Chi tiết đề thi

lượng giác 11

thachhatrang188
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [17813] - [Loga.vn]

Tính tổng S là tổng các nghiệm thuộc đoạn \[\left[0;2\pi\right]\]của phương trình:

 

Câu 2 [5704] - [Loga.vn]

Tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình \[\cos 2x-\left( 2m-1 \right)\cos x-m+1=0\] có đúng 2 nghiệm thuộc đoạn \[\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right]\] là: 

Câu 3 [1883] - [Loga.vn]

Số  các giá trị nguyên của m để phương trình ${{\cos }^{2}}+\sqrt{\cos x+m}=m$ có nghiệm?

Câu 4 [500] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình \[\cos 3x-\cos 2x+m\cos x=1\] có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng?

Câu 5 [57548] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{{{x}^{3}}}{3}+3{{x}^{2}}-2\] có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc k = -9

Câu 6 [15064] - [Loga.vn]

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $3\cos x-1=0$ trên đoạn 

Câu 7 [26524] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình $\frac{\cos x-\sqrt{3}\operatorname{s}\text{inx}}{2\sin x-1}=0$ 

Câu 8 [23096] - [Loga.vn]

Số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn \[\left[ -2018;2018 \right]\] để phương trình $\left( m+1 \right){{\sin }^{2}}x-\sin 2x+c\text{os}2x=0$ có nghiệm là:

Câu 9 [59251] - [Loga.vn]

Phương trình ${{\sin }^{2}}x-4\sin x\cos x+3{{\cos }^{2}}x=0$ có tập nghiệm trùng với nghiệm của phương trình nào sau đây?

Câu 10 [428] - [Loga.vn]

Phương trình \[\cos 2x+\cos x=0\] có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng  ?

Câu 11 [26507] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=\frac{\sin x+2\cos x+1}{\sin \text{x+}\cos x+2}.$ 

Câu 12 [24798] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $cos2x-5\sin x-3=0$ là:

Câu 13 [4602] - [Loga.vn]

Giải phương trình $cos5x.\cos x=cos4x$. 

Câu 14 [34747] - [Loga.vn]

Tổng các nghiệm của phương trình $2\cos 3x\left( 2\cos 2x+1 \right)=1$ trên đoạn là:

Câu 15 [5422] - [Loga.vn]

Phương trình $\frac{c\,os4x}{c\,os2x}=\tan \,2x$ có số nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$ là:

Câu 16 [30136] - [Loga.vn]

Số nghiệm thuộc khoảng $\left[ \frac{-4\pi }{3};\frac{\pi }{2} \right)$ của phương trình $cos\left( \pi +x \right)+\sqrt{3}s\text{inx}=\sin \left( 3x-\frac{3\pi }{2} \right)$ là:

Câu 17 [30273] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt{1+2\cos x}+\sqrt{1+2\sin x}=\frac{m}{2}$ có nghiệm thực?

Câu 18 [57948] - [Loga.vn]

Trong khoảng $(-\pi; \pi)$, phương trình $sin^{6}x+3sin^{2}x.cosx+cos^{6}x=1$

Câu 19 [5260] - [Loga.vn]

Tìm góc $\alpha \in \left\{ \frac{\pi }{6};\frac{\pi }{4};\frac{\pi }{3};\frac{\pi }{2} \right\}$ để phương trình \[cos2x+\sqrt{3}sin2x-2cosx=0\] tương đương với phương trình

Câu 20 [16583] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\left( \cos x+1 \right)\left( \cos 2x-m.\cos x \right)=m.{{\sin }^{2}}x$ có đúng hai nghiệm $x\in \left[ 0;\frac{2\pi }{3} \right]$ là $\left( a;b \right]$. Giá trị của a+b là:

   

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook