Chi tiết đề thi

Mở đầu về tính đơn điệu hàm số

ctvloga396
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16364] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400g được gắn vào lò xo nằm ngang có độ cứng 40N/m. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Kể từ khi thả, sau đúng 7π/30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động mới của con lắc là

Câu 2 [20434] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (MX > MY > MZ). Đốt cháy 0,16 mol X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX < nY, Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

Câu 3 [4991] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của\[\left( C \right)y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-2\] tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình \[y''=0.\]


Câu 4 [41066] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 5 [35492] - [Loga.vn]

Cho đồ thị của hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ như hình vẽ.

Khi đó, phương trình ${{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1=m$ ($m$ là tham số ) có $3$ nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:

Câu 6 [20240] - [Loga.vn]

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương, cấu tạo có thể có của este

Câu 7 [65310] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới

đây?

Câu 8 [31760] - [Loga.vn]

Hình bên là đồ thị của hàm số nào ?

Câu 9 [35332] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3x$ có điểm cực đại là:

Câu 10 [44120] - [Loga.vn]

Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-3x-4}{{{x}^{2}}-16}.$

Câu 11 [43754] - [Loga.vn]

Cho hàm $y=f(x)$ số xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ \pm 1 \right\},$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $f\left( x \right)=m$ vô nghiệm.

Câu 12 [16745] - [Loga.vn]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Câu 13 [28923] - [Loga.vn]

Gọi \[M,m\] lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-12x+2\] trên đoạn \[\left[ -1;2 \right].\] Tìm tổng bình phương của M và m.

Câu 14 [35402] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{x-2}{{{x}^{2}}-3x-4}\] là:

Câu 15 [31508] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=\left| x+2 \right|\] mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 16 [123] - [Loga.vn]

 Cho hàm số:  Khẳng định nào dưới đây là sai?

Câu 17 [43748] - [Loga.vn]

Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}-5x+6}{{{x}^{2}}-3x+2}.$

Câu 18 [29095] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \[y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-3x}}{x-1}\] là: 

Câu 19 [39241] - [Loga.vn]

Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$ biết $f'\left( x \right)=x\left( {{x}^{2}}-1 \right){{\left( x+2 \right)}^{2018}}.$

Câu 20 [32012] - [Loga.vn]

Gọi ${{x}_{1}}$ là điểm cực đại, ${{x}_{2}}$ là điểm cực tiểu của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x+2.$ Tính ${{x}_{1}}+2{{x}_{2}}$

Câu 21 [29234] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\]có đạo hàm$f'\left( x \right)$  liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $f'\left( x \right)$ trên đoạn \[\left[ -\text{ }2;\text{ }6 \right]\] như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.Câu 22 [24374] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

 Khẳng định nào sau đây là đúng ?


Câu 23 [64676] - [Loga.vn]

Câu 24 [34718] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 25 [48307] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}-1}{3-2x-5{{x}^{2}}}.\]

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook