.

Tỉ lệ a: b là

Câu 36 [9939] - [Loga.vn]

H2SO4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc dãy nào dưới đây

Câu 37 [3215] - [Loga.vn]

 Hòa tan hoàn toàn 14,58 gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, đun nóng thì có 2,0 mol HNO3, đã phản ứng, đồng thời có V lít khí N2 thoát ra (đktc). Giá trị của V là

Câu 38 [29933] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 39 [5380] - [Loga.vn]

. Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1 thu đuợc dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư đuợc 100,45 gam kết tủa. Phần trăm khối luợng muối MCl trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 40 [26722] - [Loga.vn]

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vào bình đựng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp thì thu được mg chất rắn. Giá trị của m là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook