Chi tiết đề thi

Lê Anh Thư -

lethu09880
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16267] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 2 [15024] - [Loga.vn]

Gọi (C) là đồ thị của hàm số $y=\frac{2x-4}{x-3}$. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 

Câu 3 [9756] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 4 [23903] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ -3 \right\}$ và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây sai ?   

Câu 5 [27925] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số  $y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}$ là đồ thị nào sau đây ?


Câu 6 [283] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho hai điểm \[A\left( 1;-2;-1 \right),\,\,B\left( 1;4;3 \right)\]. Độ dài đoạn \[AB\] là

Câu 7 [31601] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \[y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+4{{m}^{3}}\] có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng \[y=x\] ?

Câu 8 [29496] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm trên tập K. Gọi \[{{x}_{0}}\in K\], khi đó \[x={{x}_{0}}\] được gọi là điểm cực đại của hàm số \[y=f\left( x \right)\] nếu:

Câu 9 [17800] - [Loga.vn]


Câu 10 [68286] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y={{6}^{x}}$:

Câu 11 [22900] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2\] có tâm đối xứng là: 

Câu 12 [18789] - [Loga.vn]

Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

Câu 13 [28990] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên dưới là đồ thị hàm số nào trong 4 hàm số sau:


Câu 14 [30054] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right) $có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó ?

Câu 15 [33255] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\ln \left( {{x}^{2}}-x+1 \right)$ tại điểm có hoành độ $x=1$

Câu 16 [33219] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{{{x}^{2}}+1}$ tại điểm có hoành độ $x=0$ là:

Câu 17 [235] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left( S \right)$:${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x=0$ và mặt cầu $\left( S' \right)$:${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+z=0$. Kí hiệu $I$ là tâm của $\left( S \right)$, $I'$ là tâm của $\left( S' \right)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 18 [26080] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}+2{{x}^{2}}-3$ có giá trị cực tiểu ${{y}_{CT}}=?$ 

Câu 19 [64263] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm hàm số $y=\sin 2x-\cos x$

Câu 20 [68000] - [Loga.vn]

Câu 21 [47887] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ cắt đường thẳng $y=m-1$ tại 3 điểm phân biệt.

Câu 22 [35835] - [Loga.vn]

Có hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{3\text{x}-2}{x-1}$ đi qua điểm $A\left( 9;0 \right).$ Tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng:

Câu 23 [35341] - [Loga.vn]

Hình sau đây là đồ thị của hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ ?

Khẳng định nào dưới đây đúng ?

Câu 24 [68713] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ -1;5 \right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $\left[ -1;5 \right]$. Giá trị của $M+m$ bằng

Câu 25 [611] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+5.$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 26 [35522] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{3}{x-2}.\] Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng:

Câu 27 [41108] - [Loga.vn]

Gọi \[A,\text{ }B\] lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{x+1}$ với các trục \[Ox,\text{ }Oy\text{ }.\] Diện tích tam giác \[OAB\] bằng:

Câu 28 [16680] - [Loga.vn]

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Ddunkyx dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 29 [13560] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình $f\left( x \right)-6=0$ là

Câu 30 [165] - [Loga.vn]

Cho hàm số: $y=\frac{x+1}{{{x}^{2}}-2mx+4}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook