Chi tiết đề thi

Lượng Giác 11

doquangduy363
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [1931] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt[3]{4\sin x+m}+\sin x=\sqrt[3]{{{\sin }^{3}}x+4\sin x+m-8}+2$ có nghiệm thực.

Câu 2 [5084] - [Loga.vn]

Cho phương trình \[\left( \sin x+1 \right)\left( \sin 2x-m\sin x \right)=m{{\cos }^{2}}x\]. Tìm tập tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nghiệm trên khoảng \[\left( 0;\frac{\pi }{6} \right)\]

Câu 3 [27329] - [Loga.vn]

Tìm m để phương trình \[\sin 4x=m\tan x\] có nghiệm \[x\ne k\pi \]

Câu 4 [13] - [Loga.vn]

Số giá trị nguyên của tham số \[m\] thuộc đoạn \[\left[ -2018;2018 \right]\] để phương trình \[\left( m+1 \right){{\sin }^{2}}x-\sin 2x+\cos 2x=0\] có nghiệm là:

Câu 5 [27713] - [Loga.vn]

Tìm số nghiệm nguyên dương của phương trình $\sin \left[ \frac{\pi }{4}\left( 3x-\sqrt{9{{x}^{2}}-16x-80} \right) \right]=0$

Câu 6 [7242] - [Loga.vn]

Cho phương trình \[\text{tanx+tan}\left( x+\frac{\pi }{4} \right)=1.\] Diện tích của đa giác tạo bởi các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn các họ nghiệm của phương trình gần với số nào nhất trong các số dưới đây ?

Câu 7 [19] - [Loga.vn]

Cho phương trình: \[(\cos x+1)(\cos 2x-m\cos x)=m{{\sin }^{2}}x.\] Phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn \[\left[ 0;\frac{2\pi }{3} \right]\] khi:

Câu 8 [35598] - [Loga.vn]

Cho \[x,y\in \left( 0;\frac{\pi }{2} \right)\] thỏa \[\cos 2x+\cos 2y+2\sin \left( x+y \right)=2.\] Tìm giá trị nhỏ nhất của \[P=\frac{{{\sin }^{4}}x}{y}+\frac{{{\cos }^{4}}y}{x}.\]

Câu 9 [26609] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2{{\sin }^{2}}x-\left( 2m+1 \right)\sin x+2m-1=0$ có nghiệm thuộc khoảng $\left( -\frac{\pi }{2};0 \right)$.

Câu 10 [25962] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để phương trình: $\cos 4x={{\cos }^{2}}3x+m{{\sin }^{2}}x$ có nghiệm $x\in \left( 0;\frac{\pi }{12} \right)$.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook