Chi tiết đề thi

Lý thuyết Hóa học 12 từ các đề thi

ctvloga369
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [66912] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước, thu được dung dịch Z (bỏ qua sự thủy phân của các muối trong dung dịch). Tiến hành các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa.
- Thí nghiệm 2: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.
- Thí nghiệm 3: Cho dung dịch H2SO4 loãng, dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol khí NO (sản phẩm
khử duy nhất của N+5).

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n3 < n1 < n2. Hai chất X, Y lần lượt là

Câu 2 [66911] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:
(1) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực.
(2) Trong công nghiệp dược phẩm, saccacrozơ được dùng để pha chế thuốc.
(3) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol.
(4) Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ.
(5) Muối mononatri của axit glutaric là thuốc hỗ trợ thần kinh.
(6) Một số este có mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm và mĩ phẩm.
Số nhận định đúng là

Câu 3 [66909] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3loãng dư
(2) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HCl loãng dư
(3) Đốt cháy hỗn hợp bột gồm sắt và lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí.
(4) Cho bột sắt đến dư vào dung dịch HNO3 loãng.

(5) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
(6) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3
Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được muối Fe (III) là

Câu 4 [66908] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(1) Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
(2) Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.
(3) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.
(4) Hàm lượng cacbon trong fructozơ nhiều hơn trong glucozơ.
(5) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, không màu, rất độc và ít tan trong nước.
(6) Đun nóng anbumin của lòng trắng trứng trong môi trường kiềm, thu được các a-amino axit.
Số phát biểu đúng là

Câu 5 [66907] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:
(1) Natri hiđrocacbonat được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát.
(2) Các hợp kim nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao và áp suất lớn được dùng chế tạo tên lửa.
(3) Các kim loại kiềm dùng để chế tạo các hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy.
(4) Phèn chua được dùng làm trong nước đục.
(5) Natri hay kali được dùng làm chất trong trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân.
(6) Dung dịch natri cacbonat dùng để tẩy sạch vết màu mỡ bám trên chi tiết máy.
Số nhận định đúng là

Câu 6 [66904] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(1) Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ.
(2) Các amin đều thể hiện tính bazơ.
(3) Ở điều kiện thường, đimetylamin ở thể khí, tan tốt trong nước.
(4) Cho phenolphtalein vào dung dịch metylamin, xuất hiện màu hồng.
(5) Cho dung dịch NaOH vào phenylamoni clorua, đun nóng, thấy dung dịch vẩn đục.
(6) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch anilin, thu được dung dịch trong suốt.
Số phát biểu đúng là

Câu 7 [66903] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau
(a) Peptit mạch hở phân tử chứa 2 liên kết peptit -CO-NH- được gọi là đipeptit.

(b) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và dạng β).

(c) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen.

(d) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, nhiệt độ) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(e) Phenyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa phenol và axit axetic.
Số phát biểu đúng là

Câu 8 [66902] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.
2. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu đen .
3. Ở nhiệt độ cao, tất cả các kim loaị kiềm thổ đều phản ứng đươc̣ với nước.
4. Hơp̣ kim đồng thau (Cu – Zn) để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa.
5. Hỗn hơp̣ KNO3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong dung dic̣h NaHSO4 dư.
6. Cho NH3 dư vào dung dic̣h AlCl3 thu đươc̣ kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan dần.
Số phát biểu đúng là

Câu 9 [66901] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(a) Axit axetic và axit propionic tan vô hạn trong nước.
(b) Dung dịch axit a-aminoisovaleric làm quì tím hóa đỏ.
(c) Đồng phân cấu tạo là các hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học
khác nhau.
(d) Các ancol đều có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức.
(e) Axit e-aminocaproic và axit w-aminoenantoic đều có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng
tạo polime.
(g) Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành
phân tử rất lớn (polime).
Số phát biểu đúng là

Câu 10 [66898] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau:
(a) Nung nóng hỗn hợp rắn gồm ZnO và cacbon trong điều kiện không có không khí;
(b) Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng;
(c) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3;
(d) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3;
(e) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịch FeCl3.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được đơn chất là.

Câu 11 [66897] - [Loga.vn]

pH của dung dịch có cùng nồng độ mol của các chất: H2N-CH2-COOH (1); H2N-[CH2]4-CH(NH2)-
COOH (2); HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH (3) tăng dần theo trật tự nào sau đây?

Câu 12 [66896] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:
(a) Axit fomic có khả năng tác dụng với NaHCO3 và dung dịch AgNO3 trong NH3.
(b) Cho nước brom vào dung dịch anilin, xuất hiện kết tủa màu vàng.
(c) Trong công nghiệp, axit axetic được sản xuất từ metanol và khí cacbon oxit.
(d) Ở điều kiện thường, axit glutamic là chất rắn, tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.
(e) Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách khỏi dung dịch.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 13 [66895] - [Loga.vn]

Cho các chất sau: Al, Al2(SO4)3, Al2O3, Zn(OH)2, Ca(HCO3)2, NaHSO4. Số chất lưỡng tính là

Câu 14 [66894] - [Loga.vn]

Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X.
Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 15 [66893] - [Loga.vn]

Một mẫu nước cứng khi đun nóng thì mất tính cứng của nước. Mẫu nước cứng này chứa các ion nào sau đây?

Câu 16 [66891] - [Loga.vn]

Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường axit, muối đó là.

Câu 17 [66890] - [Loga.vn]

Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất nước
gia-ven, nấu xà phòng,... Công thức của X là

Câu 18 [66889] - [Loga.vn]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.
(b) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
(c) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.
(d) Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2.
(e) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.
(g) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4.
Số thí nghiệm dùng đề điều chế natri hiđroxit là

Câu 19 [66888] - [Loga.vn]

Vật làm bằng thép tráng kẽm (tôn) bị sây sát nhỏ tới lớp thép bên trong để trong không khí ẩm thì bị ăn mòn điện hóa, phản ứng xảy ra ở anot là

Câu 20 [66887] - [Loga.vn]

Thủy phân chất X thu được sản phẩm gồm glucozơ và fructozơ. Vậy X là:

Câu 21 [66886] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 22 [66885] - [Loga.vn]

Este nào sau đây khi thủy phân, sản phẩm có khả năng cho được phản ứng tráng gương?

Câu 23 [66882] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 2,25. Biết X tác dụng được với dung dịch NaOH khi nung nóng. Số chất của X thỏa mãn là

Câu 24 [66880] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 25 [66878] - [Loga.vn]

Cho các nhận định sau:
(1) Ở điều kiện thường, các kim loại như Na, K, Ca và Ba khử được nước giải phóng khí H2

(2) Dùng nước để dập tắt các đám cháy magiê.

(3) Cho CrO3 vào dung dịch NaOH loãng dư, thu được dung dịch có màu da cam.

(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

(5) Trong môi trường kiềm, muối crom (III) bị những chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành muối crom(VI).

Số nhận định đúng là:

Câu 26 [66876] - [Loga.vn]

Cho các dung dịch của các hợp chất sau: glyxin, alanin; lysin; axit glutamic; axit w-aminoenantoic; phenylamoni clorua; mononatri glutalat. Số dung dịch làm quì tím hóa đỏ là.

Câu 27 [66875] - [Loga.vn]

Valin có tên thay thế là:

Câu 28 [66874] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: (1) phenylamin, (2) etylamin, (3) điphenylamin, (4) đimetylamin, (5) amoniac.
Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ tăng dần là:

Câu 29 [66873] - [Loga.vn]

Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối
với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

Câu 30 [66870] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Các peptit đều có phản ứng màu biure.

2) Fructozơ có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 sinh ra Ag.

3) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau.

4) Mỡ động vật và dầu thực vật đều không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

Số phát biểu đúng là

Câu 31 [66869] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Tơ nilon – 6,6 được điều chế bằng phản ứng trừng ngưng

(b) Thủy phân hoàn toàn saccarozo trong môi trường axit thu được glucozơ

(c) Ở điều kiện thích hợp, glucozo tác dụng với H2 tạo ra sobitol

(d) Chất béo là trieste của các axit hữu cơ với glixerol

(e) Liên kết peptit là liên kết –CO–NH– của 2 đơn vị α - aminoaxit

Số phát biểu đúng là:

Câu 32 [66868] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

(2) Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở t|c dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

(3) Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.

(4) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

(5) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit.

(6) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Số phát biểu đúng là:

Câu 33 [66867] - [Loga.vn]

Có các phát biểu:

(1) Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim.

(2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng.

(3) Hemoglobin của máu là protein có dạng hình cầu.

(4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure.

(5) Protein đông tụ khi cho axit, bazơ vào hoặc khi đun nóng.

Số phát biểu đúng là
 

Câu 34 [66866] - [Loga.vn]

Có một số phát biểu về cacbonhiđrat như sau:

(1) Saccarozơ có tham gia phản ứng tráng bạc.

(2) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

(3) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(4) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, đều bị thủy phân tạo thành glucozơ.

(5) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

Số phát biểu đúng là:

Câu 35 [66865] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau

(1) Các amin đều có tính bazơ.

(2) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(3) Công thức tổng quát của amin no, mạch hở là CnH2n+2+kNk.

(4) Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 thì hóa chất cần dùng là dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(5) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng H2O.

Số phát biểu đúng là:

Câu 36 [66864] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

2) Phân tử khối của một amino axit (1 nhóm – NH2, 1 nhóm – COOH) luôn luôn là một số lẻ.

3) Dung dịch CH3NH2 làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

4) Triolein và tristearin đều làm mất màu dung dịch nước brom.

5) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Số phát biểu đúng là

Câu 37 [66797] - [Loga.vn]

Cho các chất:

(1) dung dịch KOH (đun nóng); (2) H2/ xúc tác Ni, t°;

(3) dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng); (4) dung dịch Br2;

(5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng (6) Na

Triolein nguyên chất có the phản ứng với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

Câu 38 [66795] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Đốt cháy amin no, mạch hở luôn cho số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

2) Aminoaxit là hợp chất hữu cơ đơn chức, chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2.

3) Các aminoaxit đều làm đổi m{u quỳ tím.

4) Các aminoaxit có nhiệt độ nóng chảy cao, tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là:

Câu 39 [66792] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

1) Các amin đều độc.

2) Các amin đều tan tốt trong nước, và có tính bazo.

3) Dung dịch benzenamin không đổi màu quỳ tím.

4) Có thể nhận biết anilin và metylamin bằng nước brom.

Số phát biểu sai là:

Câu 40 [65563] - [Loga.vn]

Cho các chất: etilen, but-2-in, toluen, stiren, propan, phenol. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook