Chi tiết đề thi

lễ hội ở quê hương của bạn

lephihao2020
0 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64397] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. .

You really______Italia, it's a fantastic place.

Câu 2 [64399] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

I was very______to be able to help.

Câu 3 [64326] - [Loga.vn]

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 4 [64392] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. .

______ is the study of the life of animals and plants.

Câu 5 [64327] - [Loga.vn]

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 6 [64382] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

She arrived early ______ a good seat.

Câu 7 [64396] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. .

I'm afaid our team's doing very_____ .

Câu 8 [64398] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. .

Mr. White_____her to stand up.

Câu 9 [64334] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

Our team won the game because we played very

Câu 10 [64376] - [Loga.vn]

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

Sally_____ him to come home early.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook