Chi tiết đề thi

Nguyễn Tuấn Sơn

tuanson0704
0 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [67220] - [Loga.vn]

Dung dịch saccarozơ có phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 2 [68394] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của \[C{{O}_{2}}\] và \[{{H}_{2}}O\] là 39,14 gam. Giá trị của m là

Câu 3 [27072] - [Loga.vn]

Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thu được 22,05 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,40 mol H2. Giá trị của a là

Câu 4 [66386] - [Loga.vn]

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

Câu 5 [32896] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(1) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ.

(2) Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau.

(3) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

(4) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.

(5) Saccarozơ thể hiện tính khử trong phản ứng tráng bạc.

(6) Phản ứng có este tham gia không thể là phản ứng oxi hóa khử.

(7) Các este thường có mùi thơm dễ chịu.

(8) Tất cả các este đều là chất lỏng nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước.

(9) Tât cả các este được điều chế bằng cách cho axit hữu cơ và ancol tương ứng tác dụng trong H2SO4 (đun nóng).

(10) Bậc của amin là bậc của cacbon có gắn với nguyên tử N.

Số phát biểu đúng là

Câu 6 [68070] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm:

(1) Cho \[AgN{{O}_{3}}~\]vào dung dịch \[Fe{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{2}}\].

(2) Dẫn \[N{{H}_{3~}}\]qua ống đựng CuO nung nóng.

(3) Cho Al vào dung dịch \[F{{e}_{2}}{{\left( S{{O}_{4}} \right)}_{3~}}\]dư.

(4) Cho K vào dung dịch \[Cu{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{2}}\].

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là

Câu 7 [12063] - [Loga.vn]

Chọn định nghĩa đúng nhất về đồng phân:


Câu 8 [38459] - [Loga.vn]

: Lấy một lượng ancol but-2-in-1,4-diol cho qua bình đựng CuO đun nóng một thời gian được 14,5 gam hỗn hợp X gồm khí và hơi ( Giả sử chỉ xẩy ra phản ứng oxi hóa chức ancol thành chức andehit) Chia X thành 2 phần bằng nhau
- Phần 1: Tác dụng với Na dư thu được 1,68 lit H2 (đktc)
- Phần 2: Tác dụng vừa đủ với dung dịch nước chứa m gam Br2. Xác định m?
 

Câu 9 [14958] - [Loga.vn]

Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được a gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. A có công thức tổng quát là

Câu 10 [32688] - [Loga.vn]

Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính axit tăng dần là:

Câu 11 [68522] - [Loga.vn]

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế Y từ dung dịch X. Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

Câu 12 [35525] - [Loga.vn]

Cho dãy các chất: glucozơ, metylfomat, phenol, axit acrylic, etyl axetat, anilin. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là
 

Câu 13 [4763] - [Loga.vn]

Cho 3 hiđrocacbon X, Y, Z lần lượt tác dụng với dung dịch kali pemanganat (KMnO4) thì được kết quả: 

            – X chỉ làm mất màu dung dịch khi đun nóng; 

            – Y làm mất màu ngay ở nhiệt độ thường; 

            – Z không phản ứng. 

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Câu 14 [37948] - [Loga.vn]

Cho 3,38 gam hỗn hợp Y gồm CH3COOH, CH3OH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na, thu được 672 ml khí (đkc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan Y1. Khối lượng muối Y1 là
 

Câu 15 [35093] - [Loga.vn]

Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là
 

Câu 16 [68131] - [Loga.vn]

Cho m kg một loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng \[C{{a}_{3}}{{\left( P{{O}_{4}} \right)}_{2}},\]còn lại là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với \[{{H}_{2}}S{{O}_{4}}~\]đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat thu được sau khi làm khô hỗn hợp sau phản ứng là:

Câu 17 [66854] - [Loga.vn]

Có ba lọ đựng riêng biệt ba dung dịch: lysin, valin, axit, glutamic. Có thể nhận biết ba dung dịch bằng

Câu 18 [9696] - [Loga.vn]

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là

Câu 19 [35286] - [Loga.vn]

Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là 
 

Câu 20 [18905] - [Loga.vn]

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Câu 21 [32855] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X chứa CH3OH, C2H5OH, C2H4, C3H6 và một axit đơn chức, mạch hở không no có một liên kết trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 11,56 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,52 mol CO2. Phần trăm khối lượng của axit có trong X gần nhất với?

Câu 22 [68318] - [Loga.vn]

Có các phát biểu sau:

(a) \[{{H}_{2}}NC{{H}_{2}}COHNC{{H}_{2}}C{{H}_{2}}COOH\]có chứa 1 liên kết peptit trong phân tử;

(b) Etylamin, metylamin ở điều kiện thường đều là chất khí, có mùi khai, độc;

(c) Benzenamin làm xanh quỳ ẩm;

(d) Các peptit, glucozơ, saccarozơ đều tạo phức với \[Cu{{\left( OH \right)}_{2}}\];

(e) Thủy phân đến cùng protein đơn giản chỉ thu được các \[\alpha \]–amino axit;

(f) Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau.

Số phát biểu đúng là

Câu 23 [37653] - [Loga.vn]

Cho Na vào m gam axit hữu cơ X mạch hở, không phân nhánh thu được 0,896 lít khí H2 (đktc) và 6,15 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết lượng chất rắn trên vào dung dịch NaOH dư rồi cô cạn. Sau đó, cho một ít CaO vào hỗn hợp rắn trên rồi nung nóng thấy có V lít khí (đktc) một hidrocacbon thoát ra. Các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của V là :  

Câu 24 [63691] - [Loga.vn]

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol C2H4; 0,15 mol C2H2 và 0,5 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 13,3. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

Câu 25 [13385] - [Loga.vn]

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T với một số thuốc thử được ghi ở bảng sau:


 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 26 [66437] - [Loga.vn]

Cho các hợp chất: glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic, axit fomic, metyl fomat, axetilen, but-2-in, vinyl axetilen. Số hợp chất có khả năng khử được ion Ag+ trong dung dịch AgNO3/NH3 khi đun nóng là:

Câu 27 [4807] - [Loga.vn]

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1:3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị lớn nhất của m là

Câu 28 [37685] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X chứa một anken và ba amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,55 gam X cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,784 lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là: 

Câu 29 [26155] - [Loga.vn]

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ, anđehit axetic. Số chất hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 30 [68559] - [Loga.vn]

Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm \[FeC{{l}_{2}},\text{ }Cu,\text{ }Fe{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{2}}~\]vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch\[~AgN{{O}_{3}}~\]vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy đã dùng hết 0,58 mol \[~AgN{{O}_{3}}~\], kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m gần nhất với

Câu 31 [32859] - [Loga.vn]

Trong các phát biểu sau, có mấy phát biểu đúng?

(1) Đường fructozơ có vị ngọt hơn đường mía.

(2) Xenlulozơ được tạo bởi các gốc β–glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết β–1,6–glicozit.

(3) Chất béo lỏng chứa nhiều axit béo không no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị oxi hóa bởi nước brom tạo ra axit gluconic.

(5) Bột ngọt có thành phần chính là muối đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là thuốc bổ gan, axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh.

(7) Nilon–7 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng axit ω–aminoenantoic.

Câu 32 [68326] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại Na, K, và Al đều phản ứng mạnh với nước;

(b) Dung dịch muối \[Fe{{\left( N{{O}_{3}} \right)}_{2}}~\]tác dụng được với dung dịch HCl;

(c) P cháy trong \[C{{l}_{2}}\] có thể tạo thành \[PC{{l}_{3~}}\]và \[PC{{l}_{5}}\];

(d) Than chì được dùng làm điện cực, chế tạo chất bôi trơn, làm bút chì đen;

(e) Hỗn hợp Al và NaOH (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư;

(g) Người ta không dùng \[C{{O}_{2~}}\]để dập tắt đám cháy magie hoặc nhôm.

Số phát biểu đúng là

Câu 33 [68530] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO3 0,80M, phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là:

Câu 34 [37686] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ phản ứng trong dung dịch:
Alanin  X  Y. (X, Y là các chất hữu cơ và HCl dùng dư). Công thức của Y là
 

Câu 35 [33015] - [Loga.vn]

Số đồng phân chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với Na là

Câu 36 [32989] - [Loga.vn]

Cho C2H4(OH)2 phản ứng với hỗn hợp gồm CH3COOH và HCOOH trong môi trường axit (H2SO4), thu được tối đa số este thuần chức là

Câu 37 [52311] - [Loga.vn]

X,Y,Z,T lần lượt là

Câu 38 [67527] - [Loga.vn]

Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol \[C{{O}_{2}}\] và 0,03 mol \[N{{a}_{2}}C{{O}_{3}}\] .Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là:

Câu 39 [38548] - [Loga.vn]

T là hỗn hợp chứa hai axit đơn chức, một ancol no hai chức và một este hai chức tạo bởi các axit và ancol trên (tất cả đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 24,16 gam T thu được 0,94 mol CO2 và 0,68 mol H2O. Mặt khác, cho lượng T trên vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 0,32 mol Ag xuất hiện. Biết tổng số mol các chất có trong 24,16 gam T là 0,26 mol. Số mol ancol có trong lượng T trên là?
 

Câu 40 [64330] - [Loga.vn]

Cho các cặp chất sau:

(1). Khí Cl2 và khí O2.                                         (6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.

(2). Khí H2S và khí SO2.                                     (7). Hg và S.

(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.                 (8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.

(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.                       (9). CuS và dung dịch HCl.

(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3.                      (10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook